Show simple item record

dc.contributor.authorLjungdahl, Ann-Christine
dc.date.accessioned2020-11-24T12:19:19Z
dc.date.available2020-11-24T12:19:19Z
dc.date.issued2020-11-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/67030
dc.descriptionBackground: Intensive care nurses work in a high-tech environment and are responsible for caring for the critically ill patients with failure of one or more organs, minimizing risks and preventing complications. Sweden lacks specialist nurses, and there is shortage of space that requires shortcomings in the work environment, stress, poorer patient safety and the risk of injuries. The intensive care nurse must take a person-centered approach and preserve the patient's autonomy and integrity. Obstacles to performing nursing according to ethical norms and values can lead to ethical stress. There is an ongoing pandemic (SARS-CoV-2) where patients become seriously ill and need intensive care. Specialist nurses with various cutting-edge skills have been called in to work in a temporary field hospital, IVA Kronan. Aim: To describe specialist nurses' experiences of caring for the critically ill patients in a field hospital, during the pandemic (SARS-CoV-2). Method: A qualitative method with an inductive approach. An appropriate selection consisting of ten specialist nurses from a hospital in Sweden. Interviews were analyzed with a thematic, inductive analysis. Results: The result is presented in four main categories and ten subcategories. The four main categories that emerged were "A demanding work environment", "Inadequate barrier care", "Reduced level of care" and Teamwork in crisis ". The study shows difficult circumstances in which the specialist nurses worked. They described the level of care in the tent was reduced. The specialist nurses described that evidence-based safe care was difficult to fulfill and that the care was prioritized away due to lack of time. Specialist nurses experienced ethical stress and there was a desire for outreach activities for supportive conversations and debriefing. Despite all the prevailing shortcomings, the prevailing pandemic, the brief introduction, and the fact that the staff were called in from different places and with different skills, the staff managed to mobilize force. Conclusion: The study shows the importance of equipping healthcare in the face of a pandemic. If, in Sweden, there are no existing premises to use and the field hospital IVA Krona is used again, the study shows shortcomings that need to be remedied. At the same time, it shows the importance of preparing and training a team and offering personal supportive conversations and debriefing.sv
dc.description.abstractBakgrund: Intensivvårdssjuksköterskor arbetar i högteknologisk miljö och ansvarar för att vårda kritiskt sjuka patienter med svikt i ett eller flera organ, minimera risker samt förebygga komplikationer. Sverige saknar specialistsjuksköterskor, det råder platsbrist och en hög arbetsbelastning medför brister i arbetsmiljö, stress, sämre patientsäkerhet samt risk för skador. Intensivvårdssjuksköterskan ska arbeta personcentrerat, bevara patientens autonomi samt integritet. Hinder för att utföra omvårdnad utefter etiska normer och värden kan medföra etisk stress. Det pågår en pandemi, (SARS-CoV-2) där patienter blir svårt sjuka och behöver intensivvård. Specialistsjuksköterskor med olika spetskompetens har inkallats för att arbeta i ett provisoriskt fältsjukhus, IVA Kronan. Syfte: Att beskriva specialistsjuksköterskors upplevelser av att vårda kritiskt sjuka i ett fältsjukhus, under pandemin (SARS-CoV-2). Metod: En kvalitativ metod med en induktiv ansats och en tematisk analys. Ett ändamålsenligt urval bestående av tio specialistsjuksköterskor från ett sjukhus i Sverige. Resultat: Resultatet presenteras i fyra huvudkategorier och tio subkategorier. De fyra huvudkategorierna som framkom var; ”En krävande arbetsmiljö”, ”Brister i barriärvården”, ”Sänkt vårdkvalité” och ”Teamarbete i kris”. Studien visar svåra omständigheter specialistsjuksköterskor arbetade i. De beskrev att vårdnivån var sänkt, evidensbaserad säker vård var svår att uppfylla och att omvårdnaden prioriterades bort på grund av tidsbrist. Specialistsjuksköterskor upplevde etisk stress och önskade samtal, debriefing. Trots alla rådande brister, rådande pandemi, kort introduktion och att personalen var inkallad från olika håll och med olika kompetenser, så lyckades personalen mobilisera kraft. Slutsats: Studien visar på vikten av att rusta sjukvården inför en pandemi. Om det inte, i Sverige, finns redan befintliga lokaler att använda sig av och fältsjukhuset IVA Kronan åter tas i bruk visar studien på brister som behöver åtgärdas. Samtidigt visar den på vikten av att förbereda och träna ett team samt erbjuda personliga stödjande samtal och debriefing.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectArbetsmiljösv
dc.subjectCovid-19sv
dc.subjectFältsjukhussv
dc.subjectIntensivvårdsv
dc.subjectOmvårdnadsv
dc.subjectPandemisv
dc.subjectSARS-COV-2sv
dc.subjectSpecialistsjuksköterskasv
dc.subjectUpplevelsersv
dc.titleSpecialistsjuksköterskors upplevelse av att vårda kritiskt sjuka patienter i ett tält, under SARS-CoV-2 pandemin: Fältsjukhuset IVA Kronansv
dc.title.alternativeSpecialist nurses' experience of caring for critically ill patients in a tent, during the SARS-CoV-2 pandemic: Field hospital IVA Kronansv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record