Show simple item record

dc.contributor.authorLundberg, Johan
dc.contributor.authorGénetay, Mirjam
dc.date.accessioned2019-06-25T08:43:12Z
dc.date.available2019-06-25T08:43:12Z
dc.date.issued2019-06-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/60594
dc.description.abstractBakgrund: Fetma är en folksjukdom som påverkar både livskvalité och livslängd negativt. Det korrelerar starkt med andra kroniska folksjukdomar, exempelvis diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Sjukdomsbilden är komplex och behandlingsmetoderna idag har varierande effekt med höga återfallsfrekvenser. Fetma och andra följdsjukdomar i vuxen ålder är starkt förknippade med fetma under uppväxten. Tidigare studier med prebiotika på vuxna med fetma har gett indikationer på att oligofruktossupplementering skulle kunna ha en effekt på vikten. Forskningen på barn och ungdomar är dock begränsad. Syfte: Syftet med denna systematiska översiktsartikel var att undersöka och utvärdera vilka slutsatser man kan dra om effekten av oligofruktossupplementering på vikten vid behandling av övervikt och fetma hos barn. Sökväg: En systematisk litteratursökning gjordes i PubMed och Scopus 2019-02-03. Sökorden var: inulin*, fructans*, oligosaccharides*, oligofructose,“drug therapy”, “weight loss”, “drug effect*, metabol*, overweight, obesity, adiposity, obese, child*, adolescent, Pediatric*, Random*, Blind*, RCT. Urvalskriterier: Inklusionskriterier var RCT studier med barn och ungdomar mellan 7-18 år med BMI >85e percentilen. Interventionen skulle ske med oligofruktos- eller oligosakaridsupplementering mot relevant placebosubstans. Exklusionskriterier var inflammatorisk tarmsjukdom och/eller celiaki och behandling med probiotika, synbiotika eller antibiotika. Datainsamling och analys: Artiklar sorterades bort på titel och abstract av två oberoende granskare. Inkluderade studier granskades i fulltext. Kvalitetsgranskningen gjordes med hjälp av SBUs ”Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier”. Evidensstyrkan för varje utfallsmått graderades enligt GRADE. Resultat: Två RCT studier uppfyllde kriterierna. Båda studierna bedömdes ha hög studiekvalité och hade likartade populationer, interventioner och placebo. En studie visade på signifikant viktminskning vid intag av oligofruktos. Den andra visade ingen signifikant skillnad. Slutsats: Ingen slutsats kunde dras om oligofruktos har en effekt på viktförändring i z-score hos överviktiga barn i åldern 7–18 år efter 12–16 veckor eftersom olika studier med samma bevisvärde kom fram till skilda resultat (+++). Ingen slutsats kunde dras om oligofruktos sänker den totala viktökningen hos överviktiga barn i åldern 7–18 år efter 12–16 veckor eftersom olika studier med samma bevisvärde kom fram till skilda resultat (++). Background: Obesity is an illness that affects both quality and length of life negatively. It’s strongly correlated with other chronic illnesses such as diabetes, cardiovascular diseases and cancer. The clinical picture is complex and the treatment methods today have varying effects with high recurrence rates. Obesity and other comorbidities in adult age are strongly connected with childhood obesity. Previous studies done on prebiotic supplements in adults have given indications that oligofructose supplements could have an effect on weight. Research on children and youths is however limited. Objectives: The objective with this systematic overview was to research and evaluate what conclusions can be drawn regarding the effect of oligofructose on weight in the treatment of overweight and obesity in children. Search strategy: A systematic literature search was conducted in PubMed and Scopus 03-02-2019. The search words were: inulin*, fructans*, oligosaccharides*, oligofructose,“drug therapy”, “weight loss”, “drug effect*, metabol*, overweight, obesity, adiposity, obese, child*, adolescent, Pediatric*, Random*, Blind*, RCT. Selection criteria: Inclusion criteria were RCT studies on children and youth aged 7-18 years with a BMI of >85th percentile. The intervention should be done with oligosaccharide supplementation and relevant placebo substance. Exclusion criteria were inflammatory bowel disease and/or celiac disease and treatment with probiotics, synbiotics or antibiotics. Data collection and analysis: Articles were sorted out via title and abstract by two independent reviewers. Included studies were reviewed in full. The quality review was carried out according to SBU's "Template for quality review of randomised studies". The evidence for each outcome measure was graded according to GRADE. Main results: Two RCT studies met the criteria. Both studies were considered to have a high quality of study with similar populations, interventions and placebos. One study showed significant weight loss when taking oligofructose. The other showed no significant difference. Conclusions: No conclusions could be drawn about if oligofructose has an effect on weight change z-scores in overweight children aged 7-18 years after 12-16 weeks because different studies with the same evidential value arrived at different results (+++). No conclusions could be drawn if oligofructose decreases the total weight gain of overweight children in the ages of 7-18 years after 12-16 weeks, as different studies with the same evidential value arrived at different results (++).sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectPrebiotika, prebiotikasupplement, inulin, oligofruktos, viktnedgång, barn, ungdomar, fetma, övervikt.sv
dc.subjectPrebiotics, prebiotic supplements, inulin, oligofructose, weight loss, children, adolescents, obesity, obesitysv
dc.titlePrebiotikan oligofruktos som behandling av övervikt och fetma hos barnsv
dc.title.alternativeThe prebiotic oligofructose role in treatment of childhood overweight and obesity.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg /Institute of Medicineeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record