Show simple item record

dc.contributor.authorJohansson, Elin
dc.contributor.authorNewsome, Rosanna
dc.date.accessioned2021-06-30T14:53:45Z
dc.date.available2021-06-30T14:53:45Z
dc.date.issued2021-06-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/68980
dc.descriptionDet sker en allt snabbare teknisk utveckling i dagens samhälle och det ställs höga krav på företag och organisationer att anpassa och erbjuda sina produkter och tjänster i allt mer digitala format. Det här ställer även krav på banker och finansiella institutioner att ställa om sin verksamhet från de traditionella fysiska mötena. Syftet med den här studien är att visa på hur digitaliseringen påverkar medarbetarnas vardagliga arbete på ett av Handelsbankens lokala kontor samt att synliggöra medarbetarnas upplevda känslor vid en sådan förändringsfas. Studien belyser därmed hur Handelsbankens digitaliseringsresa kan påverka organisationens genomsyrade värdegrunder: bygga långsiktiga relationer, närheten till kund och lokal närvaro. För att skapa en djupare förståelse har teori tagits fram inom ämnena digitalisering, förändring och nämnda värdegrunder. Tillvägagångssättet för insamlingen av data var kvalitativ och samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Samtliga av kontorets 11 anställda intervjuades om deras upplevda känslor kring digitaliseringen och dess påverkan på deras vardagliga arbete och bankens värdegrunder. Genom analys av teori och empiri har kopplingar synliggjorts till grund för studiens slutsats. I sin helhet visade det på att de tre värdegrunderna ständigt “korsar varandras vägar” i det vardagliga arbetet på det lokala kontoret. Det noterades att digitaliseringens påverkan på relationsbyggandet utmanades, men var till övervägande fördel vid närhet till kund. Den lokala närvaron har visat sig vara en mötesplats för relation- och förtroendeskapandet, och påverkas därmed inte märkbart av digitaliseringen. Medarbetarna upplevde ovisshet i hur de ska möta kunderna digitalt med samma värdeskapande som tidigare, men ser däremot fördelar i hur digitaliseringen har skapat verktyg som underlättar i medarbetarens vardagliga arbete.sv
dc.description.abstractThere is an ever faster growing technological development in today’s society and high demands are challenging companies and organizations to adapt and increasingly offer their products and services in digital formats. This also requires banks and financial institutions to change their operations from traditional physical meetings. The purpose of this study is to show how digitalisation affects employees’ everyday work at one of Handelsbanken's local branches, and to make visible employees’ perceived feelings during such a phase of change. The study thus sheds light on how Handelsbanken's digitalisation journey can affect the organization’s permeated values: building long-term relationships, close to customers and local presence. To create a deeper understanding, theory has been presented within the subjects of digitization, change and the values mentioned. The approach to collect data was qualitative and collected through semi-structured interviews. All of the office’s 11 employees’ were interviewed about their experienced feelings about digitalisation and its impact on their everyday work and the bank's values. Through analysis of theory and empirical data, connections have been displayed as a basis for the study's conclusion. In its entirety, it showed that the three values are constantly "crossing each other’s paths" in everyday work at the local branch. It was noted that the impact of digitalisation on relationship building was challenged, but was overall beneficial in the value close to customers. The local presence has proven to be a meeting place for creation of relationship and trust, and is thus not significantly affected by the digitalisation. The employees’ experienced uncertainty in how to meet customers digitally with the same value creation as before, but they see advantages in how digitalisation has established tools that facilitate the employees´ everyday work.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesEnvironmental Management/Uthålligt företagandesv
dc.relation.ispartofseries20/21:14sv
dc.subjectDigitalisation, values, Handelsbanken, bank, change, long-term relationships, close to customer, local presencesv
dc.subjectDigitalisering, värdegrunder, Handelsbanken, bank, förändring, långsiktiga relationer, närhet till kund, lokal närvaro.sv
dc.titleDigitaliseringens påverkan på en banks värdegrunder “En fallstudie på ett av Handelsbankens lokala kontors upplevda påverkan av digitaliseringens inflytande på medarbetarnas vardagliga arbete”sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record