Now showing items 1-20 of 24

  • Aptit 

   Westergren, Albert (2006)
   Aptit och hunger initierar ätandet. Aptiten påverkas av våra sinnesintryck men även det som tillfredsställer våra psykologiska, sociala, och kulturella behov kan inverka positivt på aptiten. Hungern stimuleras bland ...
  • Att följa vikten - viktigt vid stroke 

   Jönsson, Ann-Cathrin (2008)
   Forskning har visat att viktnedgång efter stroke kan vara relaterat till sväljsvårigheter, depression, aspiration, att man äter mindre t.ex. på grund av nedsatt aptit, eller på grund av att man drabbats av andra problem i ...
  • Äldre och ätande i "vårdmatsalar" : måltiden inom omsorg och vård 

   Sidenvall, Birgitta (2007)
   Birgitta Sidenvall menar att vårdpersonalen inte får nöja sig med "ett tack för maten" och därmed tro att allt är bra. Äldre patienter känner sig mer som gäster än som boende på en vårdinstitition. Man kan ha fysiska ...
  • Äldre och ätande i hemmiljö 

   Gustafsson, Kerstin (2007)
   Kerstin Gustafsson ser i sin forskning att samhällets insatser är en viktig förutsättning för att äldre funktionshindrade skall kunna fortsätta att laga sin mat hemma. Anpassningen skall fokusera på vad man klarar i stället ...
  • Äldre personer med Parkinsons sjukdom går tidigt ner i vikt 

   Lorefält, Birgitta (2005)
   Många äldre patienter med Parkinsons sjukdom går ner i vikt, vilket kan leda till undernäring. För att få svar på frågan om och när under sjukdomsprocessen dessa patienter går ner i vikt och vad orsaken kan vara till en ...
  • Dysfagi 

   Bülow, Margareta (2005)
   Dysfagi är ett symptom på en onormal sväljningsförmåga. Problemen kan finnas i munnen, svalget eller matstrupen. Symptomen är ofta varierande, från en känsla av upphakning i samband med ätande och drickande till allvarliga ...
  • Etik - näring och ätande 

   Westergren, Albert (2006)
   Grundläggande etiska principer är att värna om vårdtagares självbestämmande, att göra gott och inte skada, att vara rättvis och att värna om livets okränkbarhet. Principerna att göra gott och att respektera autonomin är ...
  • Hur är näringstillståndet hos äldre, som tar emot kommunal omsorg och vård? 

   Saletti, Anja (2004)
   Hur vanligt är felnäring? Förändras näringstillståndet om man får hemtjänst? Vem har ansvaret? Anja Saletti har i sin licentiatsavhandling Nutritional status in elderly receiving municipal services and care, (Uppsala ...
  • Mat och näring i ett munhälsoperspektiv 

   Johansson, Ingegerd; Einarsson, Susanne (2005)
   Att kunna tugga och svälja och att inte ha ont i munnen är tre faktorer som är av stor betydelse för en individs möjlighet att kunna äta. Få eller trasiga tänder, sveda, smärta, torrhet i munnen, förlorad smak och problem ...
  • Maten och det nya landet : en forskningsrapport från Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK). 

   Brembeck, Helene; Karlsson, MariAnne; Ossiansson, Eva; Shanahan, Helena; Jonsson, Lena; Bergström, Kerstin; Engelbrektsson, Pontus (2007)
   Rapporten Maten och det nya landet ingår i forskningsprojektet Den mångdimensionella matkonsumenten. Värderingar och beteenden hos konsumenter 55+, som är ett institutions- och fakultetsövergripande samarbete mellan ...
  • Matens betydelse vid demenssjukdom 

   Faxén Irving, Gerd (2004)
   Studier har visat att äldre med demenssjukdom väger mindre än äldre utan demenssjukdom. Viktminskning är vanligast hos dem, som drabbas av Alzheimer's sjukdom och den verkar öka med sjukdomens svårighetsgrad. Förmodligen ...
  • Nutritionsstatus bland strokepatienter. Drabbas förstagångsinsjuknade strokepatienter (<70 år) av malnutrition? En kartläggning. 

   Jakobsson, Märta (2005)
   På Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg har nutritionsstatusen för förstagångsinsjuknade strokepatienter yngre än 70 år undersökts, från akutskedet till uppföljningen tre till fyra månader efter insjuknandet. Denna åldergrupp ...
  • Nutritionsstöd till cancerpatienter 

   Persson, Christina (2004)
   Christina Persson, dietist och med.dr. vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har i sin doktorsavhandling, "Improved Nutritional Support in Cancer Patients", sett på hur man kan stödja och påverka cancerpatienters näringsintag ...
  • Om mat och dysfagi 

   Tibbling Grahn, Lita (Vårdalinstitutets Tematiska rum Näring och Ätande, 2005)
   För den som har ät- och sväljsvårigheter, dysfagi, är risken stor att drabbas av näringsbrist, avmagring och luftvägskomplikationer. Flera hundratusen människor i Sverige har någon form av dysfagi, något som för de flesta ...
  • Proteinreducerad kost 

   Eyre, Sintra (2004)
   Proteinreducerad kost (PR-kost) ordineras av njurläkare och är framför allt avsedd att användas till patienter, som har symptom på urinförgiftning (uremi) p.g.a. nedsatt njurfunktion. De viktigaste symptomen vid uremi är ...
  • SGA Subjective Global Assessment 

   Persson, Christina (2004)
   SGA Subjective Global Assessment är en teknik som är lätt att använda, för att bestämma näringstillståndet hos en patient. Den beaktar inte bara förändringar av kroppen utan också förändringar av fysiska funktioner. SGA ...
  • Sjukdomsrelaterad undernäring - äldreomsorgens utmaning 

   Rothenberg, Elisabet (2008)
   Sjukdomsrelaterad undernäring drabbar många sjuka äldre. Tillståndet kan obehandlat vara livshotande, leder till minskad funktion och livskvalitet samt ökad morbiditet och mortalitet. Evidensbasen för diagnostik och ...
  • Skyddar fiskfett mot Alzheimers sjukdom 

   Cederholm, Tommy (Medikament, 2005)
   Det finns många skäl som talar för positiva effekter på tankefunktioner och minne genom ett högt fiskintag. Epidemiologiska och djurexperimentella studier antyder att regelbundet fiskintag eller hög tillförsel av ...
  • Stockholms Borgerskap lagar och serverar koshermat till äldre 

   Blomberg, Helena (2004)
   Att som äldre fortsätta med att leva enligt judisk mattradition är idag möjligt vid Stockholms Borgerskaps äldreboende. En kreativ omorganisation med stort engagemang av duktig personal skapade en enkel och fiffig lösning ...
  • Svårt att tugga och svälja - Konsistensanpassad mat 

   Klasson, Wasty (2004)
   De funktionella svårigheterna vid ätandet kan delas in i intagande av mat, sväljning och ork: * intagande av mat att hantera maten på tallriken, att föra maten till munnen och att samtidigt sitta ordentligt * ...