Show simple item record

dc.contributor.authorBlom, Hanna
dc.contributor.authorHöynä, Josefin
dc.date.accessioned2023-03-30T08:26:00Z
dc.date.available2023-03-30T08:26:00Z
dc.date.issued2023-03-30
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/75885
dc.descriptionBackground: Radiotherapy of head and neck cancer is a treatment with severe side effects. Patients in the fast track start treatment swiftly and the time from treatment decision to start of treatment is short. The information that the patients receive within this time period has an important function in preparing the patient for treatment. Aim: The purpose of the study was to describe patients' need and experience of information in connection with start of radiotherapy for head and neck cancer. Method: A qualitative interview study was conducted. Eight patients with head and neck cancer undergoing radiotherapy by fast track were interviewed. Data from the interviews was analyzed with qualitative content analysis with an inductive approach. Results: Received information, the importance of the team and participation form the main categories which are made up of nine subcategories: relevant information, lacking information, the patient and the healthcare team, participation at the multidisciplinary conference, the importance of relatives, perceived participation, barriers to participation, independent information seeking and the need to be prepared. The result showed that the participants had varying degrees of prior knowledge before the start of radiotherapy, had different needs of information, had relatives that got involved and had different experiences of the information. In addition, the importance of the healthcare team was highlighted, as well as whether the patient sees himself to be involved or not. Conclusion: The result highlights that the need for information vary and the experience of the given information is influenced by different factors. The healthcare staff’s way of working is important partly in that the patient’s story should be in focus and that the patients should experience participation. There is room for improved information, specifically by enabling the use of different types of information sources.en_US
dc.description.abstractBakgrund: Strålbehandling vid huvud- och halscancer är en behandling med svåra akuta biverkningar och seneffekter. Patienterna inom SVF-förloppet startar behandling skyndsamt och tiden är kort från behandlingsbeslut till behandlingsstart. Information som patienter erhåller inom denna tidsperiod har en viktig funktion i att förbereda patienten för behandlingen. Syfte: Syftet var att beskriva patienters behov och upplevelse av information i samband med start av strålbehandling för huvud- och halscancer. Metod: En kvalitativ studiedesign genomfördes. Åtta patienter som diagnostiserats med huvud- och halscancer och som enligt SVF förloppet nyligen påbörjat strålbehandling intervjuades. Materialet från de enskilda intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. Resultat: Erhållen information, teamets betydelse och delaktighet utgör tillsammans huvudkategorier vilka byggs upp av relevant information, bristande information, patienten och vårdteamet, medverkan på MDK, närståendes betydelse, upplevd delaktighet, hinder för delaktighet, eget informationssökande och behov av att vara förberedd som underkategorier. Resultatet visade att deltagarna hade olika förkunskaper inför strålbehandlingen, var i olika stort behov av information, hade närstående som engagerade sig samt hade olika upplevelser av erhållen information. Dessutom belystes vårdteamets betydelse samt om patienten anser sig som delaktig eller inte. Slutsats: Resultat belyser att patienternas behov av information är varierande och upplevelsen av given information påverkas av olika faktorer. Hälso- och sjukvårdspersonalens arbetssätt är viktigt dels genom att patientberättelsen ska vara i fokus samt att patienterna ska uppleva delaktighet. Det finns utrymme till förbättrad information, specifikt genom att möjliggöra användandet av olika typer av informationskällor.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectPatienter, huvud och- halscancer, strålbehandling, information, upplevelse, intervjuen_US
dc.titleBetydelse av information vid start av strålbehandling mot huvud- och halscanceren_US
dc.title.alternativeImportance of information at the start of radiotherapy for head and neck cancer - from a patient perspectiveen_US
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record