Show simple item record

dc.contributor.authorDahlqvist, Jonas
dc.contributor.authorKällström, Marcus
dc.date.accessioned2021-11-01T13:47:53Z
dc.date.available2021-11-01T13:47:53Z
dc.date.issued2021-11-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/69899
dc.description.abstractUnder 2020 spred sig Covid-19 över världen och påverkade människor och organisationer över hela världen. Företag såg en snabb och tydlig minskning av försäljningen vilket skapade en krissituation inom många organisationer. Detta ledde till att många organisationer tvingades till att permittera och säga upp många av sina anställda. För att minimera de negativa konsekvenser som uppkom av krisen är mellanchefers agerande och ledarskap av högsta vikt. Ett misslyckat ledarskap kan förvärra krissituationer när ett lyckat ledarskap å andra sidan kan vara det som räddar organisationen. Forskning sammanställer olika teorier och tips på hur en kris kan hanteras, men kunskapen om mellanchefers faktiska agerande och prioriteringar vid en kris är liten. Syftet med uppsatsen är att identifiera hur mellanchefer agerade och prioriterade under Covid-19 pandemin för att säkerhetsställa en god krishantering. Vidare bidrar uppsatsen med relevant information och lärdomar om hur en mellanchef agerade och prioriterade under Covid-19. Den här informationen och lärdomarna kan vara användbara vid framtida kriser på både företags- och samhällsenlig nivå. Fortsättningsvis har mellancheferna en central roll i en organisation och därmed vid kris, eftersom de fokuserar på vart förändringen är påväg samtidigt som de är ansiktet utåt inom organisationen och har ett stort personalansvar. Vidarebhar världen blivit alltmer globaliserad, vilket gör att vi lever i en mer integrerad värld sett till både individnivå, företagsnivå och samhällsenlig nivå vilket kan öka risken för fler framtida kriser och pandemier. För att uppfylla syftet med uppsatsen har det genomförts en kvalitativ fallstudie. Kvalitativ forskning bidrar med lärdomar och kunskap från det som har skett för att i framtiden kunna agera bättre. Uppsatsen har fokuserat på stora svenska företag inom industri och varuhus. Grunden i vårt urval har skett enligt målstyrt urval, där fokus har varit på att intervjua personer som har direkt koppling till vår forskningsfråga. Genom intervjuer på tre olika företag har empirisk data sammanställts. Vidare har empirin analyserats utifrånbforskningsfrågan och med hjälp av lämpliga teoretisk modeller. Den samlade bilden av uppsatsens resultat visar att de intervjuade mellancheferna underbCovid-19 pandemin prioriterar en tydlig och verklighetstrogen informationshantering, tillsammans med en öppen och transparent kommunikation med samtliga medarbetare. Slutligen identifieras också ett ökat relationsfokus hos mellancheferna där de har en tätare kommunikation och högre närvaro till sina anställda.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesManagement & organisationsv
dc.relation.ispartofseries21:38sv
dc.subjectKrishanteringsv
dc.subjectkrisledarskapsv
dc.subjectmellanchefsv
dc.subjectcrisis managementsv
dc.subjectCovid-19sv
dc.titleMellanchefers agerande och prioriteringar vid Covid-19 krisen. En fallstudie om hur mellanchefer på stora svenska företag har agerat och prioriterat under Covid-19 krisensv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record