Show simple item record

dc.contributor.authorAlsterlind, Frida
dc.contributor.authorAndreasson, Lisa
dc.date.accessioned2023-03-15T12:18:36Z
dc.date.available2023-03-15T12:18:36Z
dc.date.issued2023-03-15
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/75507
dc.description.abstractTransperson är ett paraplybegrepp som omfattar individer vars upplevda könsidentitet inte stämmer överens med individens juridiska och biologiska kön. Transpersoner är en utsatt minoritetsgrupp i samhället, som i högre grad än övrig befolkning utsätts för våld och hot. Folkhälsomyndigheten rapporterar att transpersoner i hög utsträckning undviker att söka vård. Statistik visar att transpersoner i hög omfattning lider av psykisk ohälsa och löper hög suicidrisk. Prevalensen av transpersoner ökar både i Sverige och internationellt. Syftet med den här litteraturöversikten är att belysa hur transpersoner upplever bemötande inom hälsooch sjukvård. Litteratur söktes efter i databaserna Cinahl, PsycINFO och Pubmed och en sammanställning av tidigare kvalitativ forskning genomfördes. Sammanlagt valdes tio artiklar med kvalitativ ansats ut efter granskning med SBU:s granskningsmall för kvalitativ metod. Resultatet visade på sex huvudteman; Diskriminering och transfobi hos vårdpersonal, Utsatthet och verbal förnekelse av transpersoners kön, Transpersoners upplevelser av stigmatisering och utlämning från hälso- och sjukvårdspersonal, Brist på kunskap och erfarenhet hos hälso- och sjukvårdspersonal, Rädsla att söka vård på grund av tidigare negativa erfarenheter samt Inkludering genom hälso- och sjukvårdspersonals kunskap och kompetens. Resultatets huvudfynd är att transpersoner har övervägande negativa erfarenheter av bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal. Upprepade fynd i studierna är att transpersoner blir bemötta med diskriminering, okunskap och stigmatisering. För att uppfylla lagstadgade krav och etiska riktlinjer för hälso- och sjukvård behöver en institutionell förändring ske i utbildandet av hälso- och sjukvårdspersonal. Utökad kompetens kring transvård och transpersoner är väsentligt. Slutligen behöver hälso- och sjukvårdspersonal förbättra sitt förhållningssätt och bemötande gentemot transpersoner.en
dc.language.isosween
dc.subjectOmvårdnad, transpersoner, bemötande, hälso- och sjukvård, upplevelseren
dc.titleTRANSPERSONERS UPPLEVELSER AV BEMÖTANDE I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN -En litteraturöversikten
dc.title.alternativeTransgender patients’ experience of encounters in healthcare settingsen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record