Show simple item record

dc.contributor.authorAndreasson, Sarah
dc.contributor.authorHansson, Sandra
dc.contributor.authorFalk, Sanna
dc.date.accessioned2022-06-21T09:56:37Z
dc.date.available2022-06-21T09:56:37Z
dc.date.issued2022-06-21
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/72242
dc.descriptionGluten is not the villain. Abstract: Aim: The purpose of this systematic review is to examine the scientific evidence regarding the effect of gluten on the symptomatic picture of diagnosed IBS. Methods: The literature search was performed in the databases PubMed and Scopus in January 2022. Inclusion criteria were adult participants diagnosed with IBS according to Rome IV criteria and human studies with the study design RCT. The outcome measure was IBS-SSS, the intervention and control group were a gluten-free diet and a non-gluten-free diet. Exclusion criteria were celiac disease or self-reported hypersensitivity to gluten and studies written in languages other than Swedish or English. The literature search resulted in two articles that were quality reviewed according to SBU's template “assessment of randomized studies (effect of being assigned an intervention (ITT))” and were graded using the GRADE template. Results: The search resulted in 187 unique hits and nine studies were read in full text. Two studies were included and a total of 159 participants were included. Both studies showed a decrease in IBS-SSS, both in the intervention and control group. The results were not significant between the groups. Conclusion: There is moderate scientific evidence (+++) that gluten doesn’t aggravate the gastrointestinal symptoms measured with IBS-SSS in adults with diagnosed IBS.en
dc.description.abstractSyfte: Syftet med denna systematiska översiktsartikel är att undersöka det vetenskapliga underlaget avseende effekten av gluten på symtombilden vid diagnostiserad IBS. Metod: Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed och Scopus i januari 2022. Inklusionskriterier var vuxna deltagare med diagnostiserad IBS enligt Rome IV kriterier och humanstudier med studiedesignen RCT. Utfallsmåttet var IBS-SSS, interventions- och kontrollgruppen var glutenfri kost respektive icke glutenfri kost. Exklusionskriterier var celiaki eller självrapporterad överkänslighet mot gluten och studier skrivna på andra språk än svenska eller engelska. Studier som mötte valda kriterier kvalitetsgranskades enligt SBU:s mall “bedömning av randomiserade studier (effekt av att tilldelas en intervention (ITT))” och evidensgraderades enligt GRADE. Resultat: Sökningen resulterade i 187 unika träffar, varav nio studier lästes i fulltext. Två studier inkluderades och totalt ingick 159 deltagare. Båda studierna visade på en minskning i IBS-SSS, både i interventions- och kontrollgruppen. Resultaten var inte signifikanta mellan grupperna. Slutsats: Det finns måttlig tillförlitlighet (+++) till att gluten inte förvärrar de gastrointestinala symtomen mätt med IBS-SSS hos vuxna med diagnostiserad IBS.en
dc.language.isosween
dc.subjectIBSen
dc.subjectIrritable Bowel Syndromeen
dc.subjectIBS-SSSen
dc.subjectglutenen
dc.subjectglutenfrien
dc.subjectglutensen
dc.subjectgluten-freeen
dc.titleGluten är inte boven i dramaten
dc.title.alternativeEn systematisk översiktsartikel om påverkan av gluten på IBS-symtom hos vuxna med diagnostiserad IBSen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg /Institute of Medicineeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record