Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Veronica
dc.contributor.authorBroomé, Susanna
dc.date.accessioned2006-07-04T12:23:36Z
dc.date.available2006-07-04T12:23:36Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/598
dc.description.abstractAbstrakt Arbetets art: Examensarbete, 10p Institution: Göteborgs universitet, Institutionen för Pedagogik och Didaktik Författare: Veronica Andersson och Susanna Broomé Titel: Visst görs det skillnader!? En undersökning om lärares kommunikation under matematiklektioner ur ett genusperspektiv. Handledare: Wiggo Kilborn Examinator: Madeleine Löwing Datum: 8 juni 2006 Bakgrund Vuxnas sätt att bemöta pojkar och flickor bidrar till att forma ungdomars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Det är alltså vår uppgift som lärare att medvetet arbeta för att dessa stereotyper inte ska finnas kvar i samhället. Syftet och frågeställningar Syftet med detta examensarbete har varit att ta reda på hur olika lärare kommunicerar med sina elever under matematiklektioner ur ett genusperspektiv. Görs det skillnader beroende på om det är en pojke eller flicka som undervisas och är i sådant fall läraren medveten om detta? Vi har också varit intresserade av vad litteratur och tidigare forskning sagt för att på så sätt själva bli mer reflekterande om vårt eget agerande. Frågeställningarna vi har utgått från i vår undersökning har varit följande: • Vad har lärare för syn på genusfrågor? • Samtalar lärare på olika sätt med pojkar än med flickor? • Hur ofta gör lärare besök samt hjälper flickor och pojkar under matematiklektioner? • Ägnar lärare mer tid åt pojkar än åt flickor under matematiklektionen? Metod Som undersökningsmetod har vi valt att både göra observationer och intervjuer. Observationerna har vi gjort i fem klasser i grundskolan för att se om det fanns skillnader i hur olika lärare kommunicerade med sina elever under matematiklektioner. Vid observationerna förde vi löpande protokoll med hjälp av penna, papper och bandspelare. Som komplement använde vi oss av intervjuer för att på ett djupare plan försöka utröna hur lärarna såg på sin egen roll när det gäller att skapa en jämställd undervisning. Resultat Vi har kommit fram till att pojkarna får både mer tid och hjälp av lärarna medan flickorna hamnar mer i skymundan. Vår undersökning visar även att pojkar och flickor är lika duktiga då det gäller matematik. Men, pojkarna tar för sig mer, hörs mer och gör matematiken mer till en tävling och detta visar sig också vara en orsak till att de får mer hjälp av läraren. Flickorna däremot frågar sällan om hjälp, är mer självgående och samarbetar i större utsträckning med varandra. Vad vi mer har sett är att lärarna tror sig vara jämställda men att de i själva verket omedvetet gör skillnader som lutar åt de traditionella könsmönster som verkar i samhället. Nyckelord: genus, genusskillnader, jämställdhet, könsroller bland pojkar och flickoreng
dc.format.extent620963 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosweeng
dc.publisherGöteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningeng
dc.relation.ispartofseriesvt06 2611-70eng
dc.subjectjämställdheteng
dc.subjectkönsroller bland pojkar och flickoreng
dc.subjectgenuseng
dc.subjectgenusskillnadereng
dc.titleVisst görs det skillnader!? En undersökning om lärares kommunikation under matematiklektioner ur ett genusperspektiv.eng
dc.typeTexteng
dc.type.svepothereng
dc.type.degreeothereng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record