Show simple item record

dc.contributor.authorLang, Marie
dc.contributor.authorTang, Anna
dc.date.accessioned2021-02-26T13:22:12Z
dc.date.available2021-02-26T13:22:12Z
dc.date.issued2021-02-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/67919
dc.descriptionBackround: In Sweden just over 3200 people are treated with haemodialysis. The treatment is usually performed 3 times per week, 3-5 hours per session. Kidney-and dialysis care stands out from other treatments and chronic diseases in that way that it brings a great restraint and need for adaptation for the individual. Person-centered care and patient participation are concepts that today has become central in Swedish law texts and policies, and are looked upon by Swedish citizen as a basis for good care. Yet nothing so far indicates that the status of the patient has improved in practice. Aim: The aim of the study was to describe the endorsing and hindering of patient participation within the setting of haemodialysis. Method: The study was conducted as a systematic literature review of 14 qualitative primary studies which were published between 2010-2020. Result: The conducted qualitative context analysis led to four mainthemes:“Body or life”, “In a vulnerablesituation”, “Participation through knowledge”and “the Nursing relationship”. The result showed that participation was endorsed if the patient found an acceptance of disease and treatment, and if the staff valued the patients experience and self-care resources. Obstacles for participation included the disadvantage for patients in terms of knowledge within an advanced care environment and burden of symptoms and vulnerability, but also the traditional hierarchical setting of care, lack of resources and nurses adapting a caring role. Conclusion and implication: The conclusion and clinical implication for nursing staff includes the value of using the patients resources, make sure that the patient receives an adequate knowledge base and that the medical understanding gets adjusted to the patients’ life and person.sv
dc.description.abstractBakgrund: I Sverige behandlas drygt 3200 personer i hemodialys. Behandling utförs vanligen 3 gånger per vecka, 3-5 timmar per gång. Njur- och dialysvård utmärker sig från andra behandlingar och kroniska sjukdomar då den innebär mycket stor inskränkning och anpassningar i livet för individen. Personcentrerad vård och patientdelaktighet är begrepp som i dag blivit centrala i svensk lagtext och styrande dokument, och betraktas av svenska medborgare som en förutsättning för god vård. Ännu visar dock inget som indikerar att patientens ställning har förbättrats i praktiken. Syfte: Syftet med studien är beskriva möjligheter och hinder för patientdelaktighet specifikt för hemodialysvård. Metod: Studien genomfördes genom systematisk litteraturstudie av 14 kvalitativa primärstudier som publicerats mellan 2010-2020. Resultat: Genomförd kvalitativ innehållsanalys mynnade ut i fyra huvudteman: “Kropp eller liv”, “I en sårbar situation”, “Delaktighet genom kunskap”samt “Vårdrelationen”. Resultatet visade att delaktighet främjades om patienten fann en acceptans av sjukdom och behandling, samt om personalen värdesatte patientens erfarenheter och egenvårdsresurser. Hinder för delaktighet bestod i patientens kunskapsunderläge i avancerad vårdmiljö, symtombörda och sårbarhet, men även traditionellt hierarkisk ordning, resursbrist och sjuksköterskor som antog en vårdande roll. Slutsats och implikationer: Slutsatser och kliniska implikationer för vårdpersonal handlar om att tillvarata patientens resurser, säkerställa att patientens erhåller ett adekvat kunskapsunderlag samt att den medicinska förståelsen relateras till patientens liv och person.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectPatientdelaktighetsv
dc.subjectPersoncentrerad omvårdnadsv
dc.subjectKronisk njurinsufficienssv
dc.subjectHemodialyssv
dc.subjectSystematisk litteraturstudiesv
dc.titlePatientdelaktighet inom hemodialysvård – En systematisk litteraturstudiesv
dc.title.alternativePatient participation within the setting of haemodialysis – A systematic literature reviewsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record