Show simple item record

dc.contributor.authorJirner, Gabriella
dc.contributor.authorSandberg, Maja
dc.date.accessioned2021-08-18T12:36:02Z
dc.date.available2021-08-18T12:36:02Z
dc.date.issued2021-08-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/69399
dc.descriptionAbstract Title: Can supplement of pre- or probiotics increase the abundance of bifidobacteria in people with IBS consuming a low FODMAP-diet? - A systematic review Author: Maja Sandberg and Gabriella Jirner Supervisor: Jenny van Odijk Examiner: Heléne Bertéus Forslund Programme: Programme in dietetics, 180/240 ECTS Type of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education credits Date: 2021-04-01 Background: IBS is a common functional disease among today's population. One of the treatments is a diet low in FODMAPs. A low FODMAP-diet has previously been shown to reduce bifidobacteria abundance. Bifidobacteria are known to be beneficial for our health. Previous studies have shown that pre- and probiotics can increase the abundance of bifidobacteria. Objective: The objective of this systematic review was to examine whether supplementation with either pre- or probiotics can prevent the reduction in bifidobacteria shown when consuming a low FODMAP-diet. Search strategy: The literature search was done in the two databases PubMed and Scopus. Search terms used were: IBS, FODMAP, intestinal flora, bifidobacteria, pre- and probiotics. Synonyms to these terms were also used. Selection criteria: Criteria of inclusion was: human studies, RCT-studies, an adult population (18-65 years old), IBS according to ROME III or IV criteria, intervention was low FODMAP-diet in combination with supplement of either pre- or probiotics, the intervention was compared to placebo and the measured outcome was change in bifidobacterial abundance. Exclusion criteria was: animal studies, studies in other languages than english and swedish, studies that were not already paid for and secondary analyses of previous results. Data collection and analysis: A broad search was done using many search terms. Following this, a more specific search was made to ensure no articles within the area of interest had been missed. Eleven articles were read in full text, out of which two were included in this systematic review. The articles were assessed using the template “Bedömning av randomiserade studier (effekt av att tilldelas en intervention (ITT))” by SBU. An assessment according to GRADE was made to evaluate the results of this systematic review. Main results: The two articles included had a low risk of bias. One of these articles studied the effect of probiotics and the other studied the effect of prebiotics (B-GOS 1,4g) in combination with a low FODMAP-diet. The study on probiotics showed an increase in bifidobacterial abundance when a low FODMAP-diet was supplemented with probiotics compared with a low FODMAP-diet with placebo. This reached statistical significance. The other study showed a decrease in bifidobacteria when a low FODMAP-diet was supplemented with B-GOS 1,4g compared to a low FODMAP-diet supplemented with placebo. This did not reach statistical significance. Conclusions: The reliability of the results is low that supplementation with pre- or probiotics can counteract the decrease in bifidobacterial abundance when consuming a low FODMAP-diet. More research within the field is necessary.sv
dc.description.abstractSammanfattning Titel: Kan tillskott av pre- eller probiotika öka förekomsten av bifidobakterier hos personer med IBS som äter låg FODMAP-kost? - En systematisk översikt. Författare: Maja Sandberg och Gabriella Jirner Handledare: Jenny van Odijk Examinator: Heléne Bertéus Forslund Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 2021-04-01 Bakgrund: IBS är en vanlig funktionell sjukdom bland dagens befolkning. Ett av behandlingsalternativen vid IBS är låg FODMAP-kost. Låg FODMAP-kost har visats minska förekomsten av bifidobakterier i tarmen. Dessa bakterier är gynnsamma för hälsan. Tidigare studier har visat att tillskott av olika typer av pre- eller probiotika kan öka förekomsten av bifidobakterier. Syfte: Syftet är att undersöka om kosttillskott av pre- eller probiotika påverkar förekomsten av bifidobakterier hos personer med IBS som äter låg FODMAP-kost. Sökväg: Litteratursökningen gjordes i de två databaserna PubMed och Scopus. Sökord som användes var: IBS, tarmflora, bifidobakterier, FODMAP, pre- och probiotika samt synonymer till dessa termer. Urvalskriterier: Inklusionskriterier var: Humanstudier, RCT-studier, en vuxen population (18–65 år), IBS enligt ROME III eller IV kriterierna, interventionen skulle vara låg FODMAP-kost i kombination med antingen pre- eller probiotika som tillskott, interventionen skulle jämföras med placebo och effektmått skulle vara förändring av bifidobakteriernas förekomst. Exklusionskriterier var: Djurstudier, studier på andra språk än svenska och engelska, studier som behövde betalas för och sekundära analyser av tidigare redovisade resultat. Datainsamling och analys: En bred sökning gjordes med många söktermer följt av en mer specificerad sökning för att säkerställa att inga artiklar inom området uteblivit. Elva artiklar lästes i fulltext varav två slutligen inkluderades i denna systematiska översikt. Artiklarna granskades med SBU:s mall “Bedömning av randomiserade studier (effekt av att tilldelas en intervention (ITT))”. Det sammanvägda resultatet bedömdes med hjälp av GRADE. Resultat: De två inkluderade studierna bedömdes ha låg risk för bias. Den ena av dessa undersökte effekten av probiotika och den andra på effekten av prebiotika (B-GOS 1,4g) i kombination med låg FODMAP-kost. Den studie som undersökte effekt av probiotika visade att förekomsten av bifidobakterierna ökade jämfört med den population som endast åt låg FODMAP-kost. Detta uppnådde statistisk signifikans. Den studie som undersökte effekten av prebiotika B-GOS visade att förekomsten av bifidobakterierna minskade jämfört med den population som endast åt låg FODMAP-kost. Detta uppnådde inte statistisk signifikans. Slutsats: Det finns låg tillförlitlighet (++) för att tillskott med pre- eller probiotika i kombination med låg FODMAP-kost kan motverka den minskade förekomsten av bifidobakterier som kan förekomma vid låg FODMAP-kost. Det krävs fler studier på området.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectIBSsv
dc.subjectFODMAPsv
dc.subjectbifidobakteriersv
dc.subjecttarmflorasv
dc.subjectPrebiotikasv
dc.subjectProbiotikasv
dc.subjectB-GOSsv
dc.subjectbifidobacteriasv
dc.subjectintestinal florasv
dc.subjectPrebioticssv
dc.subjectProbioticssv
dc.titleKan tillskott av pre-eller probiotika öka förekomsten av bifidobakterier hos personer med IBS som äter låg FODMAP-kost?sv
dc.title.alternativeCan supplement of pre- or probiotics increase the abundance of bifidobacteria in people with IBS consuming a low FODMAP-diet? - A systematic reviewsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg /Institute of Medicineeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record