Show simple item record

dc.contributor.authorDunåker, Erik
dc.contributor.authorGrundström, Åsa
dc.date.accessioned2020-06-22T11:43:41Z
dc.date.available2020-06-22T11:43:41Z
dc.date.issued2020-06-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/64892
dc.description.abstractSammanfattning Titel: Effekten av kanel på primär dysmenorré hos kvinnor - En systematisk översiktsartikel Författare: Erik Dunåker och Åsa Grundström Handledare: Anna Winkvist Examinator: Jenny Van Odjik Linje: Dietistprogrammet Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 2020-04-21 Bakgrund: Dysmenorré är ett globalt problem bland unga kvinnor och är för denna grupp den främsta orsaken till frånvaro från skola och jobb. Internationella tvärsnittsstudier indikerar att omkring 30-60% av kvinnor i åldern 15-49 år lider av primär dysmenorré, dvs mensvärk utan en bakomliggande sjukdom. Dysmenorré behandlas traditionellt med smärtstillande läkemedel, men även ceylonkanel har en potentiellt smärtlindrande effekt i och med sin förmåga att bland annat reducera prostaglandinnivåer. Ceylonkanel har inte heller några kända bieffekter vilket gör ceylonkanel till en säker och alternativ behandlingsmetod. Syfte: Syftet med denna systematiska översiktsartikel var att granska om det föreligger evidens för huruvida kanel har en lindrande effekt på smärtintensitet vid primär dysmenorré. Sökväg: Systematisk litteratursökning genomfördes i databaserna PubMed och Scopus. Urvalskriterier: Inklusionskriterier var RCT-studier med supplement av kanel peroralt som intervention och smärtintensitet som utfallsmått. Deltagarna skulle vara kvinnor med regelbundna menscykler och primär dysmenorré, i övrigt friska utan medicinering eller preventivmedel. Exklusionskriterier var studiedeltagare med sekundär dysmenorré och artiklar skrivna på andra språk än engelska. Datainsamling och analys: Sökningen genomfördes i februari 2020 med 17 resultat. Efter granskning av titlar och sammanfattning återstod 2 studier som granskades i fulltext med hjälp av “Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier” framtagen av SBU. Evidensgradering skedde sedan enligt GRADE. Resultat: Två studier identifierades, en med medelhög och en med medelhög till hög studiekvalitet. I de två inkluderade studierna minskade smärtintensiteten (VAS) i både interventions- och kontrollgruppen. Det skedde en signifikant större minskning i båda studierna, -2,0 samt -1,3 jämfört med placebo, i interventionsgruppen. (P-värde <0.001). Slutsats: Det finns måttligt vetenskapligt underlag (+++) för att supplementering av ceylonkanel har en smärtlindrande effekt jämfört med placebo vid primär dysmenorré. Nyckelord: kanel, dysmenorré, smärta, menstruation Abstract Title: The effect of cinnamon on primary dysmenorrhea in women - A systematic review Author: Erik Dunåker och Åsa Grundström Supervisor: Anna Winkvist Examiner: Jenny Van Odjik Programme: Programme in dietetics, 180/240 ECTS Type of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education credits Date: 2020-04-21 Background: Dysmenorrhea is a global issue amongst young women and is for this group the main cause of absence from school and jobs. International cross-sectional studies indicates that 30-60% of women of the ages 15-49 suffers from primary dysmenorrhea, that is, menstrual pain without an underlying cause. Dysmenorrhea is primarily treated with painkillers, but also ceylon cinnamon has a potentially pain-relieving effect mainly due to its ability to reduce prostaglandin levels. Ceylon cinnamon does not have any known side effects which makes it a safe and alternative treatment. Objective: The purpose of this systematic review was to examine whether there is evidence of cinnamon having a mitigating effect on pain intensity in primary dysmenorrhea. Search strategy: A systematic litterature search was conducted with help of the databases PubMed and Scopus. Selection criteria: Inclusion criteria were RCT studies with cinnamon supplements as intervention and pain intensity as outcome. Participants were women aged 18-30 with regular menstrual cycles and primary dysmenorrhea, besides that healthy without any medication or contraception. Exclusion criteria were study participants with secondary dysmenorrhea and articles written in other languages than english. Data collection and analysis: The search was conducted in February 2020 with 17 results. After review of titles and summaries two studies remained and were reviewed in full text according to “Template for quality review of randomized studies” developed by SBU. Evidence grading then took place according to GRADE. Main results: Two studies were identified, on with medium high quality and one with medium high to high quality. Both studies showed a reduction of pain intensity (VAS) in the intervention as well as the control groups. There was a significantly greater reduction in both studies, -2,0 and -1,3 compared to placebo, in the intervention group (P-value < 0.001). Conclusions: There is moderate scientific evidence (+++) that supplementation of Ceylon cinnamon has a pain-relieving effect compared to placebo in primary dysmenorrhea. Keywords: cinnamon, dysmenorrhea, pain, menstruationsv
dc.language.isoswesv
dc.subjectkanel, dysmenorré, smärta, menstruationsv
dc.subjectcinnamon, dysmenorrhea, pain, menstruationsv
dc.titleEffekten av kanel på primär dysmenorré hos kvinnor – en systematisk översiktsartikelsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg /Institute of Medicineeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record