Show simple item record

dc.contributor.authorJohansson, Terése
dc.contributor.authorLantz, Tove
dc.date.accessioned2024-04-15T13:38:01Z
dc.date.available2024-04-15T13:38:01Z
dc.date.issued2024-04-15
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/80743
dc.descriptionBackground: Inferior quality of care, inadequate nursing interventions and unnecessary hospital admissions are consequences of shortcomings in collaboration for elderly with complex care needs. For society, deficiencies in collaboration result in improper allocation of healthcare resources and high economic costs. Health care faces major challenges in meeting the health care needs of the aging population, where multimorbidity is increasing as health care resources are decreasing. The nurse has a central and challenging role in transition of care and it is therefore interesting to examine the municipal primary care nurse's experiences of collaboration during transition of care. Aim: To examine the experiences of the municipal primary care nurse in collaboration during the transition from hospital care to municipal primary care in the work with elderly with complex health and care needs. Method: The study has a qualitative approach. Twelve semi-structured qualitative individual interviews were conducted based on an interview guide consisting of open questions. The audio material was transcribed verbatim and analyzed using qualitative content analysis with an inductive approach. Results: The results from the interviews were were analyzed and compiled into four categories; caring from a holistic perspective, communication as a hub during transition of care, cross-border interprofessional collaboration and distribution of responsibilities and caring under appropriate conditions. Conclusion: The study results showed that nurses in municipal primary care experience lack of patient participation, deficiencies in information transfer and challenges in ensuring continuity and collaboration among different healthcare providers. In order to improve quality of care and patient’s well-being, an increased focus on person-centered care is required, where the patient gets involved in decisions concerning their care and where collaboration between different care providers is strengthened. To get a well-functioning transition of care, interprofessional collaboration and shared responsibility at various levels are required, where the elderly are involved and informed in all decisions throughout the entire care process. This study can be used to improve collaboration and information transfer during transition of care for elderly with complex health and care needs.sv
dc.description.abstractBakgrund: Sämre vårdkvalitet, bristande omvårdnadsinsatser och onödiga sjukhusinläggningar är konsekvenser av brister i samverkan för äldre personer med komplexa vård- och omsorgsbehov. För samhället innebär brister i samverkan felaktig fördelning av vårdresurser och höga ekonomiska kostnader. Hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar i att tillgodose vårdbehovet hos den åldrande befolkningen där multisjuklighet ökar och hälso- och sjukvårdsresurser minskar. Sjuksköterskan har en central och utmanande roll vid vårdövergång och det är därför intressant att undersöka den kommunala primärvårdssjuksköterskans erfarenheter av samverkan vid vårdövergång. Syfte: Att undersöka den kommunala primärvårdssjuksköterskans erfarenheter av samverkan vid vårdövergång från slutenvård till kommunal primärvård i arbetet med äldre personer med komplexa vård- och omsorgsbehov. Metod: Studien har en kvalitativ ansats. Tolv semistrukturerade kvalitativa individuella intervjuer genomfördes utifrån en intervjuguide beståendes av öppna frågor. Ljudmaterialet transkriberades ordagrant och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: Resultatet från intervjuerna analyserades och sammanställdes i fyra kategorier: att vårda utifrån ett helhetsperspektiv, kommunikation som nav vid vårdövergång, gränsöverskridande interprofessionell samverkan och ansvarsfördelning samt att vårda med rätt förutsättningar. Slutsats: Resultat av studien visade att sjuksköterskor inom kommunal primärvård erfar bristande patientdelaktighet, brister i informationsöverföringen och utmaningar med att säkerställa kontinuitet och samarbete mellan olika vårdgivare. För att förbättra vårdkvaliteten och patientens välbefinnande krävs ett ökat fokus på personcentrerad vård, där patienten involveras i beslut kring sin vård och där samverkan mellan olika vårdgivare förstärks. För fungerande vårdövergång krävs interprofessionell samverkan och gemensamt ansvarstagande på olika nivåer där äldre är involverade och informerade i samtliga beslut genom hela vårdprocessen. Denna studie kan användas för att förbättra samverkan och informationsöverföring vid vårdövergångar för äldre personer med komplexa vård- och omsorgsbehov.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectSjuksköterska, vårdövergång, kommunal primärvård, omvårdnad, erfarenheter, äldre personer, komplexa vård- och omsorgsbehovsv
dc.titleSamverkan vid vårdövergång av äldre personer med komplexa vård- och omsorgsbehov - den kommunala primärvårdssjuksköterskans erfarenhetersv
dc.title.alternativeCollaboration during transition of care for elderly with complex health and care needs - the experiences of the municipal primary care nursesv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record