Show simple item record

dc.contributor.authorSöderlund, Svetlana
dc.date.accessioned2017-10-03T14:24:47Z
dc.date.available2017-10-03T14:24:47Z
dc.date.issued2017-10-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/53908
dc.descriptionThe background to this study lies in the social development taking place in the field of digita-lization. Today, the discussion is no longer if or how people will use digital tools and resources in their learning, but in what ways they are used in learning and what skills are therefore developed. Spokespersons for school digitalization argue that technology brings radical changes to teaching as well as to learning. From the perspective of adult education, digitalization is a major challenge. The purpose of this study is to identify and analyze the digitalization process in municipal adult education. Teachers’ perceptions are analyzed in relation to the requirements of steering documents concerning digitalization at school in order to show the discrepancy between policy and practice. By adopting a theoretical perspective of looking at digital technology as mediating artifacts embedded in various social contexts and activities, processes that occur at school in the implementation of the new technology can be understood. The essay is an empirical study based on the method triangulation where both quantitative and qualitative surveys have been applied. Combining different methods provides broader data bases and a safer basis for interpretation. In total, 95 respondents answered to a web-based survey and four teachers participated in semi-structured interviews. The analysis of the empirical material was based on the contexts that were formed according to the study’s questions: Digital tools/resources/activities, digital competence and steering documents. I consider these contexts relevant to investigate in order to achieve the purpose of the study and respond to the study’s questions. The results show that teachers in municipal adult education have a good access to digital technology, while there are big differences when it comes to students’ access. Digital activities are difficult to implement in practice, since it is wrong to assume that all students have access to digital tools and resources. In addition, adult students are a heterogeneous group with different school backgrounds and work experience, and their digital competence varies significantly. This becomes more challenging because each teacher-student interaction leads to different outcomes and creates new opportunities. The requirements made in the steering documents regarding digitalization in adult education provide conceivable scenarios that are to a degree somewhat unrealistic. Due to costs and organizational obstacles, it is going to be difficult to implement some of the requirements which will affect equality between schools.sv
dc.description.abstractBakgrunden till denna studie ligger i den samhällsutveckling som sker vad gäller digitalise-ringen. Idag avser diskussionen inte längre om eller hur människor ska använda digitala verktyg och resurser i sitt lärande utan på vilka sätt de används i lärandet och vilka kunskaper som därmed främjas. Förespråkare för skolans digitalisering argumenterar för att tekniken för med sig radikala förändringar för såväl undervisning som lärande. Ur vuxenutbildningens perspektiv innebär det att digitaliseringen blir en stor utmaning. Syftet med denna studie är att identifiera och analysera digitaliseringsprocessen i den kommu-nala vuxenutbildningen. Lärarnas uppfattningar ställs i relation till styrdokumentens krav på digitalisering i skolan för att belysa distansen mellan praktik och policy. Genom att anta teoretiska perspektivet att se på digital teknik som medierande artefakter inbäddade i olika sociala kontexter och aktiviteter, kan processer som sker i skolan vid implementeringen av den nya teknologin förstås. Uppsatsen är en empirisk studie som grundar sig på metodtriangulering där det tillämpats både kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Att kombinera olika metoder innebär ett bredare dataunderlag och en säkrare grund för tolkningen. Totalt svarade 95 respondenter på en webbaserad enkät och fyra lärare deltog i semistrukturerade intervjuer. Analys av det empiriska materialet gjordes utifrån de kontexterna som formades efter studiens fråge-ställningar: Digitala verktyg/resurser/aktiviteter, digital kompetens och styrdokument. Dessa kontexter anser jag mest relevanta att undersöka för att uppnå studiens syfte och svara på studiens frågeställningar. Resultatet pekar på att lärare inom den kommunala vuxenutbildningen har en bra tillgång till digital teknik men kontrasten är stor vad gäller elevernas tillgång. Digitala aktiviteter är svårt att genomföra i praktiken då det är felaktigt att utgå från att alla elever har tillgång till digitala verktyg och resurser. Dessutom är vuxna studerande en heterogen grupp med olika skol-bakgrund och arbetslivserfarenheter och deras digitala kompetens varierar markant. Detta i sin tur gör utmaningarna större eftersom varje interaktion i lärare-elev samspelet leder till olika resultat och skapar nya möjligheter. Styrdokumentens krav på digitaliseringen i vuxenutbildningen anses som tänkbara scenarion men även till viss del orealistiska. Det blir svårt både kostnadsmässigt och organisatoriskt att genomföra vissa krav vilket påverkar likvärdighet mellan skolorna.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseries2017:110sv
dc.subjectdigitaliseringsv
dc.subjectIT-strategisv
dc.subjectvuxenutbildningsv
dc.subjectkontextsv
dc.subjectmedierande artefaktersv
dc.subjectTPACKsv
dc.subjectdigitala verktygsv
dc.subjectdigitala aktivitetersv
dc.subjectdigital kompetenssv
dc.subjectlärandesv
dc.subjectstyrdokumentsv
dc.subjectdigitalizationsv
dc.subjectIT-strategysv
dc.subjectadult educationsv
dc.subjectcontextsv
dc.subjectmediating artifactssv
dc.subjectdigital toolssv
dc.subjectdigital activitiessv
dc.subjectdigital competencesv
dc.subjectlearningsv
dc.subjectsteering documentssv
dc.titleDIGITALISERINGSPROCESSEN I VUXENUTBILDNINGEN En empirisk studie om lärares resonemang kring digitaliseringsprocessen i den kommunala vuxenutbildningensv
dc.title.alternativeTHE PROCESS OF DIGITALIZATION IN ADULT EDUCATION An empirical study of teachers reasoning on the process of digitalization in municipal adult educationsv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentInstitutionen för tillämpad informationsteknologiswe
dc.contributor.departmentDepartment of Applied Information Technologyeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record