Now showing items 21-40 of 27306

  • Etnografi i informatik: ett fall om elektronisk handel 

   Rask, Fredrik (1998)
   Föreliggande uppsats behandlar den etnografiska metoden och dess användande inom informatik. Syftet med studien var att visa att den etnografiska metoden är ett bra verktyg i den oerfarne systemvetarens praktiska arbete. ...
  • Är pAKT lyckat trots allt? Kan man lyckas med att göra systemutvecklingsarbete utan att använda sig av klassiska utvecklingsmetoder? 

   Shariar, Zayer (1998)
   Denna uppsats handlar om ett arbete som jag har gjort åt ADB-kontoret och är utvärdering av ett program som har utvecklats i Lotus Notes. Applikationen pAKT (Person Akt) utvecklades från början på SDF Centrum och var ...
  • "The Workplace Revolution". En studie som bl.a. behandlar det individualiserade arbetet även kallad arbetsplats revolution. 

   Gonalves, Dulce (1998)
   Syftet med denna studie var att utreda om det fanns något behov för Mobil IT inom Clinical R & D vid Astra Hässle. En kvantitativ modell har använts som ansats. Tillvägagångssättet för att få en explicit helhetsbild med ...
  • Gränssnittsdesign - med användaren i fokus 

   Kärrander, Linda; Ersson, Josefin (1998)
   Att designa ett användargränssnitt är inte särskilt svårt. Utmaningen ligger i att skapa ett gränssnitt som tar hänsyn till människans förmåga och beteende ö egenskaper vi varken kan påverka eller förändra. För att utreda ...
  • IT-integrerad kollaborativ ledarskapsutveckling - Fallet SKF 

   Törnquist, Jens (1998)
   Organisationers behov av att ständigt vidareutveckla sina anställda har blivit en självklarhet i en allt hårdare konkurrenssituation. Teorier om lärande organisationer trycker på hur viktigt ledarskapet är i en modern ...
  • Vilka faktorer påverkar initiering och utveckling av ett livskraftigt datorstöd för utbildning? 

   Hövik, Dunja (1998)
   I rapporten görs en jämförelse mellan två projekt där undervisningsprogram i ämnet anatomi utvecklas. Båda undervisningsprogrammen utvecklas vid Göteborgs Universitet. Det ena vid medicinska fakultetens datalaboratorium ...
  • Att samla in och analysera kundkrav - en fallstudie i projektet COMPASS 

   Engström, Jessica (1998)
   Användarna på SKF har tröttnat på de gamla systemen med AS/400 och dess tråkiga användargränssnitt. De vill ha PC-Interface istället, med Windows funktionalitet, men fortfarande dra nytta av den funktionalitet som finns ...
  • IT-säkerhet - en fråga för ledningen 

   Sahlén, Wictoria (1998)
   Avsikten med denna uppsats var att belysa de faktorer som har betydelse för god IT-säkerhet i ett svenskt företag ur ett företagsledarperspektiv. I uppsatsen utreds de hot som finns mot företags IT-system, samt vilka ...
  • IFS Online - Utvärdering av användargränssnittet kring IFS/Online 

   Jansson, Karin; Andersson, Maud (1998)
   Vi har gjort en utvärdering av IFS/Onlines web-applikation, ett verktyg som används av systemleverantören IFS kunder för att registrera s.k. ärenden. Användarnas och vår spontana reaktion var att IFS/Online är användarvänligt ...
  • IT som stöd för utvärdering av kompetens 

   Finnman, Erik (1998)
   Syftet med uppsatsen var att undersöka hur utvärderingen av de anställdas kompe-tens på ett konsultföretag gick till och på vilket sätt IT kunde stödja befintlig eller förändrad utvärderingsprocess. I uppsatsen behandlades ...
  • Kritiska framgångsfaktorer vid införande av Workflow i en organisation 

   Nyström, Peter; Bogeblad, Mattias (1998)
   I takt med att dagens organisationer alltmer präglas och styrs av verksamhetens informationsbehov prioriteras också projekt med syfte att rationalisera och förbättra informationsflödet. Workflow är en teknik för att ...
  • Utbildning via Internet 

   Mellat, Lida (1998)
   Jag har i detta examensarbete beskrivit den nya typen av undervisning nämligen utbildning via Internet. Syftet med uppsatsen var att förklara hur utbildning via Internet fungerar, vilka utbildningar som erbjuds och vilka ...
  • IT use for coordination of distributed work 

   Sjölund, Laila; Karlsson, Michael (1998)
   The aim of this thesis is to investigate the coordination of distributed work and how existing information technology (IT) can be used and developed to improve the different forms of coordination. We have characterized a ...
  • Tids- och plattformsoberoende dokumentlagring 

   R Norling, Lars-Olof; Saveedra-Carlström, Shirley (1998)
   Det finns ett behov idag i företag/organisationer att kunna hantera sina dokument plattformsoberoende. De vill kunna använda sina dokument på ett effektivt sätt med hjälp av IT-tekniken. Bland de språk som erbjuder denna ...
  • Systemutveckling - en jämförelse mellan teoretiska modeller och ett praktikfall 

   Falkenström, Victoria (1998)
   Detta examensarbete behandlade ämnet systemutveckling. Ett systemutvecklingsprojekt där ett bokningssystem konstruerades för ett språkreseföretag har studerats och jämförts med ett urval av olika teoretiska modeller. Ingen ...
  • En samordnad vägledningsmodell om standardsystemen 

   Petersson, Lena (1998)
   Denna uppsats beskriver, analyserar och argumenterar för behovet av en samordnad tankemodell som belyser standardsystemens organisatoriska och sociala konsekvenser. Modellens teoretiska bidrag sammanfattar min kritik om ...
  • Två- och treskiktsmodellen i klient-serversystem under Windows NT 

   Turebo, Patrik (1998)
   Under ett antal år har den traditionella tvåskiktsmodellen varit dominerande vid klient-serverapplikationer. Problemet med tvåskiktsmodellen är att säkerheten är svår att kontrollera. Varje klient kräver en koppling till ...
  • Genetiska algoritmer i adaptiva rekommendationssystem 

   Högberg, Henrik; Gustafsson, Anders (1998)
   Denna uppsats behandlar genetiska algoritmer som är en del av machine learning. Machine learning är ett område inom vetenskapen artificiell intelligens. I arbetet har vi tillämpat genetiska algoritmer för att uppnå lärande ...
  • Datorstöd för lärande 

   Bjarsch, Daniel (1998)
   Att arbeta i projektform är vanligt i många av dagens organisationer. Trots det är det vanligt att slutresultatet inte motsvarar de ursprungliga förväntningarna. Det finns i dagens organisa-tioner och inom forskningen en ...
  • IT-företagens krav på systemvetare & studenternas förväntningar på marknaden i framtiden 

   T-Hamedani, Afsaneh (1998)
   I undersökningar som utförs om IT-relaterade utbildningar, såsom Systemvetarprogrammet, faller fokus oftast på de krav som arbetsgivare ställer idag. IT-branschen går fram så snabbt att dagens undersökningar kan vara gamla ...