Show simple item record

dc.contributor.authorSlättmyr, Anna-Karin
dc.contributor.authorEkblad, Jesper
dc.date.accessioned2024-05-23T06:26:51Z
dc.date.available2024-05-23T06:26:51Z
dc.date.issued2024-05-23
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/81359
dc.description.abstractBakgrund Det människan gör utvecklar vem hon är och det är naturligt att skapa mening i vardagliga aktiviteter. När aktiviteter som är meningsfulla att göra inte utförs påverkar det hälsan negativt. Att drabbas av mental fatigue leder till en nedsatt förmåga att hantera och utföra vardagliga aktiviteter. Arbetsterapeuters utgångspunkt i sitt dagliga arbete är att använda vad som är meningsfullt för personen i behandling. Det saknas kunskap om arbetsterapeuters resonemang gällande användande av meningsfulla aktiviteter vid interventioner när personer har mental fatigue. Syfte Syftet med studien var att undersöka hur arbetsterapeuter resonerar om meningsfulla aktiviteter i intervention med personer som har mental fatigue. Metod Studien var en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer. Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara legitimerade arbetsterapeuter med minst två års klinisk erfarenhet av att arbeta med personer som har mental fatigue. Analys av insamlad data skedde genom Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys. Resultat Den kvalitativa innehållsanalysen har resulterat i ett tema, tre kategorier och nio underkategorier. Temat för att förklara hur arbetsterapeuter resonerar om meningsfulla aktiviteter i intervention med personer som har mental fatigue är: Att ge personen tillit till sin förmåga. Arbetsterapeuternas resonemang förklaras genom följande kategorier: Att ge personen verktyg att göra förändring: I denna kategori förklaras hur arbetsterapeuten använder meningsfulla aktiviteter som ett verktyg för att få personen att utföra aktivitet. Att ge personen stöd att äga sin situation: som förklarar hur arbetsterapeuten använder meningsfulla aktiviteter för att få personen att reflektera och få insikt i sin nuvarande situation. Arbetsterapeutens erfarenheter och förhållningssätt: i den tredje kategorin sammanfattas arbetsteraputers övergripande tillvägagångssätt i mötet med personer och användandet av meningsfulla aktiviteter i intervention. I den tredje kategorin framkommer även en efterfrågan om mer forskning kring ämnet och hur arbetsterapeuter ibland använder evidens från andra patientgrupper. Slutsats Arbetsterapeuter använder meningsfulla aktiviteter i interventioner med personer som har mental fatigue. Utifrån fokus på meningsfulla aktiviteter kan arbetsterapeuten generera reflektion och insikt hos personen om vad hen gör och hur det påverkar måendet. Arbetsterapeuten utgår från att meningsfulla aktiviteter är sammankopplat med vad personen har motivation till att utföra. Genom att använda meningsfulla aktiviteter arbetar arbetsterapeuten för att ge en person med mental fatigue tillit till sin förmåga där personen kan känna mening i vad hen gör av sin situation. Studien har synliggjort arbetsterapeuter beprövade erfarenheter. För att vetenskapligt stärka arbetsterapeuters användande av meningsfulla aktiviteter med personer som har mental fatigue efterfrågas ytterligare forskning inom området.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectMeaningful activity, Mental fatigue, Occupational therapysv
dc.titleATT STÄRKA PERSONER SOM INTE ORKAR Arbetsterapeuters resonemang om meningsfulla aktiviteter vid mental fatiguesv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologiswe
dc.contributor.departmentGothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiologyen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record