Show simple item record

dc.contributor.authorMöllås, Hanna
dc.date.accessioned2018-03-26T07:24:19Z
dc.date.available2018-03-26T07:24:19Z
dc.date.issued2018-03-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/56081
dc.descriptionThe aim of the study was to describe and interpret therapist’s approach to sexual desire and intimacy and impact of these phenomena in intimate relations. The purpose also included how the therapists felt that their clients relied on these issues. In addition, the therapists were told about different client cases to identify challenges and pitfalls for these conversations to be good. Studies have shown that clients want to talk about sexuality, lust and intimacy, but therapists are not always equipped for these conversations. Furthermore, studies have shown the importance of supervision and that many courses do not prepare future therapists for sexological conversations. The selection for the study was family advisors who often meet clients with questions about lust and intimacy. Sweden's Family counselling is a community initiative where municipalities are required to assist its residents in mediation and conversation about social issues. Six qualitative interviews were conducted; five with family counsellors and one with educators. The empirical material was analysed with qualitative content analysis. As a theoretical framework, Simon and Gagnon's sexual scripting theory was used. The results were structured based on social, interpersonal and intrapsychic approaches. The results showed that both therapists and clients relate to happiness and intimacy as being important to love relationships. Through training, years of experience and training, the therapists have worked for a body-based safety. This incongruence ability helps them to accommodate clients' different issues. In the interviews, the therapists also provided various practical tips for communicating with clients about lust and intimacy. Future research should concentrate on the therapist's sound clinical experience and how this competence can be integrated into different therapies for therapists.sv
dc.description.abstractStudiens övergripande syfte var att beskriva och tolka terapeuters förhållningssätt till lust och intimitet och dessa fenomens betydelse för kärleksrelationer. Syftet inkluderade även hur terapeuterna ansåg att deras klienter förhöll sig till dessa frågor. Utöver det fick terapeuterna berätta om olika klientfall i syfte att identifiera utmaningar och fallgropar för att dessa samtal ska bli bra. Studier har visat att klienter vill samtala om sexualitet, lust och intimitet men att terapeuter inte alltid är rustade för dessa samtal. Vidare har studier visat vikten av handledning samt att många utbildningar inte förbereder blivande terapeuter för sexologiska samtal. Urvalet för studien var familjerådgivare vilka ofta möter klienter med frågor kring lust och intimitet. Sveriges Familjerådgivningar är en samhällsinsats där kommunerna är ålagda att bistå dess invånare med medling och samtal kring samlevnadsfrågor. Sex kvalitativa intervjuer genomfördes; fem med familjerådgivare samt en med utbildare. Det empiriska materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Som teoretisk ram användes Simon och Gagnons sexuella scriptteori. Resultatet strukturerades utifrån samhälls-, interpersonelltoch intrapsykiskt angreppsätt. Resultaten visade att både terapeuter och klienter förhåller sig till lust och intimitet som att de är viktiga för kärleksrelationer. Genom utbildningar, år av erfarenhet samt träning har terapeuterna arbetat fram en förkroppsligad trygghet. En inkännande förmåga hjälpte dem att härbärgera klienternas olika frågor. I intervjuerna delgav även terapeuterna olika praktiska tips för att kunna samtala med klienter om lust och intimitet. Framtida forskning bör koncentrera sig på terapeuters gedigna kliniska erfarenhet och hur denna kompetens kan integreras i olika utbildningar för terapeuter.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectTerapeuter, intimitet, lust, sexuella scriptsv
dc.subjectTherapists, intimacy, sexual desire, sexual scriptssv
dc.title”Kan vi inte hjälpa folk med det, då går vi miste om nånting” Terapeuters förhållningssätt till lust och intimitetsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record