Show simple item record

dc.contributor.authorMagnusson, Klara
dc.contributor.authorThålig Karlsson, Henrietta
dc.date.accessioned2020-07-09T08:34:21Z
dc.date.available2020-07-09T08:34:21Z
dc.date.issued2020-07-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/65611
dc.description.abstractBakgrund och problemdiskussion: I en värld där ekonomistyrning på ett eller annat sätt inkluderas i, eller för den delen driver på organisationers verksamhet, kan ämnesområdet ses ur många perspektiv. Vidare kan ämnet till följd av organisationens interna verksamhetsprocess, ses i kombination med viljan till genomsyrandet av en digital förändring. Med bakgrund av offentlig sektorns utgörande av en generellt sett mindre digitaliserad verksamhet, undersöks närmare hur en plötslig samhällskris initialt påverkar en organisations befintliga verksamhetsplan. Detta med bakgrund av samspelet mellan en organisations stabilitet och strategiska flexibilitet. Syfte och frågeställning: Studien syftar till att fördjupa förståelsen kring hur en verksamhetsplan inom en vald organisation för högre utbildning, kan lägga grund för hanteringen av en oförutsedd extern kris. Baserat på syftet har två frågeställningar formulerats: Vilka egenskaper samt vilken intern infrastruktur har lagt grund för verksamhetsplanens strategiska flexibilitet? Hur påverkar en plötslig samhällskris likt Covid-19 en pågående verksamhetsprocess inom en organisation för högre utbildning? Avgränsningar: Studiens genomförande utgår utifrån ett ledningsperspektiv vid en statlig myndighet för högre utbildning. Fallorganisationen ses av Högskolan Väst, lokaliserad i Trollhättan, Västra Götalands län. Metod: Studiens genomförande har tagit en kvalitativ metod. Genom intervjuer med fem respondenter vid den valda fallorganisationen, har det empiriska materialet samlats in. För att ge svar på studiens frågeställningar har det empiriska materialet sedan diskuterats med hjälp av en teoretisk referensram. Slutsats: Inom den interna infrastrukturen tyder studien på att det finns några faktorer som är särskilt viktiga för skapandet av strategisk flexibilitet. Dessa kan förstås som korta informationsvägar inom organisationen och en tydlighet i regler och rutiner. Vidare nämns en mer långsiktig budget samt prognoser. Likaså goda tekniska förutsättningar och en integrerad digitalisering i verksamheten. Utifrån organisationens verksamhetsprocess samt vid hantering av en extern kris, förstås internt avgörande aspekter samt externt efterfrågade förmågor. Bland internt avgörande aspekter synliggörs kulturellt inriktad styrning med ett tydligt fokus på en prestigelös miljö, genomsyrad av en kvalitetsaspekt. Externt efterfrågade förmågor ses beskrivas utifrån förmågan att inte ta beslut för beslutens skull samt upprätthållandet av ett “good enough”-tänk. Även digitaliseringens flexibla utgörande förstås medföra en avgörande aspekt i hanteringen av den aktuella krisen. Därigenom påverkar en plötslig samhällskris likt Covid-19 en pågående verksamhetsprocess genom en generellt sett accelererande effekt. Mycket tack vare ett sammanfallande av organisationens sedan tidigare etablerade strategiska utgångspunkt samt systematiskt flexibla krishantering.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesEkonomistyrningsv
dc.relation.ispartofseries2020-21sv
dc.subjectEkonomistyrning, Organisation för högre utbildning, Intern infrastruktur, Strategisk flexibilitet, Organisatorisk stabilitet, Samhällskrissv
dc.titleCovid-19 i en pågående verksamhetsprocess “En studie om samspelet mellan stabilitet och strategisk flexibilitet”sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record