Show simple item record

dc.contributor.authorBerglund, Andreas
dc.contributor.authorHermander, Kristian
dc.date.accessioned2019-06-20T12:54:15Z
dc.date.available2019-06-20T12:54:15Z
dc.date.issued2019-06-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/60568
dc.descriptionBackground: During a preoperative assessment information about the patients health, physical status and current diseases are gathered to enable an evaluation of the patients risk factors before anesthesia is administrated. The goal of this evaluation is to minimize the risk of perioperative complications by individualizing the anesthesia method and/or perform a preoperative optimization of the patient. Purpose: From a caring and medical perspective examine nurse anesthetists perception of preoperative risk assessment and education before anesthesia of patients. Method: A national web survey that consists of three parts with questions addressing preoperative assessment, a patient case and risk factors for anesthesia was sent to nurse anesthetists in Sweden who are members of Vårdförbundet as part of a degree project at Sahlgrenska akademin. Result: 469 answers were analysed (127 male/339 female), the most common respondent was between 30 to 50 years and had more than seven years of experience as a nurse anesthetist. The responders had experience from different types of anesthesia wards and are spread all over the country, north: 61, middle: 185 and south: 221. Approximately 3/4 of the nurse anesthetists in this study experience that they meet patients every week who’s not sufficiently optimized for anesthesia. In terms of education regarding preoperative risk assessment, 4/5 of the respondents consider that they had not gained that since their degree as nurse anesthetists. Nearly half of the respondents don’t know or don’t think it exists written guidelines regarding preoperative risk assessment and optimization on the anesthesia ward they are currently employed at. Conclusion: During the two weeks the web survey was available to the respondents 27% replied. From this response rate a tendency that a few patients are anesthetized every week without being fully optimized for anesthesia is seen. There also seems to exist a possible development area of nurse anesthetists education and knowledge regarding preoperative risk assessment to be able to guarantee highest possible patient safety.sv
dc.description.abstractBakgrund: Vid en preoperativ bedömning skall fakta kring patientens hälsa och sjukhistoria inhämtas och sammanfattas för att bedöma den perioperativa risken. Bedömningen skall leda till att förberedelser och anestesin anpassas för att minimera risken för komplikationer. Syfte: Utifrån ett omvårdnads och medicinskt perspektiv undersöka anestesisjuksköterskors uppfattning om preoperativ riskbedömning och egen fortbildning inför anestesi av patienter. Metod: En nationell enkät bestående av 3 delar kring preoperativ bedömning, patientfall och riskfaktorer skickades till alla narkossjuksköterskor i Sverige med medlemskap i Vårdförbundet som en del i ett examensprojekt vid Sahlgrenska akademin. Resultat: 469 enkätsvar har analyserats (127 män/339 kvinnor), den vanligaste respondenten var mellan 30 och 50 år, med över 7 års yrkeserfarenhet och med spridning över alla opererande specialiteter och över riket, norr 61, mellan 185 och södra 221. Ungefär 3/4 av anestesisjuksköterskorna uppfattar att de möter patienter varje vecka som inte är tillräckligt optimerade. Avseende fortbildning kring riskbedömning anser 4/5 att de inte fått någon fortbildning i ämnet sedan de slutade sin universitetsutbildning. Nästan hälften av respondenterna anger att det inte finns eller har inte vetskap om det finns skriftliga riktlinjer avseende riskbedömning och optimering på kliniken de arbetar vid. Slutsats: Under de två veckor enkäten var tillgänglig svarade 27 % av de tillfrågade. Utifrån denna svarsfrekvens kan en tendens ses att ett fåtal patienter sövs varje vecka utan att vara fullt optimerade för anestesi. Att det finns ett utvecklingsområde för anestesisjuksköterskor avseende utbildning och kunskap för att säkerställa fortsatt hög patientsäkerhet.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectAnestesisjuksköterskasv
dc.subjectrisksv
dc.subjectriskbedömningsv
dc.subjectriktlinjersv
dc.subjectfortbildningsv
dc.subjectoptimeringsv
dc.subjectpatientsäkerhetsv
dc.subjecterfarenhetsv
dc.subjectadvocacysv
dc.subjectkvantitativsv
dc.subjectenkätsv
dc.titleDen preoperativa riskbedömningen ur anestesisjuksköterskans perspektiv: En enkätstudiesv
dc.title.alternativeThe preoperative risk assessment from a nurse anesthetists perspective: A surveysv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record