Show simple item record

dc.contributor.authorOlsson, Alma
dc.contributor.authorSvensson, Hanna
dc.date.accessioned2021-02-25T11:34:13Z
dc.date.available2021-02-25T11:34:13Z
dc.date.issued2021-02-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/67852
dc.descriptionIntroduction: Suffering from acute abdominal pain that requires emergency surgery can be traumatic and cause concern for the patient. Research shows that this patient group often experiences a poorer quality of care and information provided compared to patients who are scheduled for elective surgery, despite the good effects that preoperative information entails. Aim: To describe patients' experience of preoperative information prior to emergency abdominal surgery. Method: Qualitative semi-structured telephone interviews were conducted with 20 participants who underwent emergency abdominal surgery and were recruited from a county hospital in southern Sweden. The distribution was ten men and ten women with an age range between 18–86 years. The interviews were analyzed with a manifest content analysis according to Graneheim och Lundman (2004). Results: The analysis revealed ten subcategories that resulted into three categories: Trust in healthcare, The importance of preoperative information and The understanding of information. The patients' experience was that they were relieved to find out what was wrong and that the preoperative information in combination with good personal treatment gave confidence in the healthcare competence and created security before the procedure. However, there was a lack of information about recovery and an awareness of the difficulties of comprehend information in an emergency situation. Understanding was also influenced if the information was communicated in an understandable language. Other sources of knowledge and to take advantage of one's own and others' experiences were useful tools. Conclusion: Preoperative information prior to emergency abdominal surgery is important for patients' sense of security in an emergency situation where they enthrusted themselves into the hands of healthcare. Information communicated by healthcare professionals needs to be person-centered and adapted to the patient's needs and ability to understand. Poorer conditions for preparation should not affect the patient's right to information.sv
dc.description.abstractIntroduktion: Att drabbas av akut buksmärta som kräver akut kirurgi kan vara traumatiskt och väcka oro hos patienten. Forskning visar att denna patientgrupp upplever en sämre kvalitet på den vård och information som ges jämfört med patienter som kommer för en planerad inläggning trots de goda effekter som preoperativ information har visats medföra. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av preoperativ information inför akut bukkirurgi. Metod: Kvalitativa semistrukturerade telefonintervjuer genomfördes med 20 deltagare som genomgått akut bukkirurgi och rekryterats från ett länssjukhus i södra Sverige. Fördelningen var tio män och tio kvinnor med ett åldersspann mellan 18–86 år. Intervjuerna analyserades med en manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Resultat: Av analysen framkom tio subkategorier som mynnade ut i de tre kategorierna: Tillit till vården, Betydelsen av preoperativ information och Förståelsen av information. Patienternas upplevelse var att de blev lättade över att få reda på vad som var fel och att den preoperativa informationen i kombination med ett bra bemötande gav tillit till sjukvårdens kompetens och skapade trygghet inför ingreppet. Det fanns dock en avsaknad om information om återhämtning och en medvetenhet om svårigheterna med att tillgodogöra sig information i en akut situation. Förståelsen kunde också påverkas om informationen kommunicerades på ett begripligt språk. Användbara verktyg var att använda sig av andra kunskapskällor och ta vara på egna och andras erfarenheter. Slutsats: Preoperativ information inför akut bukkirurgi är viktigt för patienternas känsla av trygghet i en akut situation där de överlämnar sig i sjukvårdens händer. Information som kommuniceras av vårdpersonal behöver vara personcentrerad och anpassas efter patientens behov och förmåga till förståelse. Sämre förutsättningar till förberedelse ska inte påverka patientens rättighet till information.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectAkut bukkirurgisv
dc.subjectInformationsv
dc.subjectKommunikationsv
dc.subjectOmvårdnadsv
dc.subjectPatientsv
dc.subjectPreoperativsv
dc.subjectUpplevelsesv
dc.title”Ni lagade mig när jag var trasig och det är jag tacksam för” - En intervjustudie om patienters upplevelse av preoperativ information vid akut bukkirurgisv
dc.title.alternative”You fixed me when I was broken and I'm grateful for that” - An interview study on patients' experience of preoperative information prior to emergency abdominal surgerysv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record