Show simple item record

dc.contributor.authorKröönström, Charlie
dc.contributor.authorStjärnborg, Jonatan
dc.date.accessioned2022-05-04T16:48:44Z
dc.date.available2022-05-04T16:48:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/71551
dc.description.abstractAndraspråkselever utgör idag en stor elevgrupp inom den svenska skolan. Det är därför troligt att både nuvarande och framtida lärare i ämnet idrott och hälsa kommer möta denna elevgrupp i undervisningen. Samtidigt är forskning kring andraspråksinlärning i ämnet idrott och hälsa i Sverige begränsad. Syftet var därför att med hjälp av en forskningsöversikt analysera och kritiskt granska forskning om andraspråksinlärning i ämnet idrott och hälsa med fokus på lärare och andraspråkselevers erfarenheter. Metoden för arbetet utgjordes av en systematisk forskningsöversikt där databassökningar genomfördes för att samla in vetenskaplig litteratur. Med utgångspunkt i exklusions- och inklusionskriterier utmynnade databassökningarna i tio artiklar som inkluderades i resultatet. Forskningsöversiktens resultat visade att undervisning av andraspråkselever i skolämnet idrott och hälsa medför språkliga barriärer i kommunikationen mellan lärare och elever. Lärare å ena sidan upplevde att språkliga barriärer försvårar arbetet med att undervisa andraspråkselever i ämnet vilket bidrog till känslor av frustration och otillräcklighet för att inte kunna tillgodose denna elevgrupp en adekvat utbildning. Eleverna å andra sidan upplevde att språkliga barriärer medförde att undervisningen blev svårbegriplig. Till följd av det vittnade eleverna om en rädsla för att bli exkluderade till följd av bristande språkkunskaper i målspråket. Mer forskning på området i Sverige är önskvärt. Företrädesvis kvalitativa studier där man undersöker lärare och elevers erfarenheter av andraspråksinlärning. Vidare vore det intressant med interventionsstudier där mer långtgående effekter av språk- och ämnesintegrerad undervisning undersöks.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectandraspråksinlärningen_US
dc.subjecteleveren_US
dc.subjectIdrott och hälsaen_US
dc.subjectlärareen_US
dc.titleAtt hamna sist i ledet - En forskningsöversikt om andraspråksinlärning i idrott och hälsaen_US
dc.typeTexten_US
dc.type.svepotheren_US
dc.contributor.organizationInstitutionen för kost- och idrottsvetenskapen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record