Show simple item record

dc.contributor.authorNorlin, Sara
dc.contributor.authorJohnsson, Kristina
dc.date.accessioned2006-09-18T13:45:23Z
dc.date.available2006-09-18T13:45:23Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/696
dc.description.abstractSammanfattning Examinationsnivå: C-uppsats; examensarbete på nya lärarprogrammet (10p) Titel: Normer för manlighet och skolans krav – dissonans eller konsonans? Författare: Kristina Johnsson och Sara Norlin Termin och år: Vårterminen 2006 Institution: Sociologiska institutionen Handledare: Daniel Seldén Rapportnummer: VT06-2480-12 Nyckelord: genus, skola, resultat, manlighet, pojkars socialisationsprocess Bakgrund Att pojkar presterar sämre betygsmässigt i dagens svenska grundskola än flickor är ett etablerat faktum. Rykande färsk statistik visar dessutom att denna skillnad skär genom alla samhällsskikt och över alla geografiska och etniska grupperingar. Sedan införandet av läroplanen Lpo 94 åligger det varje lärare att ansvara för att samtliga elever uppnår godkändnivå i respektive ämne. Denna studie kan underlätta och tjäna som stöd i det pedagogiska arbetet samt utgöra en länk i arbetet med att utjämna klyftan mellan pojkars och flickors prestationer i grundskolan. Teori Den teori som ligger till grund för denna undersökning härstammar från den engelska professorn Ann Phoenix. Hon menar att det för pojkar föreligger ett motsatsförhållande mellan att förhandla sin könsmässiga status och att fokusera på och uppnå goda studieresultat. Det strider alltså mot den manliga normen att vara studiemotiverad. Då den moderna, individualiserade skolan förutsätter att samtliga elever kan och vill ta eget ansvar för sina studier blir således pojkarna systemets förlorare. Syfte Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur pojkar i år nio upplever att socialiseras in i normer för manlighet och att samtidigt leva upp till den individualiserade skolans krav och förväntningar på eget studieansvar. Vi är alltså, då könstillhörighet visat sig vara en avgörande faktor för skolresultat, intresserade av att explorera relationen mellan utveckling av en manlig könsidentitet och de generellt lägre skolresultaten för pojkar. Frågeställningar - Hur upplever pojkar i år 9 förhållandet mellan normer för manlighet och den moderna, individualiserade skolans krav och förväntningar på elevens ökade egenansvar? - Skulle en eventuell dissonans mellan normer för manlighet och skolans krav och förväntningar kunna vara en bidragande orsak till att pojkar presterar resultatmässigt sämre i skolan än flickor? Metod Vi har valt att utföra en kvalitativ undersökning i form av djupintervjuer för denna studie. Totalt har sex pojkar i år nio intervjuats kring tre teman; skola och ansvar, manlighet och krav samt manlighet i skolan. Resultat Vår studie visar att pojkarna är mycket medvetna om normer för manlighet. De anser sig dock inte påverkas direkt av dessa. Trots det framkommer att det ibland, beroende på situation, verkar nödvändigt att växla identitet och form för maskulinitet för att passa in. Ett exempel på detta är att olika agerande förkommer i skolan kontra hemmet. De flesta anser att kraven i skolan inte är för höga men att det är onödigt med för mycket egenansvar. Trots att flera av pojkarna uppvisar tydliga tendenser till att uppleva viss dissonans mellan normer för manlighet och skolans krav så uttrycker endast en av dem detta i ord.eng
dc.format.extent211902 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosweeng
dc.publisherGöteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningeng
dc.relation.ispartofseriesvt06 2480-12eng
dc.subjectmanligheteng
dc.subjectpojkars socialisationsprocesseng
dc.subjectgenuseng
dc.subjectskolaeng
dc.subjectresultateng
dc.titleNormer för manlighet och skolans krav – dissonans eller konsonans?eng
dc.typeTexteng
dc.type.svepothereng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record