Show simple item record

dc.contributor.authorKahnberg, Isabell
dc.contributor.authorMalmqvist Winge, Moa
dc.date.accessioned2018-07-10T10:09:54Z
dc.date.available2018-07-10T10:09:54Z
dc.date.issued2018-07-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/57073
dc.descriptionBackground: According to the National Board of Health and Welfare (2015), the number of women with a body mass index (BMI) over 30 has doubled since the mid 1990`s. By 2014, 25 percent of women who enrolled in maternity care in Sweden had an obesity (BMI 25.0-29.9) and 13.1 percent had an obesity (BMI in excess of 30). Women with obesity are at an increased risk of developing pregnancy diabetes, hypertension, preeclampsia and depression. Other complications with obesity are failure induction, shoulder dystocia, sectio, major born babies (LGA) and intrauterine fetal death. It is also common for prolonged opening and increases the risk of high postpartum bleeding. Women with (BMI in excess of 40) are at an increased risk of malformations in the fetus, such as neural tube effects, heart failure, and lip-jaw gums (Lendahls, 2016). In the local health guidelines for maternity care, the midwife in connection with the visitation to a midwife at antenatal carecenter will pay attention to any obesity. Then the midwife has an obligation to offer the pregnant woman extra visits focusing on lifestyle conversations. Objective: The purpose was to describe the midwives' experiences and experiences in caring for obese women who have obesity at antenatal care. Method: The chosen method is a qualitative content analysis with an inductive approach. Data collection will take place in the form of individual interviews with open questions. The informants consist of midwives who work at antenatal carecenter (MVC) in Västra Götaland. Results: In the results it appears that the majority of midwives feel that it is challenging and a good balance between establishing a good care relationship while informing about the risks associated with pregnancy and obesity. Conclusions: The result gives a better understanding of how antenatalcare midwives experiences the encounter with pregnant women with obesity. Based on these experiences, it is identified how the midwife can create a care relationship where the midwife knows safety in providing support and information and reducing the risk of the woman feeling offended.sv
dc.description.abstractBakgrund: Enligt Socialstyrelsen (2018) har antalet kvinnor som med bodymassindex (BMI) över 30 fördubblats sedan mitten av 1990-talet. År 2014 hade 25 procent av kvinnorna vid inskrivningen på mödrahälsovården i Sverige en övervikt (BMI 25,0 - 29,9) och 13,1 procent var obesa (BMI >30). Kvinnor med fetma löper en ökad risk för att utveckla graviditetsdiabetes, hypertoni, preeklampsi samt depression. Andra obstetriska komplikationer vid fetma är misslyckad induktion, skulderdystoci, sectio, barn som föds stora för tiden (LGA) och intrauterin fosterdöd. Det är även vanligt med ett förlängt öppningsskede samt ökad risk för stor postpartumblödning. Kvinnor med BMI >40 löper ökad risk för missbildningar hos fostret som exempel neuralrörsdefekter, hjärtfel samt läpp-käk-gomspalt (Lendahls, 2016). I Närhälsans riktlinjer för mödravårdcentralen (MVC) skall barnmorskan i samband med inskrivningsbesöket på MVC uppmärksamma eventuell övervikt. Barnmorskan har som skyldighet att erbjuda den gravida kvinnan extrabesök med fokus på livsstilssamtal Syfte: Syftet med studien är att beskriva barnmorskors erfarenheter av att bemöta gravida kvinnor med fetma vid inskrivningssamtalet på MVC. Metod: Metoden som valts är en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Datainsamling skedde i form av individuella intervjuer med öppna frågor. Informanterna bestod av barnmorskor som arbetade på MVC i Västra Götalandsregionen. Resultat: I resultatet framkommer det att majoriteten av barnmorskorna upplever att det är en utmaning och en fin balansgång mellan att skapa en god vårdrelation och samtidigt informera om de risker som finns vid graviditet och fetma. Slutsats: Resultatet ger ökad förståelse inför hur barnmorskan på MVC upplever mötet med gravida kvinnor med fetma. Utifrån dessa upplevelser identifieras hur barnmorskan kan skapa en vårdrelation där barnmorskan känner trygghet i att ge stöd och information och minska risken för att kvinnan känner sig kränkt.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectGraviditetsv
dc.subjectbarnmorskasv
dc.subjectöverviktsv
dc.subjectvårdrelationsv
dc.subjectstödsv
dc.titleBarnmorskors erfarenheter av att bemöta gravida kvinnor med fetma vid inskrivningssamtal på mödravårdscentralen - En kvalitativ intervjustudiesv
dc.title.alternativeMidwives ́experiences in the encounter with pregnant women with obecity - A qualitative interview Studysv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record