Show simple item record

dc.contributor.authorAula, Johanna
dc.contributor.authorNilsson, Ninni
dc.date.accessioned2021-08-06T13:12:16Z
dc.date.available2021-08-06T13:12:16Z
dc.date.issued2021-08-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/69290
dc.descriptionAbstract Title: Can Supplementation with Inulin or Oligofructose Decrease Appetite in Adults with Overweight or Obesity?- A Systematic Review Authors: Johanna Aula and Ninni Nilsson Supervisor: Sofia Klingberg Examiner: Klara Sjögren Programme: Programme in dietetics, 180/240 ECTS Type of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education credits Date: May 25, 2021 _________________________________________________________________________ Background: Overweight and obesity is a serious public health problem. It is associated with premature death and several diseases. Common treatments are dietary therapy and bariatric surgery. The former often fails in long term effect; the latter is an invasive method with risk of complications. Dietary fibre can influence feelings of hunger and research in the area is being conducted in the hopes of finding components which can optimize dietary therapy. Objective: The aim of this systematic review was to evaluate the scientific evidence regarding whether supplementation with inulin or oligofructose can decrease appetite in adults with overweight or obesity. Search strategy: A literature search was conducted in PubMed and Scopus 2021-03-29. The search terms were: inulin, oligofructose, fullness, ”desire to eat”, “prospective consumption”, hunger, satiety, appetite, ”visual analogue scale”, supplement, obesity, overweight, blind, random, and also terms for varying terminology. Selection criteria: Inclusion criteria were randomized controlled trials conducted on adult participants with overweight or obesity published within the last ten years, where the intervention was supplementation with inulin or oligofructose and the control was placebo. Exclusion criteria were studies where the intervention was given in combination with another intervention or active ingredient, and studies not available in full text. Studies conducted on participants with specific diseases, as well as studies shorter than 24 hours, were also excluded. The outcomes were hunger, fullness, desire to eat and prospective consumption measured via VAS. Data collection and analysis:The literature search resulted in 54 articles. 20 duplicates were removed and the remaining 34 articles were reviewed by two independent reviewers, based on inclusion- and exclusion criteria. Finally, two articles were included. Risk of bias was measured using an audit template from SBU. The strength of the scientific evidence was evaluated according to GRADE. Main results: Three of the outcomes showed concordant results; neither of the studies showed a significant increase of fullness, while both studies showed a significant decrease of hunger and prospective consumption. Regarding desire to eat, the results were not concordant; there was a decrease in both studies, but only one of them was significant. Conclusions: The scientific evidence regarding whether supplementation with inulin or oligofructose can decrease appetite in adults with overweight or obesity is low (++).sv
dc.description.abstractSammanfattning Titel: Kan supplementering med inulin eller oligofruktos minska aptiten hos personer med övervikt eller fetma? - En systematisk översikt Författare: Johanna Aula och Ninni Nilsson Handledare: Sofia Klingberg Examinator: Klara Sjögren Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 2021-05-25 ___________________________________________________________________________ Bakgrund: Övervikt och fetma är ett stort folkhälsoproblem. Det förknippas med förtidig död och ett flertal sjukdomar. Vanliga behandlingar är kostbehandling och bariatrisk kirurgi. Den förra sviktar ofta gällande långvarig effekt; den senare är invasiv med risk för komplikationer. Kostfiber kan påverka hungerkänslor och forskning på området görs, med förhoppning om att hitta komponenter som kan optimera kostbehandlingen. Syfte: Syftet med denna systematiska översikt var att bedöma det vetenskapliga underlaget gällande om intag av inulin eller oligofruktos som tillskott kan minska aptiten hos vuxna personer med övervikt eller fetma. Sökväg: En litteratursökning gjordes i PubMed och Scopus 2021-03-29. Sökorden var: inulin, oligofructose, fullness, ”desire to eat”, “prospective consumption”, hunger, satiety, appetite, ”visual analogue scale”, supplement, obesity, overweight, blind, random, samt termer för varierande terminologi. Urvalskriterier: Inklusionskriterier var randomiserade kontrollerade studier gjorda på vuxna personer med övervikt eller fetma de senaste tio åren, där interventionen var supplementering med inulin eller oligofruktos och kontrollen var placebo. Exklusionskriterier var studier där interventionen gavs i kombination med annan intervention eller aktiv ingrediens, och studier ej tillgängliga i fulltext. Även studier på personer med specifika sjukdomstillstånd, samt studier som var kortare än 24 timmar exkluderades. Utfallsmåtten var hunger, fullness, desire to eat och prospective consumption mätt via VAS. Datainsamling Litteratursökningen resulterade i 54 artiklar. 20 dubbletter och analys: sorterades bort och kvarvarande 34 artiklar granskades av två oberoende granskare utifrån valda inklusions- och exklusions kriterier. Slutligen inkluderades två artiklar. Risk för bias bedömdes utifrån SBU:s mall Bedömning av randomiserade studier (effekt av att tilldelas en intervention (ITT)). Resultatens tillförlitlighet bedömdes utifrån GRADE. Resultat: Tre av utfallsmåtten visade samstämmiga resultat; ingen av studierna visade någon signifikant ökning vad gäller fullness, medan båda studierna visade en signifikant minskning vad gäller hunger och prospective consumption. Vad gäller desire to eat var resultaten inte entydiga; en minskning sågs i båda studierna, varav en var signifikant. Slutsats: Det vetenskapliga underlaget för att supplementering med inulin eller oligofruktos kan minska aptiten hos vuxna med övervikt eller fetma är lågt (++).sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectInulinsv
dc.subjectoligofruktossv
dc.subjecthungersv
dc.subjectaptitsv
dc.subjectöverviktsv
dc.subjectfetmasv
dc.subjectVisual Analogue Scalesv
dc.subjectVASsv
dc.subjectoligofructosesv
dc.subjectappetitesv
dc.subjectoverweightsv
dc.subjectobesitysv
dc.titleKan supplementering med inulin eller oligofruktos minska aptiten hos personer med övervikt eller fetma?sv
dc.title.alternativeCan Supplementation with Inulin or Oligofructose Decrease Appetite in Adults with Overweight or Obesity? - A Systematic Reviewsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg /Institute of Medicineeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record