Show simple item record

dc.contributor.authorStröm, Matilda
dc.contributor.authorLundin, Filip
dc.date.accessioned2020-05-05T16:30:01Z
dc.date.available2020-05-05T16:30:01Z
dc.date.issued2020-05-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/64217
dc.descriptionThe European Union’s directive on mandatory sustainability reporting was implemented for the fiscal year of 2017. The directive implies that companies must present common principles and governance models that describe their strategic choices linked to sustainability. To capture corporate sustainability performance in sustainability reporting, the study applies environmental, social and governance (ESG) measures. Being inspired by the increasing societal demand and the absence of empirical studies in the field of research, the purpose of this study is to investigate whether mandatory sustainability reporting has affected European companies' credit ratings. In this way, the study can present a more complete picture of the consequences that the directive entails and thereby assist with possible explanations for the change in creditworthiness. By studying 669 European companies, two regressions were performed in order to first analyze the relationship between ESG and creditworthiness. Additionally, another regression was performed to demonstrate the impact of mandatory sustainability reporting on creditworthiness. The result of the first regression shows that there is a positive relationship, at a 10 percent significance level, between ESG and creditworthiness. However, the results do not present a causal relationship, which means that it may as well be the credit rating affecting ESG. Regression two presents evidence that mandatory sustainability reporting has had an impact on corporate credit rating, at 1 percent significance level, and that the credit rating of the treated group has increased since the directive was introduced. Hence, the study concludes that the directive has reduced market imperfections by increasing transparency and acted as an incentive for companies to act more sustainable. Thus, credit rating agencies can more accurately estimate corporate credit risk, of which it is easier for credit issuers to distinguish between low- and high-quality borrowers. Key words: Sustainability, ESG, creditworthiness, Directive 2014/95/EUsv
dc.description.abstractKravet om att hållbarhetsredovisa implementerades räkenskapsåret 2017 vilket innebär att företag ska presentera värderingar och styrmodeller som beskriver dess strategiska val kopplat till hållbarhet. För att fånga upp företags hållbarhetsprestationer tillämpar den här studien miljö, sociala och bolagsstyrnings-mått (ESG). Inspirerande av en ökad samhällelig efterfrågan samt avsaknad av empiriska studier inom forskningsområdet är syftet med den här studien att undersöka huruvida kravet om att hållbarhetsredovisa har påverkat europeiska företags kreditvärdering. På så sätt kan studien presentera en mer fullständigbild av konsekvenserna som hållbarhetskravet medfört och därmed bistå med möjliga förklaringar till förändringen i kreditvärdighet. Genom att studera 669 europeiska företag har två regressioner utförts i syfte att först analysera sambandet mellan ESG och kreditvärdighet och därefter påvisa hållbarhetskravets inverkan på kreditvärdigheten. Resultatet av den första regressionen påvisar att det existerar ett positivt samband, på en 10-procentig signifikansnivå, mellan ESG och kreditvärdighet. Ett kausalt samband kan dock inte fastställas vilket innebär att det likväl kan vara kreditvärdigheten som påverkar ESG. Regression två stödjer att hållbarhetskravet har haft en påverkan på företags kreditvärdering, på en 1-procentig signifikansnivå, och att kreditvärdigheten för den behandlade gruppen har ökat sedan direktivet införskaffades. Därmed kan studien dra slutsatsen att direktivet kan ha reducerat marknadsimperfektioner genom att öka transparensen samt utgjort ett incitament för företag att agera mer hållbart. På basis av detta kan kreditagenturer på ett mer korrekt sätt värdera företags kreditrisk, varvid det för kreditgivare är lättare att skilja låg- och högkvalitativa låntagare.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesIndustriell och finansiell ekonomisv
dc.relation.ispartofseries19/20:4sv
dc.subjectHållbarhet, ESG, kreditvärdighet, Direktiv 2014/95/EUsv
dc.titleKravet på att hållbarhetsrapportera och dess påverkan på företags kreditvärdighetsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record