Show simple item record

dc.contributor.authorPorsenklev, Electra
dc.contributor.authorWinqvist, Sabina
dc.date.accessioned2019-08-01T14:35:21Z
dc.date.available2019-08-01T14:35:21Z
dc.date.issued2019-08-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/61313
dc.description.abstractSjuksköterskan ska bedriva en god etisk omvårdnad som grundar sig på evidensbaserad kunskap om bevarande och återskapande av hälsa. En etisk god omvårdnad fodrar att sjuksköterskan förhåller sig till etiska och moraliska värderingar. Detta kräver att sjuksköterskan besitter en etisk förmåga men denna förmåga kan påverkas negativt av stress. Begreppet stress har olika betydelser och en sorts stress sjuksköterskan kan uppleva är den etiska stressen och detta upplevs när sjuksköterskan måste frånse sina etiska värderingar. Etisk stress påverkar sjuksköterskan på många olika sätt och kan innebära många konsekvenser för både sjuksköterskan, vårdandet av patienter och organisationen. Syfte var därför att belysa sjuksköterskans upplevelser av etisk stress i omvårdnadsarbetet. Metoden som användes var en integrativ litteraturöversikt av tio vetenskapliga artiklar med kvantitativ eller kvalitativ design. Resultatet redovisar situationer där sjuksköterskan upplevde etisk stress under följande subteman; sjuksköterskans autonomi och personliga värderingar, organisation och hög arbetsbelastning samt konflikter i mellanmänskliga relationer. Hur dessa situationer påverkade sjuksköterskan innebar att hen brast i yrkesrollen och kände skuld och förnekelse. Konsekvenser av etisk stress presenterades under två subteman; bristande relationer samt uppsägning och farliga strategier. Upplevelsen av etisk stress diskuterades utifrån Ingstads (2015) rollteori som innebär att sjuksköterskan upplever etisk stress när hen försätts i situationer där hens roll som sjuksköterska inte går att upprätthålla på ett etiskt korrekt vis. Resultatet visade att det är återkommande att sjuksköterskan upplevde etiskt svåra situationer i vård av patienter i livets slutskede, därför fördes en diskussion kring utbildningens ansvar och om huruvida kursen i palliativ vård borde innehålla mer etik. Diskussion fördes även kring varför mer erfarenhet ger minskad etisk sensitivitet, hur privata relationer påverkas samt så ges ett exempel där svårigheter i att upprätthålla mellanmänskliga relationer finns. Slutligen poängterades sjuksköterskans involvering i flertalet vårdrelationer och betydelsen av att få tid till reflektion.sv
dc.subjectnursesv
dc.subjectattitudessv
dc.subjectmoral distresssv
dc.subjectethical dilemmasv
dc.subjectexperiencesv
dc.titleSjuksköterskans upplevelser av etisk stress i omvårdnadsarbetetsv
dc.title.alternativeNurses experience of moral distress in caringsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record