Show simple item record

dc.contributor.authorStålnäve, Anna-Märta
dc.contributor.authorÅkerström, Lisa
dc.date.accessioned2020-06-25T09:55:52Z
dc.date.available2020-06-25T09:55:52Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/65071
dc.descriptionBackground: Working as a nurse anesthetist requires knowledge in both nursing care and medical science and their work is conducted throughout the perioperative period. Meeting the patient preoperative gives the nurse anesthetist an opportunity to hear the patient’s narrative and form a relationship. Leadership is a complex phenomena which is exerted in relationship to other individuals. Members of a multidisciplinary team must disregard their professional interests on behalf of the patient’s interests. The nurse anesthetist’s experience and theoretical knowledge postulates the ability to lead and ensure the anesthesiological nursing care. Aim: The aim was to describe experienced nurse anaesthetist’s experience of leading the anesthesiological care during the perioperative period. Method: Semi-structured interviews were conducted with seven female nurse anesthetists between the ages of 63-67 years. The data were analyzed using qualitative content analysis. Results: The result is based on eight sub categories conformed into three categories: View oneself as a leader, Focus on the patient, Relating to other professions opinions. The nurse anaestethist’s described themselves as sole leaders of the intraoperative anaesthesia. Development of their leadership was related to both age and experience and decisiveness viewed as an important trait. The importance of forming a relationship with the patient and adovocating their needs resumed to their perception of owning the patient responsibility. Cooperation with the anesthesiologist was seen as necessary but had its downsides as the nurse anaestethist’s wasn’t alwas seen as a valuable asset. Conclusion: Leadership was experienced as a natural part of their workmanship. Old hierarchic structures could however hinder their leadership wich could lead to negative consequences for patient safety. The significance of who performed the leadership was irrelevant as long as it benefited the patient’s needs and safety.sv
dc.description.abstractBakgrund: Anestesisjuksköterskans yrkesroll kräver kunskap inom både omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap och yrkesutövningen sker i hela den perioperativa perioden. Det preoperativa mötet ger anestesisjuksköterskan möjlighet att lyssna på patientens berättelse och skapa en relation. Ledarskap är ett komplext fenomen som utövas i realtion till andra. I ett multidisciplinärt team måste den enskilde kunna åsidosätta sin professions intressen till förmån för patientens bästa. Erfarenhet och teoretisk kunskap som anestesisjuksköterskan besitter ses som förutsättningar för att kunna utöva ledarskapet och genom det en god anestesiologisk omvårdnad. Syfte: Syftet med studien är att undersöka erfarna anestesisjuksköterskors upplevelse av att leda den anestesiologiska omvårdnaden under den perioperativa perioden. Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju kvinnliga anestesisjuksköterskor i åldrarna 63-67 år. Insamlad data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet består av åtta subkategorier inordnade under tre kategorier: Att se sig själv som en ledare, Att ha patienten i fokus och Att förhålla sig till andra professioners åsikter. Anestesisjuksköterskorna upplevde att de ensamma ledde anestesin under den intraoperativa perioden. Både ålder och erfarenhet påverkade deras förmåga att utöva ledarskap. Handlingskraft ansågs vara en viktig egenskap att besitta. Att vara patientens advokat och skapa relation till denne ansågs också vara viktigt, och bidrog till att anestesisjuksköterskorna ansåg sig bära patientansvaret. Samarbetet med anestesiologen sågs som nödvändigt men var också utmanande då anestesisjuksköterskorna i vissa fall inte sågs som en tillgång. Slutsats: Anestesisjuksköterskorna upplevde ledarskap som en naturlig del av sitt arbete. Kvarlevande hierarkiska strukturer kunde dock hindra dem från att utöva ledarskap, vilket upplevdes bidra till negativa konsekvenser för patientsäkerheten. Vem som utövade ledarskapet sågs som mindre viktigt så länge det gynnade patientens välmående och säkerhet.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectAnestesisjuksköterskasv
dc.subjectledarskapsv
dc.subjectperioperativ omvårdnadsv
dc.subjectperioperativ periodsv
dc.subjectspecialistsjuksköterskorsv
dc.titleAtt leda omvårdnaden för patientens skullsv
dc.title.alternativeTaking the lead of the nursing care, for the benefint of the patientsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record