Show simple item record

dc.contributor.authorHedqvist Thorsson, Charlotte
dc.date.accessioned2020-09-01T07:47:46Z
dc.date.available2020-09-01T07:47:46Z
dc.date.issued2020-09-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/66258
dc.descriptionThe purpose of this qualitative study is to identify what knowledge, subjectrelated, pedagogical and technological teachers use when technology are integrated into mathematics teaching in order to support teaching and learning. Semistructured interviews have been used as a method for collecting data. Eight mathematics teachers who teach students in the early years of compulsory school (grades 1 - 5) have been interviewed on the basis of a pre-prepared interview guide. The theoretical framework TPACK has been used as an analysis tool in order to guide what should be noticed and ignored when analyzing the collected data. The framework also contributes to an understanding of what effective teaching with technology is and makes it possible to draw conclusions about contexts where good teaching can occur. The collected data has been analyzed in the form of a thematic analysis where the results show that all respondents have access to and use digital learning resources in varying ways to varying degrees. The result gives examples of when digital learning resources are used in a conscious way based on the teacher's idea of how they can support the learning of a subject content, but also when digital learning resources are used without link to subject or pedagogy. Difficulties in evaluating the quality of digital learning resources with their opportunities and limitations are highlighted as a reason why it can be difficult to integrate digital learning resources in a meaningful way. This study contributes to the understanding that incorporating technology into teaching forces us to confront basic ideas about teaching and learning as the use of technology in teaching constructs the balance between knowledge about the subject, pedagogical and technological konowledge. The study also provides insight into the complex web of relationships between these knowledges that exist when technology is applied to the teaching of a subject and highlights important components that are important in a teacher's competence for thoughtful use of technology in teaching.sv
dc.description.abstractSyftet med den här kvalitativa studien är att identifiera vilka ämnesmässiga, pedagogiska och teknologiska kunskaper läraren använder när digitala lärresurser integreras i matematikundervisningen i syfte att stötta undervisning och lärande. Semistrukturerade intervjuer har använts som metod för att samla in data. Åtta legitimerade matematiklärare som undervisar i grundskolans tidiga år (årskurs 1 - 5) har intervjuats utifrån en i förväg framtagen intervjuguide. Det teoretiska ramverket TPACK har använts som analysverktyg i syfte att leda vad som bör uppmärksammas och ignoreras vid analys av den insamlade datan. Ramverket bidrar dessutom till förståelse för vad effektiv undervisning med teknologi är samt gör det möjligt att dra slutsatser om kontexter där god undervisning kan uppstå. Den insamlade datan har analyserats i form av en tematisk analys där resultatet visar att alla respondenter har tillgång till och använder digitala lärresurser på varierande sätt i olika stor utsträckning. Resultatet ger exempel på när digitala lärresurserna används på ett medvetet sätt utifrån lärarens idé om hur de kan stötta lärandet av ett ämnesinnehåll men också när de digitala lärresurserna används utan koppling till ämne eller pedagogik. Svårigheter med att värdera kvaliteten hos digitala lärresurser med dess möjligheter och begränsningar lyfts fram som en anledning till att det kan vara svårt att integrera digitala lärresurser på att meningsfullt sätt. Den här studien bidrar till förståelse för att inblandning av teknologi i undervisningen tvingar oss att konfrontera grundläggande idéer om undervisning och lärande då användning av teknologi i undervisningssammanhang rekonstruerar balansen mellan ämneskunskap, pedagogisk och teknologisk kunskap. Studien ger också insikt i den komplexa väv av samband mellan dessa kunskaper som existerar när teknologi appliceras till undervisningen i ett ämne och belyser viktiga komponenter som är viktiga i en lärares kompetens för genomtänkt användning av teknologi i undervisningen.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseries2020:006sv
dc.subjectdigital teknologisv
dc.subjectdigitala lärresursersv
dc.subjectdigitaliseringsv
dc.subjectmatematiksv
dc.subjectlärarens kompetenssv
dc.subjectTPACKsv
dc.titleDIGITALA LÄRRESURSER I MATEMATIK Vilka kompetenser använder läraren när digitala lärresurser integreras i matematikundervisningen?sv
dc.title.alternativeDigital learning resources in mathematics: What competencies does the teacher use when digital teaching resources are integrated into mathematics teaching?sv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentInstitutionen för tillämpad informationsteknologiswe
dc.contributor.departmentDepartment of Applied Information Technologyeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record