Now showing items 1-1 of 1

    Formaldehyd, Några alifatiska aminer, Dioxan, Borsyra, Borax, Några glykoletrar, Kobolt, Molybden, Ftalater, Morfolin, Nitrosomorfolin, Mangan, Vanadin, Amylacetat, Dimetylformamid, Mesityloxid, Propylenglykoldinitrat, Svavelväte, Alifatiska kolväten (Alkaner, C10-C15) (1)