Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • LIKU - Building through motions 

  University of Gothenburg/HDK­-Valand - Academy of Art and Design; Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design (2023)
  LIKU: Building Through Motions project explores the method of designing that is born through children’s performative body movements. It is an attempt to combine child culture design with elements of bodily movements ...
 • Leaving Wonderland 

  Balog, Gréta (2023)
  Capitalist visual culture in public spaces have a significant impact on female sexuality by perpetuating unrealistic, sexualizing and objectifying representations of women. Visual media such as advertising, branding, and ...
 • MASS MOVEMENTS IN SVALBARD: A STUDY OF IMPACT ON INFRASTRUCTURE IN THE LONGYEAR VALLEY 

  Amin, Oscar; Rydell, Wilma (2023-12-11)
  Geomorphological mass movements are projected to increase as the local climate changes in the Arctic, following global climate change. This poses a threat to Arctic settlements, as these movements may disturb and threaten ...
 • THE PAY TRANSPARENCY DIRECTIVE IN THE NORDIC LABOUR MARKETS 

  Hertel, Caroline Amalie (2023-12-11)
  The present thesis aims to understand how the new Pay Transparency Directive will suit or fit the Nordic EU member states e.g., their labour markets and the tradition of collective agreements. The first section presents ...
 • En kvalitativ intervjustudie om sex fritidslärares syn på lek. 

  Khalid, Sara; Yousuf, Enas (2023-12-07)
  I studien har vi intresserat oss för hur leken kan bidra till lärande och utveckling. I fritidshemmet är leken det centrala och vi tänkte därför att utföra en studie som kopplas med fritidshemsverksamhet. Syftet med studien ...
 • Yrkespedagogiska dilemman - Fritidshemmets lokaler och pedagogiken i verkligheten. 

  Tång, Lena; Winqvist, Maja (2023-12-07)
  I detta examensarbete vill vi undersöka vilken betydelse lokalernas utformning får för den pedagogiska verksamheten i fritidshem. I arbetet lyfts hur lärare upplever fritidshemmets lokaler i relation till den undervisning ...
 • Föreningslivet för alla. Fritidshemmets samverkan med föreningslivet. 

  Klang, Oskar; Stjernström, Marcus (2023-12-07)
  Syftet med vår studie är att se hur ett samarbete mellan fritidshem och olika föreningar fungerar och vad det är för olika föreningar fritidshemmen har sina samarbeten med. Att ha ett samarbete som fritidshem med en ...
 • Yrkesidentitet och lärare i fritidshem. 

  Hedin, Maria; Scavo, Susanna (2023-12-07)
  Studiens syfte är att undersöka vad som skrivs i yrkesrelaterade Facebookgrupper av och om lärare i fritidshem. Vi vill undersöka hur yrket framställs i Facebookgrupper för lärare i fritidshem och på så sätt försöka skapa ...
 • En ojämlik samverkan. 

  Rundén, Mina; Gillén, Matilda (2023-12-07)
  Vi har genomfört en systematisk litteraturstudie med utgångspunkt i vad forskning säger om ojämlikhet i samverkan mellan hem och skola. Vi har analyserat och reducerat material utefter det som är relevant mot vårt syfte ...
 • Att ta tillvara på elevers behov och intressen på fritidshemmet. 

  Muskantor, Simon; Reinius, Charles; Remme, Albin (2023-12-07)
  Studiens syfte har varit att förstå och tolka hur lärare i fritidshemmet inkluderar elevernas behov och intresse i undervisningen. Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie. Resultatet visar att fritidslärare har ...
 • “Ah för mig så blir det där bara bla bla blabla bla...på något sätt” 

  Jedvik, Moa; Undestam, Stina (2023-12-07)
  Vila och rekreation lyser med sin frånvaro i fritidshemmen i Sverige, åtminstone saknas tidigare forskning kring hur lärare i fritidshem arbetar med vila och rekreation, kunskap vi med denna studie vill bidra med. Den ...
 • Sociala medieappar, barn och fritidshem. 

  Ibrahim, Ahmed; Net, Isak (2023-12-07)
  Vår studie siktar på att öka kunskap och förståelse kring barns erfarenheter i sociala medier och hur deras deltagande i sociala medier är en del av deras vardagsliv och i fritidshemmet samt om det finns skillnader utifrån ...
 • Barns röster i en digitaliserad värld. 

  Hedin, Carl; Henriksson, Tommy (2023-12-07)
  I denna kvalitativa studie undersöks elevers digitala intressen ur ett barndomssociologiskt perspektiv med stöd i teorier om praktikgemenskaper. Syftet med undersökningen är att lyfta barns perspektiv på hur vad deras ...
 • Låt maten tysta mun (…?) 

  Fällgren, Katarina; Ejerblom, Linn (2023-12-07)
  Mellanmålet är en återkommande aktivitet som genom historien på ett eller annat sätt funnits med primärt syfte att mätta barn från hunger. Genom denna studie vill vi däremot lyfta fram att mellanmålet har större potential ...
 • På språng med digitala verktyg! 

  Dahlberg, Johanna; Palmgren, Emma (2023-12-07)
  Syftet med studien är att undersöka hur fritidspersonal1 uttrycker att de arbetar med digitala verktyg i samspel med fysisk aktivitet. Varför studien är relevant att utföra beror på den begränsade mängd forskning som ...
 • Lärarrummet på nätet. 

  Benjaminsson, Maja; Wendeborn, Paulina (2023-12-07)
  Syftet med denna studie är att undersöka och synliggöra de diskurser som återfinns bland fritidshemmets personal gällande begreppen inkludering och bemötande. De frågeställningar som avses besvaras är hur funna diskurser ...
 • Unique shape of Trichosanthes pilosa seed and its biological meaning 

  Bergquist, Akari (2023-12-07)
  Trichosanthes.pilosa(=T. pilosa) commonly known as Japanese snake gourd is a plant in Cucurbitaceae family. They are adapted to grow in tropical monsoon, wet tropical, and humid subtropical climates across regions in East ...
 • How distributional equity affects evolutionarily sustainable landscape management 

  Johansson, Malin (2023-12-07)
  As the human population rapidly grows, ensuring food availability for everyone will require substantial agricultural intensification in a sustainable manner. This must however be achieved without negatively impacting ...
 • Förstelärare i fritidshem. 

  Silow, Alexandra; Sjöstrand, Annie (2023-12-07)
  Fritidshemmets verksamhet står inför många utmaningar. Stora barngrupper, outbildad personal, inte ändamålsenliga lokaler och bristande planeringstid för att nämna några. Vi ser att det finns ett behov av någon form av ...
 • Konflikter; ett tidskrävande arbete i fritidshemmet. 

  Parra, Gabriel; Nyman, Robin (2023-12-07)
  I denna kandidatuppsats undersöks hur sex fritidslärare på fyra olika verksamheter arbetar och hanterar konflikter på fritidshemmet. I studien undersöktes deras syn på konflikter, konflikthantering och hur de arbetar ...

View more