Show simple item record

dc.contributor.authorPersson, Amanda
dc.contributor.authorLindberg, Emil
dc.contributor.authorThorsén, Sofie
dc.date.accessioned2019-06-25T06:41:35Z
dc.date.available2019-06-25T06:41:35Z
dc.date.issued2019-06-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/60582
dc.description.abstractBakgrund: Typ 2 diabetes är en vanlig sjukdom som drabbar allt fler i Sverige och i övriga världen. Vid typ 2 diabetes är den prioriterade behandlingen kostbehandling och ökad fysisk aktivitet som ensam behandling eller i kombination med läkemedelsbehandling. På senare tid har D-vitamin blivit allt mer beforskat och hypotesen är att D-vitamin kan ha en koppling till flertalet sjukdomar, däribland diabetes. Därav anledningen till varför vi vill studera om D-vitamin supplementering kan förbättra glukosmetabolismen hos vuxna personer med typ 2 diabetes. Syfte: Att sammanställa evidens för om D-vitamin supplementering kan förbättra glukosmetabolismen hos vuxna personer med typ 2 diabetes. Sökväg: Det gjordes en systematisk litteratursökning i databaserna PubMed och Scopus med sökorden “HbA1c”, “D-vitamin”, “Calcitriol”, “Diabetes”, “Diabetes Mellitus, type 2”. Urvalskriterier: Inklusionskriterier var RCTer, personer med typ 2 diabetes 18 år eller äldre, kost- och/eller tablettbehandling och studielängd minst 6 månader. Exklusionskriterier var gravida, ammande, barn, insulinbehandling, njur/lever problematik och studier kortare än 6 månader. Datainsamling och analys: Sökningen gjordes i PubMed 2019-03-26 och i Scopus 2019-03-27. Identifiering av studier utfördes i två steg; studier som inte uppfyllde inklusionskriterierna exkluderades på titel eller abstrakt; resterande studier granskades i fulltext. Granskning av artiklar utfördes med SBU:s mall för kvalitetsgranskning för randomiserade studier av tre oberoende granskare. Separat evidensgradering utfördes med bedömning enligt GRADE. Resultat: Två studier totalt, en med medelhög och en med låg studiekvalitet identifierades. Totalt ingick 198 deltagare. En studie gav en högre dos D-vitamin vid några tillfällen under studietiden (låg studiekvalitet) och en studie gav en lägre D-vitamindos dagligen (medelhög studiekvalitet). En av studierna visade ingen effekt av D-vitaminsupplementering på HbA1c. En studie visade att HbA1c minskade av D-vitaminsupplementering. (låg studiekvalitet). Samtliga studier visade att 25(OH)D nivåer ökade av D-vitamin. Slutsats: Det finns lågt vetenskapligt underlag (++) för att D-vitamin supplementering sänker HbA1c hos icke-insulinbehandlade personer med typ 2 diabetes. Det finns måttligt vetenskapligt underlag (+++) för att D-vitamin supplementering ökar 25(OH)D nivåer i blodet hos personer med typ 2 diabetes. Background: Type 2 diabetes is a common disease that affects an increasing number of people in Sweden and the rest of the world. The primary treatment for type 2 diabetes is dietary treatment and increased physical activity, alone or in combination with drug treatment. More recently, vitamin D has become increasingly investigated and the hypothesis is that vitamin D can be linked to several diseases, including diabetes. This is why we want to study whether the addition of vitamin D can improve glucose metabolism in adults with type 2 diabetes. Objective: To compile evidence for whether vitamin D supplementation can improve glucose metabolism in adults with type 2 diabetes. Search strategy: A systematic literature search was performed in the databases PubMed and Scopus with the keywords "HbA1c", "Vitamin D", "Calcitriol", "Diabetes", "Diabetes Mellitus, type 2". Selection criteria: Inclusion criteria were RCT studies, people with type 2 diabetes, with an age of 18 years or older, diet and / or tablet treatment and study duration at least 6 months. Exclusion criteria were pregnant, breastfeeding, children, insulin therapy, kidney / liver problems and studies shorter than 6 months. Data collection and analysis: The search was made in PubMed 2019-03-26 and in Scopus 2019-03-27. Study identification was performed in two steps; studies that did not meet the inclusion criteria were excluded by title or abstract; the remaining studies were reviewed in full text. Review of articles were carried out following SBU's template for quality review of randomized studies by three independent reviewers. Separate evidence grading was performed with GRADE assessment. Main results: Two studies in total, one with medium and one with low quality were identified. A total of 198 participants were included. In one study, the participants got higher dose of vitamin D during different periods of the study (low study quality) and in one study, the participants got a lower dose daily of vitamin D (medium study quality). One of the studies showed no effect of vitamin D supplementation on HbA1c. One study showed that HbA1c decreased of vitamin D supplementation. (low study quality). Both studies showed that 25(OH)D levels increased of vitamin D. Conclusions: There is low evidence (++) that vitamin D supplementation decreases HbA1c in non-insulin-treated subjects with type 2 diabetes. There is moderate evidence (+++) that vitamin D supplementation increase 25(OH)D levels blood in subjects with type 2 diabetes.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectHbA1c, D-vitamin, Calcitriol, Diabetes, Diabetes Mellitus, typ 2sv
dc.subjectHbA1c, Vitamin D, Calcitriol, Diabetes, Diabetes Mellitus, type 2sv
dc.titleD-vitamin supplementering och dess effekt på HbA1c vidsv
dc.title.alternativeD-vitamin supplementation and its effect on HbA1c onsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg /Institute of Medicineeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record