Show simple item record

dc.contributor.authorMulikova, Julia
dc.contributor.authorBekele Olofsson, Bilen Abebe
dc.date.accessioned2024-04-24T06:12:05Z
dc.date.available2024-04-24T06:12:05Z
dc.date.issued2024-04-24
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/80939
dc.descriptionBackground: The population of the elderly is increasing globally and studies show that older people attending an emergency department is high as a result of multimorbidity, polypharmacy and age-related physiological changes and functional impairment resulting in frequent acute illnesses. Additionally the prevalence of dementia is rising following the increase in the elderly population group which studies show are also frequent visitors to the emergency department which is not adapted to this patient group exposing them to a range of negative consequences, including a deterioration in their behavioral and functional symptoms. Person-centered care to people with dementia is a challenge in the acute care and hospital setting. The nurse has a key role in providing evidence and experience-based person-centered care that ensures patient safety. Aim: The aim of the study was to investigate nurses' experience of Caring for people with dementia in the emergency medical care. Method: Literature review with a search of the electronic databases of PubMed, CINAHL and PsycINFO using specified inclusion and exclusion criteria. Results: The results of the structured literature study reported nurses' experiences of caring for people with dementia at the emergency departments and other emergency medical settings. Nurses described both promoting and challenging factors faced when caring for people with dementia. Two main themes emerged from the review: The nurse's strategies and organizational or structural factors. Management of behavioral and psychological symptoms required adaptation of care, creativity and good communication amoung other things. In addition, the interaction with relatives and interdisciplinary teamwork were described to be facilitating to personcentred care. What was preventing the nurses from giving good care to people with dementia were mainly organizational factors such as lack of time and personnel, Competence and training in combination to a care environment that is not optimal. This often led to emotional stress and negative attituids among nurses. Conclusion: In order to reduce the vulnerability of people with dementia who are in need of emergency medical care, it is important that the care is provided in an organization and structure that supports a person-centered approach and a working method equipped with resources such that the care environment and competence meet the person's physical and psychosocial needs.sv
dc.description.abstractBakgrund: Befolkningen av äldre ökar globalt och studier visar att antalet äldre på akutmottagning är hög till följd av multisjuklighet, polyfarmaci och åldersrelaterade fysiologiska förändringar och funktionsnedsättningar. Dessutom ökar prevalensen av demenssjukdomar som en följd av ovan. Studier visar att även personer med demensproblematik ofta besöker akutmottagningen vilket är problematiskt då miljön där inte är anpassad för denna patientgrupp vilket utsätter dem för en rad utmaningar med negativa konsekvenser, såsom försämring av beteende och funktion. Personcentrerad vård till personer med demens är en utmaning inom akutvård och sjukhusmiljö. Sjuksköterskan har en nyckelroll i att tillhandahålla evidens- och erfarenhetsbaserad personcentrerad vård som säkerställer patientsäkerheten. Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med demenssjukdom vid akutsjukvård. Metod: En litteraturöversikt med en systematisk databassökning i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO med hjälp av specificerade inklusions- och exklusionskriterier. Resultat: Den strukturerade litteraturstudiens resultat redovisade sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med demenssjukdom vid akutsjukvård inom akutmottagningar och akuta sjukvårdsavdelningar. Sjuksköterskor beskrev både främjande och utmanande faktorer av att vårda personer men demenssjukdom där två huvudteman framkom: Sjuksköterskans strategier och organisatoriska eller strukturella faktorer. För att kunna hantera beteendemässiga- och psykiska symtom krävdes bland annat anpassning av omvårdnad, kreativitet och god kommunikation. Dessutom var teamarbete och anhöriga främjande faktorer för personcentrerad vård. Det som hindrade sjuksköterskorna från att ge god vård till personer med demenssjukdom var främst organisatoriska faktorer som brist i tid, personal och kompetens i kombination med den icke optimala vårdmiljön. Detta ledde ofta till emotionell stress och negativa attityder hos sjuksköterskorna. Slutsats: För att minska sårbarheten hos personer med demenssjukdom som är i behov av akut sjukvård är det viktigt att vården ges i en organisation som stödjer ett personcentrerat förhållningssätt. Därför behövs strategier som förses med resurser så att vårdmiljön och kompetensen möter personens fysiska- och psykosociala behovsv
dc.language.isoswesv
dc.subjectDemenssjukdom, akutsjukvård, sjukhus, sjuksköterskans erfarenheter, personcentrerad omvårdnad, äldre personersv
dc.titleAtt vårda personer med demenssjukdom i akutsjukvårdsv
dc.title.alternativeCaring for people with dementia in the acute caresv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record