Show simple item record

dc.contributor.authorLarsson, Jennifer
dc.contributor.authorSand, Therese
dc.date.accessioned2020-08-05T12:24:04Z
dc.date.available2020-08-05T12:24:04Z
dc.date.issued2020-08-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/66004
dc.description.abstractBakgrund: Centralt i barn och ungdomssjukvård är barncentrering och det är viktigt att barn och ungdomar får vara delaktiga i sin vård och behandling. Tidigare studier beskriver ofta att sjukhusvård är en ångestladdad upplevelse för yngre barn ur ett föräldra- eller sjuksköterskeperspektiv. Få svenska studier beskriver hur barn och ungdomar själva upplever att vårdas på barnmedicinsk vårdavdelning. För att specialistsjuksköterskan ska kunna möta barnet, ge en god omvårdnad och främja barnets delaktighet i vården behöver specialistsjuksköterskan kunskap om hur barn upplever att vårdas på sjukhus. Syfte: Syftet med studien var att beskriva barn och ungdomars upplevelse av att vårdas på en barnmedicinsk vårdavdelning. Metod: En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer genomfördes med nio barn i åldrarna 4-16 år med erfarenhet av att vårdas på en barnmedicinsk vårdavdelning. En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes för att analysera intervjuerna enligt (Elo & Kyngäs, 2008) analysmodell. Resultat: Resultatet presenteras i två kategorier och nio subkategorier; Att vara i en främmande miljö och att vara delaktig. I resultatet framkom att barnen upplevde sjukhusmiljön som främmande. Barnen upplevde en lång väntan och det fanns mycket lite att göra på vårdavdelningen, framförallt för de äldre barnen. De flesta barnen har upplevt att de fått vara delaktiga i sin vård även om deras föräldrar i huvudsak har varit de som fått informationen riktad till sig. Barnen hade existentiella tankar och upplevde rädsla och oro. Att träffa samma personal och erhålla avledning i samband med procedurer hjälpte barnen att känna trygghet. Slutsats: Barn vill vara delaktiga i sin vård och de önskar att vårdpersonal talar direkt till dem, även om det upplever att det är skönt att deras föräldrar tar det främsta ansvaret i att komma ihåg den information som ges. Vårdpersonal behöver bli bättre på att göra barn delaktiga i sin vård. Studiens resultat kan överföras i annan barnsjukvård även om det krävs ytterligare studier gjorda på fler vårdavdelningar med fler barn i barnsjukvården.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectBarnmedicinsv
dc.subjectbarnets upplevelsesv
dc.subjectdelaktighetsv
dc.subjectmiljösv
dc.subjecträdsla och orosv
dc.titleBarn och ungdomars upplevelse av att vårdas på barnmedicinsk vårdavdelningsv
dc.title.alternativeChildren´s experience being cared for in a pediatric hospital wardsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record