Show simple item record

dc.contributor.authorÅman, Lisa
dc.date.accessioned2008-05-26T13:38:21Z
dc.date.available2008-05-26T13:38:21Z
dc.date.issued2008-05-26T13:38:21Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/10157
dc.description.abstractBakgrunden till denna uppsats är det dubbla uppdrag som socialsekreterare så som gräs-rotsbyråkrater har, de ska både kontrollera och stötta klienten på en och samma gång. Stu-dien är kvalitativ och bygger på intervjuer med fem socialsekreterare som arbetar inom socialtjänstens försörjningsstödsverksamhet. Dessa socialsekreterare ska både arbeta för att ge hjälp till försörjning och hjälp till självförsörjning. Jag har valt att se denna dubbel-bottnade yrkesroll som innehållande två olika roller; en myndighetsutövande roll och en stödjande roll. Studiens syfte är att försöka förstå och analysera vilka intrarollkonflikter som socialsekreterarens yrkesroll kan ge upphov till, vad som orsakar dessa intrarollkon-flikter samt hur de hanteras. Detta syfte har omformulerats till tre frågeställningar: 1). Vil-ka intrarollkonflikter kommer socialsekreterare som handlägger ekonomiskt bistånd i kon-takt med i sitt arbete? 2). Vilka orsaker upplever socialsekreterare ligger bakom dessa in-trarollkonflikter? 3). Hur hanterar socialsekreterare de intrarollkonflikter som de kommer i kontakt med? Studien är inte generaliserande, utan avser exemplifiera socialsekreterares egna upplevelser kring yrkesrollen ur ett rollkonfliktperspektiv. Uppsatsen har en deduktiv ansats, där de teoretiska perspektiven gett riktning åt de frågor som ställs och hur tolkningen av det empiriska materialet kommit att se ut. De teoretiska utgångspunkterna är rollteori, modeller för rollkonflikthantering samt maktbegreppet. Även tidigare forskningsresultat kring socialarbetares yrkesroll och arbetsförhållanden presenteras. Det empiriska materialet har analyserats utifrån ett hermeneutiskt tolknings-sätt. Analysen består av tre delanalyser och en helhetsanalys. Resultaten visar att social-sekreterarna i studien upplever intrarollkonflikter mellan den myndighetsutövande och stödjande rollen, samt att det tycks vara den förstnämnda som har företräde i många kon-fliktladdade situationer. Faktorerna som kan orsaka intrarollkonflikter är flera, där organi-sationens krav, tidsbrist, individuella bedömningar, otillräckliga medel samt klientrelatio-nen kan nämnas. Fyra strategier för att hantera de uppkomna intrarollkonflikterna har kunnat identifieras, nämligen att vända sig till andra, att vara ”fyrkantig”, att ”gilla läget” eller att prioritera vissa klienter. Uppsatsen avslutas med en diskussion kring några förslag på hur socialsekreterarens arbetsförhållanden skulle kunna förändras för att minska före-komsten av intrarollkonflikter.en
dc.language.isosween
dc.subjectSocialsekreterareen
dc.subjectyrkesrollen
dc.subjectrollkonflikten
dc.subjectrollkonflikthanteringen
dc.titleEtt dubbelt uppdrag, En kvalitativ studie om socialsekreteraresen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record