Now showing items 41-60 of 27736

  • Internationalisering - problem vid framställning av programvara till Japan och övriga världen 

   Ulrika, Ernestål (1998)
   Jag har i denna rapport försökt ge en inblick i vilka problem som kan uppstå när ett företag vill sälja produkter som mjukvara och tillhörande dokumentation på den internationella marknaden, och då främst på den japanska. ...
  • Elektroniska signaturer istället för traditionell namnteckning 

   Keränen, Katja (1998)
   Denna uppsats har skrivits på uppdrag av Parallel Systems AB i Stockholm. Detta företag, som är verksamt inom IT-branschen, önskade få utrett frågan "vad en elektronisk signatur är värd". Översatt till juristens språkbruk ...
  • Spårning och koordinering av godstrafik 

   Lindström, Pia; Borissova, Galina (1998)
   Göteborgs Lastbilscentral (GLC) är en ekonomisk förening, bestående av 190 egna åkare och mindre åkerier, som bildades på 30-talet. Tanken bakom föreningen var att de små åkerierna genom samarbete bättre skulle kunna hävda ...
  • Externa leverantörer - ger bättre kundstöd? 

   Senni, Liimatainen; Maria, Larsson (1998)
   Uppsatsen beskriver innebörden av att ett företag väljer att anlita en extern leverantör som skall ansvara för företagets användarstöd. Vi tar upp för- respektive nackdelar med detta samt beskriver vad som allmänt utgör ...
  • Technologies in Self Provisioning Applications 

   Lindberg, Katarina; Duplancic, Anita (1998)
   This master thesis concerns the technologies of Self Provisioning Applications in the context of distributed computing. Our investigation focuses on what distributed object communication technology to use in homogenous and ...
  • Scalability through Cultivation. Designing IT Support for Co-ordination Work 

   Dahlberg, Per; Bergqvist, Jens (1998)
   The objective of this thesis is to discuss how to enable the staff at an order-packaging department to cope with a drastically increasing scale of operation. In order to do this we introduce the term scalability and based ...
  • Barn, information och interaktiv media - en fråga om användbarhet! 

   Stahl, Anette; Waern, Ilona (1998)
   Rapporten undersöker och diskuterar hur IT kan stödja information till barn. Vi har studerat barn i sjukhusmiljö på avdelningen Barnfysiologen på SU/Östra. Arbetet är en förstudie i projekt Dunder på Barnsjukhuset. Materialet ...
  • Datajournalen och patientintegriteten 

   Bränge, Ulla (1998)
   Syftet med uppsatsen har varit att beskriva de olika möjligheter som finns att skydda patientens integritet vid införandet av datorjournaler. Vad kryptering, aktiva kort, digitala signaturer o s v kan göra för att förhindra ...
  • Datorbaserade hjälpmedel för dyslektiker 

   Davidsson, Åsa (1998)
   Datoriseringen i arbetslivet slår ut många dyslektiker på grund av att den kräver att man stavar rätt, samtidigt som dator kan vara till en otrolig hjälp vid rätt användning. Syftet med detta arbete var att beskriva bra ...
  • Java-tools that suit Ericsson Telecom AB 

   Hermansson, Anette (1998)
   This master thesis concerns with finding a tool, which generates Java-code. While choosing a tool it is important to know who is using it and which requirements there are on a tool. To get to know that I have made a ...
  • Informationsmiljöer och Intranet 

   Kjellson, Ola; Johansson, Christian (1998)
   Denna uppsats syftar till att presentera och resonera kring förhållandet mellan informationsmiljöer och Intranet. Begreppet informationsmiljö kan definieras i termer av människor och deras beroendeförhållande till ...
  • Byråkratin och den nätverkande gruppen 

   Herbo, Johan; Friberg, Urban (1998)
   "NETWORKING" KAN SES SOM ETT SÄTT ATT KARAKTÄRISERA ARBETE. ETT ARBETE SOM KÄNNETECKNAS AV KUNSKAPS/SERVICE ARBETE, UTFÖRT AV SJÄLVBESTÄMMANDE (EMPOWERED) OCH SAMARBETANDE MÄNNISKOR I EN KONTEXT DÄR DESSA I HÖG ...
  • Interference with contractual relations 

   Andersson, Jeanette (1998)
   The purpose of this essay is, through a comparative analysis of the legal state in a number of different legal systems, namely the Common law, French law, German law, and the laws of the Nordic countries, to see how these ...
  • Webbranschens aktörer. En kvalitativ studie av sex webbproducenter. 

   Hallberg, Magnus; Bergström, Rikard (1998)
   Undersökningen syftar till att få en förståelse för hur webbranschen fungerar. Vilka de olika aktörerna är, vad de gör och hur de gör det. Vi ville också hitta förklaringar och bakomliggande faktorer till varför branschen ...
  • Aktiebolagets organisation - En komparativ studie med rättsekonomiska inslag 

   Björsander, Ola (1998)
   Syftet med uppsatsen är att göra en aktuell framställning av rättsläget på aktiebolagsområdet, främst vad beträffar aktiebolagens centrala organisation. Tyngpunkten är lagd vid en studie av förhållandet mellan styrelsen ...
  • Kommer ett nytt telefonisystem att effektivisera Profitel? 

   Stafner, Frida (1998)
   Företaget Profitel AB är ett oberoende konsultföretag som jobbar med att förbättra andra företags kommunikation med omvärlden, främst inom telefoni. Deras produktionssystem kallas MC, vilket jag kom i kontakt med under min ...
  • Friskrivningsklausuler - En jämförelse av svensk och italiensk rätt 

   Pinzani, Marcus (1998)
   Syftet med denna uppsats är att analysera och komparera den italienska och den svenska regleringen av friskrivningsklausuler, för att genom detta ta reda på vad som är likt respektive olikt i de olika systemen. Jag har ...
  • Beslutsstöd med hjälp av Intelligenta agenter 

   Söderberg, Håkan (1998)
   Uppsatsens övergripande syfte är att besvara frågan `Hur ser ett bra beslutstöd skapat av intelligenta agenter ut, vars syfte är att stödja god ledning enskilt och i grupp ?`. Det görs genom teoretiska jämförelser, ett ...
  • TV-MEDIET OCH INTERNET - framtidens partners? 

   Lernhag, Pontus; Hansson, Fredrik (1998)
   Syfte Syftet med uppsatsen är att visa hur man öka intresset för en TV-serie med en webbplats på Internet, samt vilka möjligheter det finns att få webbplatsen att bära sig själv ekonomiskt. Metod Vi har använt oss av ...
  • Medvetenhet och utformning av informationssystem 

   Josefsson, Ulrika (1998)
   In health care there is an ongoing process of structural change that put increasing demands on the organizations to find new ways for cooperative work. This means that complex and heterogene-ous networks with requirements ...