Show simple item record

dc.contributor.authorGrongstad, Tilde
dc.date.accessioned2023-06-30T08:26:36Z
dc.date.available2023-06-30T08:26:36Z
dc.date.issued2023-06-30
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/77579
dc.descriptionAs a result of demographic development and urbanization, urban areas have become the epicentre for increasing demand on land. In response to the growing pressure on land, methods are needed for evaluating, assessing, and mapping the value of biodiversity and how land use developments effects it. In this study a multicriteria analysis was performed in a geographical information system based on previous research intended to provide an example of a method for evaluating urban biodiversity. In this study, the method was used to examine the possibility of identification and mapping of biodiversity in Kungsbacka stad. The benefit of such a method would be to integrate into urban planning to estimate the effect of planning decisions and the need for restoration of habitats, as well as estimating the general progress of biodiversity. The study further examined how this method could be used for management of urban areas and how to implement the method in urban planning processes. The results have shown that there is a need for nature data and methods to assess biodiversity in planning at all levels. It is most important to use data and analysis at an early stage of planning processes to adapt planning and prevent poor decision-making. Indicators should be adapted to the location, scale and needs of the organization to be effective. Developing strategies and benchmarks based on multicriteria analysis has great potential to support the work of planners and their ability to consider nature's values. The method has many different areas of implementation, but for it to be used effectively it needs to be easy to use and planners need to have a basic understanding of the tool. For effective implementation, there should be political and managerial support.en
dc.description.abstractSom ett resultat av befolkningsutveckling och urbanisering har stadsområden blivit epicentrum för ökad efterfrågan på mark. Som svar på det växande trycket på mark behövs metoder för att utvärdera, bedöma och kartlägga värdet av biologisk mångfald och hur utvecklingen av markanvändningen påverkar den. I den här studien utfördes en multikriterieanalys i ett geografiskt informationssystem baserat på tidigare forskning i syfte att ge ett exempel på en metod för utvärdering av biologisk mångfald i städer. I denna studie användes metoden för att undersöka möjligheten att identifiera och kartlägga den biologiska mångfalden i Kungsbacka stad. Fördelen med en sådan metod skulle vara att den kan integreras i stadsplaneringen för att kunna värdera effekten av planeringsbeslut och behovet av restaurering av livsmiljöer, samt uppskatta den generella utvecklingen av biologisk mångfald. Studien undersökte vidare hur denna metod skulle kunna användas för förvaltning av stadsområden och hur metoden skulle kunna implementeras i stadsplaneringsprocesser. Resultatet har visat att det finns ett behov för naturdata och metoder för att värdera biologisk mångfald i planering på alla nivåer. Det är viktigast att använda data och analyser i ett tidigt skede av planeringsprocesser för att kunna anpassa planering och förhindra dåliga beslut. Indikatorer ska anpassas efter platsen, skalan och organisationens behov för att vara effektiv. Att ta fram strategier och riktvärden utifrån en multikriterieanalys har en stor potential att stödja planerares arbete och deras möjlighet att beakta naturens värden. Metoden har många olika implementeringsområden, men för att det ska kunna användas effektivt måste det vara lätt att använda och planerare behöver ha en grundläggande förståelse för verktyget. För en effektiv implementering bör det finnas förankring politiskt och i ledningsgrupper.en
dc.language.isosween
dc.relation.ispartofseries2023:12en
dc.subject”Biodiversity”, “Geographic Information Systems (GIS)”, ”Multi Criteria Analysis (MCA)”, “Urban”, ”Urban planning”, “Biologisk mångfald”, “Fysisk planering”, ”Geografiska Informationssystem (GIS)”, ”Multikriterieanalys (MKA)”, “Stadsplanering”en
dc.titleVärdering av biologisk mångfald i stadsplanering. Fallstudie av Kungsbacka staden
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg / Department of Economy and Societyeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälleswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record