Now showing items 21-28 of 28

  • Manuellt och intellektuellt arbete 

   Möller Fogelqvist, Ann-Sofie; Blom Pommerening, Matilda (2023)
   Nyttan med skolämnet slöjd är ifrågasatt från olika håll i samhället. Undersökningar visar att slöjden upplevs som ett rent praktiskt ämne och de kunskaper eleverna får med sig beskrivs som förlegade. Kursplaner uttrycker ...
  • Kamratlärande som metod i bildämnet 

   Hagstedt, Rebecka (2023)
   The purpose of this article is to investigate whether students in secondary school have worked with the method peer learning in the subject visual art. I want to examine what students think peer learning is. Through this, ...
  • Handledning som träffar rätt 

   Björkqvist, Terese (2023)
   Studiens syfte var att utveckla förståelse för vilka didaktiska val några slöjdlärare gör när de handleder elever. Inriktningen var hur slöjdlärare anpassar sin handledning utifrån elevens individuella behov, hur de ...
  • Utan relationer går det inte! En kvalitativ intervjustudie om hur slöjdlärares ledarskap påverkar studiero och ett likvärdigt lärande i slöjdundervisning 

   Åsén, Lovisa (2023-01-25)
   The purpose of this study was to investigate how craft teachers' leadership can promote a calm environment conducive to learning and students' equivalent opportunities for learning in the crafts subject in Swedish ...
  • Att slöjda ute. En kvalitativ enkätstudie om slöjdlärares användning av och uppfattningar om utomhusundervisning 

   Sylwan, Tea (2023-01-25)
   Det här examensarbetet syftar till att undersöka slöjdlärares användning av utomhusundervisning, genom vilka platser de använder sig utav och hur, vilka lärandemål de använder sig av och hur de relaterar till kursplanen ...
  • Slöjd på lika villkor? En enkätstudie om fysiska anpassningar i slöjdundervisningen 

   Bylund, Elisabeth (2023-01-25)
   Syftet med studien är att undersöka hur slöjdlärare ser på och arbetar med fysiska anpassningar. För att få en överblick kring hur arbetet med denna form av anpassningar ser ut bland slöjdlärare har en enkät skickats ut ...
  • Tradition, passion eller kreativ gråzon? 

   Ricklund, Malin (2023-06-08)
   Syftet med studien var att undersöka hur slöjdlärare resonerar kring gränslandet mellan pyssel och slöjd. Studien utgick ifrån följande två frågeställningar: Hur uppfattar slöjdlärare att material, verktyg och hantverkstekniker ...
  • Auktoritet – En nödvändighet 

   Eberius, Anton (2023-06-08)
   Lärarens roll som auktoritet i klassrummet är något som alltid har varit närvarande, är närvarande och som också kommer att vara närvarande i framtiden. Syftet med studien är att undersöka vad några verksamma legitimerade ...