Show simple item record

dc.contributor.authorJacobsen, Isabelsv
dc.contributor.authorJacobson, Josefinsv
dc.date.accessioned2017-07-10T10:04:30Z
dc.date.available2017-07-10T10:04:30Z
dc.date.issued2017sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/53066
dc.description.abstractSyftet med denna studie är att synliggöra vilka uppfattningar det finns bland pedagoger i förskolan om pedagogers samt barns funktioner, roller och positioner i konfliktsituationer. Våra centrala frågeställningar är: 1. Vilka uppfattningar har pedagoger om konflikt som fenomen? 2. Vilken funktion tillskriver pedagogerna sig i förhållande till konfliktsituationer? Vilka positioner konstrueras? 3. Vilka uppfattningar om sitt agerande blir synliga då pedagogerna beskriver sig själva i förhållande till konfliktsituationer? samt 4. Vilka positioner tillskriver pedagogerna barn i förhållande till konfliktsituationer? Vilken barnsyn ger det uttryck för? Vi utgår från en konstruktionistisk ansats och centrala begrepp som vi använder är: position, barnsyn och konflikt. Vi har använt oss utav tidigare forskning som berör konflikt och barnsyn men önskar i och med vårt teoretiska ramverk skapa nya ingångar för fortsatt reflektion kring begreppet konflikt och dess betydelse i förskolan. Studiens metod är intervju och i projektet har två förskolor i Göteborg deltagit. Vi har genomfört sex stycken intervjuer, plus en pilotintervju, med pedagoger i de utvalda förskolorna. I studien har vi utgått från en kvalitativ och induktiv metod och analyserat materialet genom kodning, tematisering och summering. Resultatet visar att pedagoger benämner sig själva som stöttare, hjälpare, förebild och närvarande i konfliktsituationer. Pedagogens funktion är att ge barnen verktyg till att lösa konflikter själva. Barnen förklaras som att vara i utveckling, kompetenta respektive inkompetenta. Barnen förväntas vara mer självständiga och kunniga i sin konflikthantering ju äldre de blir. Alla barn närvarande i konfliktsituationer påverkas av konflikten, de positioneras som passiv eller aktiv aktör eller drabbad. Pedagogerna har sista ordet i konflikter och barnen frågar ofta om hjälp av de vuxna för att lösa sina konflikter. Samtliga intervjudeltagare delade uppfattningen att konflikter sker mesv
dc.language.isosvsv
dc.titleFörskollärares uppfattningar om konfliktsituationer. En kvalitativ studie om förskollärares och barns positioner i konfliktersv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentInstitutionen för pedagogik, kommunikation och lärandesv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record