Show simple item record

dc.contributor.authorUlff, Johan
dc.date.accessioned2008-01-29T15:27:30Z
dc.date.available2008-01-29T15:27:30Z
dc.date.issued2008-01-29T15:27:30Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/9488
dc.description.abstractDen här studien skrivs med bakgrund av den diskussion som förs i medierna och runtom i samhället angående det grova gatuvåldet. Trots att majoriteten av alla anmälda misshandelsbrott begås mot män så är denna kategori av offer relativt osynliga i brottsofferforskningen. Studiens syfte är därför att belysa hur ett antal män har påverkats av att de blivit misshandlade och att vidare visa vilka konsekvenser detta har fått för dem. Materialet i studien bygger på kvalitativa intervjuer med sex unga män som respondenter. Dessa har som gemensam erfarenhet att de blivit misshandlade en eller flera gånger de senaste åren. Ingen av dem har sökt professionell hjälp för att bearbeta en misshandel och endast två har sett sitt fall prövas i en rättegång. I intervjuerna framkommer det att erfarenheten av att bli misshandlad har påverkat männen på en mängd olika sätt. Vissa av dem redogör för denna erfarenhet som något som de bara skakade av sig. För andra har erfarenheten av att bli misshandlad inneburit stora förändringar i livet. Samtliga respondenter redogör för att de haft olika reaktioner i anslutning till när de blev misshandlade, exempel på detta är hämndlystnad, vaksamhet eller rädsla. Centralt är hur männen påverkats av misshandeln. Medan vissa väljer att försöka lägga det inträffade bakom sig blir misshandeln för andra en orsak till uppbrott och en förändrad självbild. Till detta bidrar att flera av respondenterna har utsatts flera gånger. Flera av dessa respondenter upplever att det är något i deras identitet som gör att människor söker konflikt med dem. Samtidigt understryker de att de inte accepterar att någon kränker dem, vilket innebär att de vid upprepade tillfällen hamnat i konflikter där de inte tvekat att försvara sig. Den långsiktiga konsekvensen blir för merparten av dessa att undvika att hamna i riskfyllda situationer. Undvikandet blir således ett sätt att komma ur en begynnande våldsspiral. Centralt i männens berättelser är framställandet av sig själva som något annat än offer. Genom att inkludera nya händelser i sin berättelse och betona sin egen aktivitet i samband med det inträffade så förändras även bilden av männen. Exempelvis blir slutpunkten för själva berättelsen i några fall rättegången. Där får förövaren sitt straff och männen kan erhålla tillfredställelse och stolthet över att de har stått upp i rättsprocessen. Även flera andra av männen avslutar berättelsen med en känsla av stolthet. Detta efter att ha stått upp som en man och tagit konsekvenserna av detta i form av ett slagsmål. Analysen görs med utgångspunkt av Anthony Giddens teorier om modernitet och självidentitet.en
dc.language.isosween
dc.subjectbrottsofferen
dc.subjectmaskuliniteten
dc.subjectidentiteten
dc.subjectdramatiseringen
dc.titleHUR PÅVERKAS UNGA MÄN AV ATT BLI MISSHANDLADE? -BEARBETNING DRAMATISERING IDENTITETen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record