Show simple item record

dc.contributor.authorSkog, Melina
dc.contributor.authorJubell, Stephanie
dc.date.accessioned2021-04-21T12:52:23Z
dc.date.available2021-04-21T12:52:23Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/68313
dc.description.abstractAbstractVi har utfört en kvantitativ studie som med hjälp av en webbenkät undersökt förskolepedagogerssyn på barngruppens storlek. Syftet är att synliggöra pedagogernas upplevelser av barngruppens storlek i relation till deras förutsättningar i deras pedagogiska arbetemed barnen. Tidigare forskning visar på att större barngrupper resulterar i mindre tid för samspel och kontakt med barnen och kräver striktare strukturer. Mindre barngrupper främjar det pedagogiska arbetet med barnen och ger pedagogerna fler förutsättningar för att uppnå läroplanens intentioner. Vi har med Bronfenbrenners systemteori diskuterat hur vi kan förstå samhällets olika nivåer och de beslutsom tas i nivåerna påverkarförskolans verksamheteroch vidare pedagogernas arbete. Resultatet presenterasi tabeller gjorda i verktyget Excel för att ge en tydlig överblick av resultatetsom ärvisuellt enkelt och tydligtattbegripa, där eventuella orsakssamband även synliggörsi korstabeller. Vi har valt att analysera ett slumpmässigt urvalav pedagogerssyn på barngruppers storlek, vilket innebär att vi inte lagt någon egen värdering i vilka förskolor som stått till grund för undersökningen.Vi redogör för ochtolkar resultatet samt presenterar de slutsatser vi kommit fram till utifrån de samband vårt resultat gett oss. Vi kopplar resultatet till Skolverkets riktlinjer om barngruppens storlek,där majoriteten av de avdelningar som bidragit till undersökningen haft en betydligt större barngrupp än vad riktlinjerna föreslår. Pedagogerna upplever att barngrupper påverkar deras arbete i verksamheterna och samtliga pedagoger i undersökningen delar in barngruppen i mindre grupper. Övriga resultat och samband presenterar i resultatdelen.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectbarngruppsv
dc.subjectbarngruppsstorleksv
dc.subjectförutsättningarsv
dc.subjectpedagogersv
dc.titleFörskolepedagogers syn på barngruppens storleksv
dc.title.alternativeI relation till deras arbetssätt och förutsättningar för barnens välmående, utveckling och lärandesv
dc.typeTextsv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record