Show simple item record

dc.contributor.authorCharif, Josef
dc.contributor.authorLiesén, Jenny
dc.date.accessioned2020-09-08T07:46:32Z
dc.date.available2020-09-08T07:46:32Z
dc.date.issued2020-09-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/66362
dc.descriptionBackground: With the new lease accounting standard, IFRS 16, new rules regarding leasing agreement became mandatory from January 1st, 2019. The rules imply that all leasing agreements ought to be activated in the balance sheet of the lessor. As a consequence, important financial ratios that are used by investors and creditors to make investment decisions and risk assessments are negatively affected. As a result, companies may have incentive to alter the accounting in order to reduce the negative effects on the financial ratios. Purpose: To analyze if incentives drives companies to alter the accounting in relation to the implementation of IFRS 16. Methodology: The essay has a quantitative approach and is based on data obtained from the database Capital IQ and selective reviews of annual reports. The sample consists of public European companies that follows IFRS and has reported operational lease costs 2018. By analyzing how different financial ratios have changed between the years 2018-2019 and comparing the change with debt-to-equity ratio through a regression model we find if there is a causality that indicates that change in financial ratios are driven by incentive-driven accounting or not. Furthermore, by conducting a t-test we could examine if lease-intensive companies used a higher discount rate than the less lease-intensive ones when calculating the present value of the leasing agreements. Results and conclusions: The results indicate that the level of lease intensity, rather than the debt-to-equity ratio, has created incentives for companies to manipulate the accounting of leasing agreements. Instead of entirely hiding leasing agreements from the balance sheet, a higher discount rate seems to be used to reduce the negative impact on key financial ratios. Suggestions for further research: Further research of the discount rate to see if the interest levels that companies used were correctly estimated.sv
dc.description.abstractBakgrund och problemformulering: I standarden IFRS 16 fastställs de nya reglerna för redovisning av leasingavtal som gäller från och med 1:a januari 2019. Reglerna kräver att samtliga leasingavtal ska redovisas som nyttjanderätter och leasingskulder i leasetagarens balansräkning. Aktiveringen av leasingavtal i balansräkningen orsakar en negativ påverkan på flera viktiga finansiella nyckeltal som används av intressenter vid exempelvis kreditbedömningar och investeringar. Som ett led av detta kan företag ha incitament att manipulera redovisningen på olika sätt för att minska denna påverkan. Syfte: Att undersöka om incitament påverkar företagen att manipulera redovisningen i samband med implementeringen av IFRS 16. Metod: Studien har en kvantitativ ansats och baseras på data som inhämtas från databasen Capital IQ samt granskning av årsredovisningar. Studiens urval består av europeiska börsföretag som redovisar enligt IFRS-regelverket och som redovisade kostnader för operationell leasing 2018. Genom att fastställa hur olika nyckeltal har förändrats mellan åren 2018-2019 och sätta förändringen i relation till företagets skuldsättningsgrad kunde vi med hjälp av regression se om det fanns ett samband som indikera att förändringen var ett resultat av incitamentsdriven redovisning eller ej. Genom att utföra ett t-test kunde vi undersöka om företag inom mer leasingintensiva branscher i genomsnitt använde en högre diskonteringsränta än andra företag vid nuvärdesberäkningen av leasingskulden. Resultat och slutsatser: Studiens resultat antyder på att leasingintensiteten snarare än skuldsättningsgraden har skapat incitament hos företagen att manipulera redovisningen av leasingavtal. Istället för att helt och hållet dölja leasingavtal från balansräkningen verkar en högre diskonteringsränta användas för att minska negativ påverkan på viktiga finansiella nyckeltal. Förslag till vidare forskning: Vidare forskning av diskonteringsräntan anses vara intressant för att undersöka om den räntesats som används av företagen har beräknats korrekt.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesExternredovisningsv
dc.relation.ispartofseries2020-2sv
dc.subjectIFRS 16, leasingavtal, skuldsättningsgrad, diskonteringsränta, incitament, nyckeltal.sv
dc.subjectIFRS 16, leasing agreement, debt-to-equity ratio, discount rate, incentives, financial ratios.sv
dc.titleIFRS 16 – Den nya leasingstandarden - En studie av börsföretags incitament att manipulera redovisningen av leasingavtalsv
dc.title.alternativeIFRS 16 - The new lease accounting standardsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record