Show simple item record

dc.contributor.authorJonsson, Robin
dc.contributor.authorDellve, Lotta
dc.contributor.authorHasselgren, Caroline
dc.date.accessioned2022-04-11T09:42:43Z
dc.date.available2022-04-11T09:42:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-91-87876-48-6
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/71310
dc.description.abstractBakgrunden till den här rapporten är de statliga målsättningarna om att förlänga arbetslivet och de personalförsörjningsproblem offentliga arbetsgivare upplever. Rapporten fokuserar på äldre anställda i Göteborgs stad, deras personliga bakgrund, upplevelser av arbete och pension. Syftet med enkätstudien är att beskriva äldre medarbetares uppfattningar om pension samt att undersöka vilka arbets- och verk-samhetsrelaterade faktorer som påverkar deras pensionspreferenser Teoretisk utgångspunkt är kapabilitetsbegreppet som belyser människors och organisationers möjligheter att omvandla existerande resurser i syfte att nå uppsatta mål. I rapporten presenteras en teoretisk modell som kan användas som ett verktyg för att förstå samspelet mellan individuell och organisatorisk kapabilitet samt för att rikta insatser mot de grupper som är i störst behov. Metod: Urvalspopulationen var samtliga tillfälligt- eller tillsvidareanställda anställda i Göteborgs stad som i november 2021 var 55 år fyllda eller äldre (N=10 849). Av de 10 849 personer som fick webenkäten valde 4234 (39 procent) att delta i undersökningen. Resultatet visade att pensionspreferensen skiljer sig relativt mycket åt mellan olika verksamheter. Generellt sett är dock önskan om att arbeta efter 65 år större bland män än hos kvinnor, bland högutbildade, de med god hälsa och inom vissa typer av verksam-heter såsom gymnasieskola och vuxenutbildning och IFO. Inom förskola, funktionsstöd och äldreomsorg är andelen medarbetare som önskar gå i pension före 65 år särskilt hög. Anställdas motiv till tidig pension angavs i följande ordning: (1) önskan om mer fritid; (2) att hälsan kräver det; (3) att arbetet har blivit för krävande. Motiv till att förlänga arbetsliv var (1) att man vill höja sin pensionsinkomst; (2) att man tycker om sitt arbete och vill ägna sig åt det så länge man kan; (3) att den dagliga kontakten med arbetskamrater är viktig och att arbetet upplevs ge livet innehåll och mening. Rekommendationer till Göteborgs stad för att rekrytera och bibehålla äldre medarbetare Prata om pensionsnormer och möjligheter till flexibelt utträde: Trots statliga målsättningar om ett förlängt arbetsliv tycks fortfarande 65 år utgöra en betydelsefull referensålder och normerande för pension bland medarbetare i Göteborgs stad. Behåll och stärk möjligheter till generella anpassningar av arbete: Hälsa, arbetsförmåga och arbetsbelastning var betydelsefulla faktorer för medarbetares pensionspreferenser. Flexibilitet och möjligheter anpassa arbetet på olika sätt har betydelse för medarbetares för-måga och vilja att fortsätta arbeta. Utred förutsättningar för individuella anpassningar och säkerställ likvärdighet i fördelningen av dessa: Individuella anpassningar i sitt arbete hade ett samband med medarbetares pensionspreferens, men tillgången till sådana individuella anpassningar tycks vara begrän-sade och ojämnt fördelade inom Göteborgs stad. Kompetensutveckling och kompetensanvändning har betydelse: Tillgång till kompetensutvecklingsmöjligheter hade betydelse för anställdas önskemål om senare pension. Se över anställdas ekonomiska möjligheter och fortsatt löneutveckling i alla åldrar: Ekonomiska aspekter var viktiga skäl till förlängt arbetsliv, särskilt för vissa grupper i Göteborgs stad. Fortsätt arbetet med att stärka attraktivitet, värde och meningsfullhet: Att uppleva arbetet meningsfullt, på olika vis, var viktiga skäl till för-längt arbetsliv. Ha en vaksamhet på krävande arbete och hälsans betydelse: Resultaten visar att personlig hälsa och arbetsbelastning är betydelsefulla för medarbetarnas pensionspreferenser. För samtal kring pension tidigt och öka medvetenheten om att möjligheterna till fortsatt arbetskraftsdeltagande: Öka medvetenheten inom organisationen om att längre arbetslivsdeltagande är önskvärt inom Göteborgs stad. Nyttja offentlig kommunikation, utbildning, och HR insatser för att fånga upp medarbetare före de fattar beslut om att gå i pension eller förlorar viljan att fortsätta arbeta.en_US
dc.format.extent38en_US
dc.language.isosween_US
dc.relation.ispartofseriesGothenburg Studies in Work Science Nr 24, 2021en_US
dc.titleARBETE OCH PENSIONERING - Uppfattningar bland medarbetare I Göteborgs staden_US
dc.typeTexten_US
dc.type.svepreporten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record