Now showing items 1-20 of 24

  • Undernäring hos äldre personer i kommunalt boende 

   Christensson, Lennart (2004)
   Lennart Christensson har i sitt avhandlingsarbete undersökt näringstillståndet hos äldre, som var nyinflyttade till kommunalt äldreboende. Han har utvärderat metoder för att bedöma näringstillstånd och undersökt effekten ...
  • Matens betydelse vid demenssjukdom 

   Faxén Irving, Gerd (2004)
   Studier har visat att äldre med demenssjukdom väger mindre än äldre utan demenssjukdom. Viktminskning är vanligast hos dem, som drabbas av Alzheimer's sjukdom och den verkar öka med sjukdomens svårighetsgrad. Förmodligen ...
  • Unikt projekt med proteinförskjuten kost i Göteborg 

   Yula, Kersti (2004)
   De flesta med Parkinson står ju på någon Levodopamedicin: Madopark eller Sinemet. Det har visat sig att protein konkurrerar ut dopaminet i tarmen och hinner före till hjärnan. Det är därför det är så viktigt att ta ...
  • Viktminskning hos äldre 

   Cederholm, Tommy (2004)
   Det normala åldrandet innebär att man kan förlora upp till ett halvt kilo per år i vikt. När viktförlusten är större än 5% på 3 månader eller mer än 10% av tidigare normalvikt finns det anledning att vara vaksam. En sådan ...
  • Nutritionsstöd till cancerpatienter 

   Persson, Christina (2004)
   Christina Persson, dietist och med.dr. vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har i sin doktorsavhandling, "Improved Nutritional Support in Cancer Patients", sett på hur man kan stödja och påverka cancerpatienters näringsintag ...
  • SGA Subjective Global Assessment 

   Persson, Christina (2004)
   SGA Subjective Global Assessment är en teknik som är lätt att använda, för att bestämma näringstillståndet hos en patient. Den beaktar inte bara förändringar av kroppen utan också förändringar av fysiska funktioner. SGA ...
  • Stockholms Borgerskap lagar och serverar koshermat till äldre 

   Blomberg, Helena (2004)
   Att som äldre fortsätta med att leva enligt judisk mattradition är idag möjligt vid Stockholms Borgerskaps äldreboende. En kreativ omorganisation med stort engagemang av duktig personal skapade en enkel och fiffig lösning ...
  • Svårt att tugga och svälja - Konsistensanpassad mat 

   Klasson, Wasty (2004)
   De funktionella svårigheterna vid ätandet kan delas in i intagande av mat, sväljning och ork: * intagande av mat att hantera maten på tallriken, att föra maten till munnen och att samtidigt sitta ordentligt * ...
  • Proteinreducerad kost 

   Eyre, Sintra (2004)
   Proteinreducerad kost (PR-kost) ordineras av njurläkare och är framför allt avsedd att användas till patienter, som har symptom på urinförgiftning (uremi) p.g.a. nedsatt njurfunktion. De viktigaste symptomen vid uremi är ...
  • Hur är näringstillståndet hos äldre, som tar emot kommunal omsorg och vård? 

   Saletti, Anja (2004)
   Hur vanligt är felnäring? Förändras näringstillståndet om man får hemtjänst? Vem har ansvaret? Anja Saletti har i sin licentiatsavhandling Nutritional status in elderly receiving municipal services and care, (Uppsala ...
  • Vad är god mat för äldre sjuka? Maten, måltiden och ätandet. 

   Rothenberg, Elisabet (2004)
   Mat är ett av de glädjeämnen i livet som vi först förvärvar och som sist lämnar oss. Maten skall engagera alla sinnen och utgöra en höjdpunkt på dagen värd att se fram emot. Behovet av föda innebär dock inte bara lust och ...
  • Dysfagi 

   Bülow, Margareta (2005)
   Dysfagi är ett symptom på en onormal sväljningsförmåga. Problemen kan finnas i munnen, svalget eller matstrupen. Symptomen är ofta varierande, från en känsla av upphakning i samband med ätande och drickande till allvarliga ...
  • Skyddar fiskfett mot Alzheimers sjukdom 

   Cederholm, Tommy (Medikament, 2005)
   Det finns många skäl som talar för positiva effekter på tankefunktioner och minne genom ett högt fiskintag. Epidemiologiska och djurexperimentella studier antyder att regelbundet fiskintag eller hög tillförsel av ...
  • Mat och näring i ett munhälsoperspektiv 

   Johansson, Ingegerd; Einarsson, Susanne (2005)
   Att kunna tugga och svälja och att inte ha ont i munnen är tre faktorer som är av stor betydelse för en individs möjlighet att kunna äta. Få eller trasiga tänder, sveda, smärta, torrhet i munnen, förlorad smak och problem ...
  • Äldre personer med Parkinsons sjukdom går tidigt ner i vikt 

   Lorefält, Birgitta (2005)
   Många äldre patienter med Parkinsons sjukdom går ner i vikt, vilket kan leda till undernäring. För att få svar på frågan om och när under sjukdomsprocessen dessa patienter går ner i vikt och vad orsaken kan vara till en ...
  • Om mat och dysfagi 

   Tibbling Grahn, Lita (Vårdalinstitutets Tematiska rum Näring och Ätande, 2005)
   För den som har ät- och sväljsvårigheter, dysfagi, är risken stor att drabbas av näringsbrist, avmagring och luftvägskomplikationer. Flera hundratusen människor i Sverige har någon form av dysfagi, något som för de flesta ...
  • Nutritionsstatus bland strokepatienter. Drabbas förstagångsinsjuknade strokepatienter (<70 år) av malnutrition? En kartläggning. 

   Jakobsson, Märta (2005)
   På Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg har nutritionsstatusen för förstagångsinsjuknade strokepatienter yngre än 70 år undersökts, från akutskedet till uppföljningen tre till fyra månader efter insjuknandet. Denna åldergrupp ...
  • Aptit 

   Westergren, Albert (2006)
   Aptit och hunger initierar ätandet. Aptiten påverkas av våra sinnesintryck men även det som tillfredsställer våra psykologiska, sociala, och kulturella behov kan inverka positivt på aptiten. Hungern stimuleras bland ...
  • Etik - näring och ätande 

   Westergren, Albert (2006)
   Grundläggande etiska principer är att värna om vårdtagares självbestämmande, att göra gott och inte skada, att vara rättvis och att värna om livets okränkbarhet. Principerna att göra gott och att respektera autonomin är ...
  • Maten och det nya landet : en forskningsrapport från Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK). 

   Brembeck, Helene; Karlsson, MariAnne; Ossiansson, Eva; Shanahan, Helena; Jonsson, Lena; Bergström, Kerstin; Engelbrektsson, Pontus (2007)
   Rapporten Maten och det nya landet ingår i forskningsprojektet Den mångdimensionella matkonsumenten. Värderingar och beteenden hos konsumenter 55+, som är ett institutions- och fakultetsövergripande samarbete mellan ...