Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • En kvalitativ intervjustudie om sex fritidslärares syn på lek. 

  Khalid, Sara; Yousuf, Enas (2023-12-07)
  I studien har vi intresserat oss för hur leken kan bidra till lärande och utveckling. I fritidshemmet är leken det centrala och vi tänkte därför att utföra en studie som kopplas med fritidshemsverksamhet. Syftet med studien ...
 • Yrkespedagogiska dilemman - Fritidshemmets lokaler och pedagogiken i verkligheten. 

  Tång, Lena; Winqvist, Maja (2023-12-07)
  I detta examensarbete vill vi undersöka vilken betydelse lokalernas utformning får för den pedagogiska verksamheten i fritidshem. I arbetet lyfts hur lärare upplever fritidshemmets lokaler i relation till den undervisning ...
 • Föreningslivet för alla. Fritidshemmets samverkan med föreningslivet. 

  Klang, Oskar; Stjernström, Marcus (2023-12-07)
  Syftet med vår studie är att se hur ett samarbete mellan fritidshem och olika föreningar fungerar och vad det är för olika föreningar fritidshemmen har sina samarbeten med. Att ha ett samarbete som fritidshem med en ...
 • Yrkesidentitet och lärare i fritidshem. 

  Hedin, Maria; Scavo, Susanna (2023-12-07)
  Studiens syfte är att undersöka vad som skrivs i yrkesrelaterade Facebookgrupper av och om lärare i fritidshem. Vi vill undersöka hur yrket framställs i Facebookgrupper för lärare i fritidshem och på så sätt försöka skapa ...
 • En ojämlik samverkan. 

  Rundén, Mina; Gillén, Matilda (2023-12-07)
  Vi har genomfört en systematisk litteraturstudie med utgångspunkt i vad forskning säger om ojämlikhet i samverkan mellan hem och skola. Vi har analyserat och reducerat material utefter det som är relevant mot vårt syfte ...
 • Att ta tillvara på elevers behov och intressen på fritidshemmet. 

  Muskantor, Simon; Reinius, Charles; Remme, Albin (2023-12-07)
  Studiens syfte har varit att förstå och tolka hur lärare i fritidshemmet inkluderar elevernas behov och intresse i undervisningen. Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie. Resultatet visar att fritidslärare har ...
 • “Ah för mig så blir det där bara bla bla blabla bla...på något sätt” 

  Jedvik, Moa; Undestam, Stina (2023-12-07)
  Vila och rekreation lyser med sin frånvaro i fritidshemmen i Sverige, åtminstone saknas tidigare forskning kring hur lärare i fritidshem arbetar med vila och rekreation, kunskap vi med denna studie vill bidra med. Den ...
 • Sociala medieappar, barn och fritidshem. 

  Ibrahim, Ahmed; Net, Isak (2023-12-07)
  Vår studie siktar på att öka kunskap och förståelse kring barns erfarenheter i sociala medier och hur deras deltagande i sociala medier är en del av deras vardagsliv och i fritidshemmet samt om det finns skillnader utifrån ...
 • Barns röster i en digitaliserad värld. 

  Hedin, Carl; Henriksson, Tommy (2023-12-07)
  I denna kvalitativa studie undersöks elevers digitala intressen ur ett barndomssociologiskt perspektiv med stöd i teorier om praktikgemenskaper. Syftet med undersökningen är att lyfta barns perspektiv på hur vad deras ...
 • Låt maten tysta mun (…?) 

  Fällgren, Katarina; Ejerblom, Linn (2023-12-07)
  Mellanmålet är en återkommande aktivitet som genom historien på ett eller annat sätt funnits med primärt syfte att mätta barn från hunger. Genom denna studie vill vi däremot lyfta fram att mellanmålet har större potential ...
 • På språng med digitala verktyg! 

  Dahlberg, Johanna; Palmgren, Emma (2023-12-07)
  Syftet med studien är att undersöka hur fritidspersonal1 uttrycker att de arbetar med digitala verktyg i samspel med fysisk aktivitet. Varför studien är relevant att utföra beror på den begränsade mängd forskning som ...
 • Lärarrummet på nätet. 

  Benjaminsson, Maja; Wendeborn, Paulina (2023-12-07)
  Syftet med denna studie är att undersöka och synliggöra de diskurser som återfinns bland fritidshemmets personal gällande begreppen inkludering och bemötande. De frågeställningar som avses besvaras är hur funna diskurser ...
 • Unique shape of Trichosanthes pilosa seed and its biological meaning 

  Bergquist, Akari (2023-12-07)
  Trichosanthes.pilosa(=T. pilosa) commonly known as Japanese snake gourd is a plant in Cucurbitaceae family. They are adapted to grow in tropical monsoon, wet tropical, and humid subtropical climates across regions in East ...
 • How distributional equity affects evolutionarily sustainable landscape management 

  Johansson, Malin (2023-12-07)
  As the human population rapidly grows, ensuring food availability for everyone will require substantial agricultural intensification in a sustainable manner. This must however be achieved without negatively impacting ...
 • Förstelärare i fritidshem. 

  Silow, Alexandra; Sjöstrand, Annie (2023-12-07)
  Fritidshemmets verksamhet står inför många utmaningar. Stora barngrupper, outbildad personal, inte ändamålsenliga lokaler och bristande planeringstid för att nämna några. Vi ser att det finns ett behov av någon form av ...
 • Konflikter; ett tidskrävande arbete i fritidshemmet. 

  Parra, Gabriel; Nyman, Robin (2023-12-07)
  I denna kandidatuppsats undersöks hur sex fritidslärare på fyra olika verksamheter arbetar och hanterar konflikter på fritidshemmet. I studien undersöktes deras syn på konflikter, konflikthantering och hur de arbetar ...
 • Fritidshemmets lokaler, begränsningar eller möjligheter? 

  Navarro, Claudia; Maricic, Tatjana (2023-12-07)
  Syftet med denna studie är att utifrån fritidshemmets personals perspektiv undersöka hur den fysiska inomhusmiljön påverkar pedagogens möjligheter att bedriva en verksamhet. Genom vår studie hoppas vi bidra med nya och ...
 • Pedagogiskt ledarskap i fritidshem ur ett genusperspektiv. 

  Larsson, Adam; Skymberg, Marcus (2023-12-07)
  Syftet med vår studie är att identifiera och utforska genusdiskurser i grundlärares beskrivningar av pedagogiskt ledarskap i fritidshem och hur det påverkar verksamhetens utformning. Genom att använda kvalitativ metod ...
 • Fritidshem som en hälsofrämjande arena. 

  Lopez Karlsson, Ann Louise; Jönsson, Ulrika (2023-12-07)
  Studiens syfte är att undersöka hur personalen på fritidshem talar om och förstår begreppet psykisk hälsa i relation till fritidshemmets uppdrag samt hur de arbetar hälsofrämjande. Tidigare forskning ger oss en inblick ...
 • ”Barnen lär sig faktiskt något på fritidshemmet” 

  Kalén, Albin; Hägg, Amanda (2023-12-07)
  2016 fick fritidshemmet en egen del i läroplanen och fick med det en högre status och legitimitet inom skolväsendet. I läroplanen står det att lärande, utveckling och omsorg ska utgöra en helhet i undervisningen på ...

View more