Show simple item record

dc.contributor.authorBladmyr, Elin
dc.contributor.authorJakupi, Sulltan
dc.date.accessioned2022-06-20T13:22:08Z
dc.date.available2022-06-20T13:22:08Z
dc.date.issued2022-06-20
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/72189
dc.descriptionIntroduction: The covid-19 pandemic hit the world in 2020 and was the result of social distancing in most countries. There's a clear deficit regarding the information given pertaining to how the pandemic and the following restrictions affected people with severe mental illness in Sweden. Background: International studies show that the pandemic and the following restrictions was the cause of isolation and caused hindrance in reaching the psychiatric outpatient care. This fact has caused people with severe mental illness to deteriorate in their basic disease. Isolation can lead to alienation and lack of meaningfulness in everyday life. This also affects the mental health badly. We haven't found any studies regarding this in Sweden. Aim: Our aim was to investigate people with psychosis, who have received inpatient care, experiences of the psychiatric care and their everyday life during the pandemic in Gothenburg. Method: We have chosen to interview patients that have received inpatient psychiatric care during the pandemic. They were recruited through case managers from "Psykiatri Psykos" outpatient care. The interviews were analyzed with qualitative analysis method. Results: The result was presented from three areas; inpatient care, outpatient care and every-day life. Our main finding was that the participants were happy with the outpatient care during the pandemic. We also found that the participants had a high level of trust in health care services and providers. The participants felt that the isolation was the toughest part of the restrictions. Results discussion: We noticed that the participants were more likely to bring up issues regarding organizational changes than changes related to the pandemic. Despite drastic changes in the inpatient care during the pandemic few participants pointed this out or made complaints. It was apparent that participants felt safe during inpatient care even though it was a hard environment to be in. Participants who were in risk groups felt badly treated in society. This together with isolation can in worst case lead to alienation. Methods discussion: It was hard to recruit patients for multiple reasons. We didn't achieve saturation. Conclusion: It was apparent that a change caused for an understandable reason was more easily swallowed than change for economic reasons. A caring relation and availability to out- and inpatient care are the most important aspects to receive good care despite the changes brought on by the pandemic.en_US
dc.description.abstractInledning: Covid-19 pandemin drabbade världen år 2020 och medförde en social distansering i flertalet länder. Det finns en kunskapslucka i Sverige kring hur pandemin och restriktionerna har påverkat personer med allvarlig psykisk sjukdom. Bakgrund: Internationella studier visar att pandemin och restriktionerna orsakat isolering samt svårigheter att nå den psykiatriska öppenvården vilket i sin tur har orsakat ett sämre psykiskt mående hos personer med psykossjukdom. Isolering kan leda till alienation och utebliven meningsfullhet i vardagen, vilket påverkar den psykiska hälsan negativt. Vi har inte hittat några studier som utreder problematiken i Sverige. Syfte: Vårt syfte var att undersöka erfarenheterna av sluten- och öppenvård samt vardagsliv hos personer med psykossjukdom som vårdats inneliggande under pandemin i Göteborg. Metod: Vi genomförde intervjuer på patienter som vårdats inneliggande på en psykiatrisk avdelning under pandemin. Patienterna rekryterades via case managers inom Psykiatri Psykos öppenvård. Intervjuerna analyseras med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet presenterades utifrån tre områden; Slutenvård, Öppenvård, och Vardagsliv. Vårt huvudfynd var att deltagarna var nöjda med den psykiatriska öppenvården under pandemin. Ett annat tydligt resultat var deltagarnas höga tillit till sjukvården och vårdpersonalen. Deltagarna upplevde även att isoleringen var det svåraste under pandemin. Resultatdiskussion: Vi fann att deltagarna var mer benägna att ta upp problematik som orsakats av organisatoriska förändringar än pandemirelaterade frågor. Trots att ganska drastiska förändringar genomfördes i slutenvården utifrån pandemin var det få deltagare som påpekade eller beklagade sig över detta. Det var även tydligt att deltagarna kände trygghet när de vårdades inneliggande samtidigt som det var rörigt och stökigt på avdelningarna. Deltagarna upplevde sig illa bemötta i relation till att vara i riskgrupp. Detta tillsammans med isolering kan i värsta fall leda till en känsla av alienation. Metoddiskussion: Det var av olika anledningar svårt att rekrytera patienter, vilket ledde till att mättnad inte kunde uppnås i resultatet. Slutsats: Det blev tydligt i vårt resultat att en tillfällig förändring med ett tydligt orsakssamband är mer förståelig än förändringar utifrån besparingskrav. En god, långvarig vårdrelation och en hög tillgänglighet till både öppenvård och slutenvård är de viktigaste aspekterna för att kunna bedriva en god vård trots de förändringar som en pandemi kan medföra.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectPandemi, Psykos, Upplevelser, Slutenvård, Öppenvård, Vardagsliven_US
dc.titleErfarenheter under pandemin hos patienter med psykossjukdomen_US
dc.title.alternativeExperiences during the pandemic from patients suffering from psychotic disordersen_US
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record