Show simple item record

dc.contributor.authorEriksson, Charlotte
dc.contributor.authorHammer, Ina
dc.date.accessioned2019-08-01T12:58:44Z
dc.date.available2019-08-01T12:58:44Z
dc.date.issued2019-08-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/61289
dc.description.abstractBakgrund: Två procent av världens befolkning lever med kronisk hjärtsvikt och antalet beräknas stiga. Kronisk hjärtsvikt orsakas av bristande pumpförmåga, ofta till följd av hjärtsjukdom och yttrar sig vanligtvis genom dyspné, ödem och trötthet. Kronisk hjärtsvikt har en negativ påverkan på livskvalitet och välbefinnande. Livslång behandling av tillståndet är ett måste för överlevnaden. Uppföljning via hjärtsviktsmottagning har påvisats reducera mortalitet och morbiditet samt höja livskvalitet. Syfte: Syftet med föreliggande studie är att belysa upplevelsen av att leva med kronisk hjärtsvikt samt sjuksköterskans stödjande betydelse ur ett patientperspektiv. Metod: Kvalitativ innehållsanalys med induktiv design har använts för att besvara syftet. Sex personer med kronisk hjärtsvikt har intervjuats med semistrukturerade, öppna frågor. Resultat: Informanterna upplevde förändring gällande begränsning och lidande i livet nu jämfört med innan sjukdomen. Trots dessa förändringar upplevs informanterna anpassat sig genom olika copingstrategier för att finna välbefinnande trots sjukdom. Det framkommer även att sjuksköterskor på kardiologmottagning kan göra stor skillnad för patienter då de anses trygghetsgivande och stöttande. Slutsats: Studien belyser att graden av känsla av sammanhang (KASAM) spelar en stor roll för välmåendet hos patienter som lever med hjärtsvikt. Därför bör sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården ha kunskap om hur deras arbete kan främja komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som inkluderas i KASAM. Kunskapen från denna studie kan bidra till ökad kvalitet på omvårdnad till patienter med kronisk hjärtsvikt.sv
dc.subjecthjärtsviktsv
dc.subjectpatientupplevelsesv
dc.subjectsjuksköterskasv
dc.subjectanpassningsv
dc.subjectbegränsningsv
dc.subjectvälbefinnandesv
dc.subjectKASAMsv
dc.titleUpplevelsen av att leva med kronisk hjärtsvikt, en empirisk intervjustudiesv
dc.title.alternativeThe experience of living with chronic heart failure, an empirical interview studysv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record