Show simple item record

dc.contributor.authorEliasson, Julia
dc.contributor.authorSusanna, Lindh
dc.date.accessioned2017-06-07T12:56:43Z
dc.date.available2017-06-07T12:56:43Z
dc.date.issued2017-06-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/52506
dc.descriptionTitle: The effect of a vegan diet on triglycerides, HbA1c and weight in people with type 2 diabetes – A systematic review Author: Julia Eliasson, Susanna Lindh Supervisor: Ena Huseinovic Examiner: Anna Winkvist Program: Programme in dietetics, 180/240 ECTS Type of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education credits Date: April 04, 2017 Background Today 4-5% of the Swedish population suffers from the lifestyle-related disease type 2 diabetes. Links has been seen between incidence of type 2 diabetes and dietary habits of which diet is a cornerstone during treatment. Today energy restriction is often required when treating type 2 diabetes to influence insulin sensitivity. It is rather an effect of weight loss compared to components in the diet. Food with low energy density that is nutritious and with high-fiber can lead to a natural energy restriction and thus have a positive impact on insulin sensitivity. Vegan diets have these qualities and could lead to an energy restriction when ingested ad libitum. Objective To examine the long term effect of a vegan diet on triglycerides, HbA1c and weight, as well as the short-term effects on postprandial triglycerides in individuals with type 2 diabetes. Search strategy The literature search was conducted in PubMed, Scopus and Cochrane. Selection criteria Overweight adults diagnosed with type 2 diabetes. Data collection and analysis A total of 37 articles with appropriate titles were selected for closer examination of abstract. Of these, 34 articles were excluded. This systematic review is based on three studies. Two long-term studies with low to mid high quality, and one short-term study with mid high quality. Main results There is low evidence (++) that a low fat vegan diet has positive long-term effects on HbA1c and weight in people with type 2 diabetes. In the long term studies, HbA1c was reduced by - 1.0 and -0.6 percentage points, and weight with -6.0 and – 3.0 kg in the intervention groups. However, no statistically significant difference was detected between groups in one of the studies regarding these outcomes. There is no evidence (+) regarding the long term effects of a low fat vegan diet on triglycerides. Regarding postprandial triglycerides, there is moderate evidence (+++) that vegan diet has positive effects, though based on only one study. Conclusions The positive outcomes are likely to be linked with the existing dietary recommendations in diabetes treatment. We should continue to recommend a high intake of fruits, vegetables, simple and polyunsaturated fats and reduced intake of red meat. From a sustainability perspective, it is also beneficial to increase the intake of vegetables, which have less environmental impact than animal products. More studies are needed on the effect of the vegan diet on triglycerides, HbA1c and weight in people with type 2 diabetes. Keywords: Diabetes mellitus type 2, Veganism, Vegan diet, Plant Based, HbA1c, Glycemic Control, Weight Loss, Blood Lipids, Triglyceridessv
dc.description.abstractTitel: Effekten av vegankost på triglycerider, HbA1c och vikt hos personer med typ 2 diabetes – En systematisk översiktsartikel Författare: Julia Eliasson, Susanna Lindh Handledare: Ena Huseinovic Examinator: Anna Winkvist Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 2017-04-04 Bakgrund Idag beräknas 4-5 % av Sveriges befolkning leva med det livsstilsrelaterade sjukdomstillståndet typ 2 diabetes. Man har sett kopplingar mellan insjuknandet i typ 2 diabetes och kostvanor varav kosten utgör en grundsten i behandlingen. Idag krävs ofta energirestriktion av diabeteskosten för att påverka insulinkänsligheten. Det är en effekt av viktnedgång snarare än kostens sammansättning. En energilåg, näringsrik och fiberrik kost kan medföra en naturlig energirestriktion och således ha positiv inverkan på insulinkänsligheten. Vegankosten har dessa egenskaper och kan leda till energirestriktion vid intag ad libitum. Syfte Undersöka långtidseffekten av en vegankost på triglycerider, HbA1c och vikt, samt korttidseffekten på postprandiella triglyceridnivåer hos personer med typ 2 diabetes. Sökväg Litteratursökning genomfördes i databaserna PubMed, Scopus och Cochrane. Urvalskriterier Överviktiga, vuxna personer diagnostiserade med typ 2 diabetes. Datainsamling och analys Totalt valdes 37 artiklar med adekvat titel ut för närmare granskning av abstract. Av dessa exkluderades 34 st artiklar. Den systematiska översiktsartikeln grundar sig i tre studier. Två långtidsstudier med låg till medelhög kvalité och en korttidsstudie med medelhög kvalité. Resultat Det finns låg evidens (++) för att en lågfett vegankost ger positiva långtidseffekter på HbA1c och vikt hos personer med typ 2 diabetes. I de båda långtidsstudierna minskade HbA1c med - 1,0 och -0,6 procentenheter och vikten med -6,0 och – 3,0 kg i interventionsgrupperna. Dock påvisades ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna för dessa utfallsmått i en av studierna. Det saknas vetenskapligt underlag för långtidseffekten av vegankost (+) på triglycerider. Gällande postprandiella triglycerider finns måttlig evidens (+++) för att vegankost ger positiva effekter, dock baserat på endast en studie. Slutsats Eftersom resultaten i denna översiktsartikel troligen kan kopplas samman med de befintliga kostrekommendationerna vid diabetesbehandling, bör man fortsätta att rekommendera ett högt intag av frukt, grönsaker, enkel- och fleromättade fetter samt minskat intag av rött kött. Sett ur ett hållbarhetsperspektiv är det också fördelaktigt att öka intaget av vegetabilier, som har mindre miljöpåverkan än animalier. Det krävs fler studier kring effekten av vegankost på triglycerider, HbA1c och vikt hos personer med typ 2 diabetes. Nyckelord: Diabetes Mellitus typ 2, Veganism, Vegandiet, Växtbaserad, HbA1c, Glykemisk Kontroll, Viktnedgång, Blodlipider, Triglycerider.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectDiabetes Mellitus typ 2sv
dc.subjectVeganismsv
dc.subjectVegandietsv
dc.subjectVäxtbaseradsv
dc.subjectHbA1csv
dc.subjectGlykemisk Kontrollsv
dc.subjectViktnedgångsv
dc.subjectBlodlipidersv
dc.subjectTriglyceridersv
dc.subjectDiabetes mellitus type 2sv
dc.subjectVegan dietsv
dc.subjectPlant Basedsv
dc.subjectGlycemic Controlsv
dc.subjectWeight Losssv
dc.subjectBlood Lipidssv
dc.subjectTriglyceridessv
dc.titleEffekten av vegankost på triglycerider, HbA1c och vikt hos personer med typ 2 diabetes – En systematisk översiktsartikelsv
dc.title.alternativeThe effect of a vegan diet on triglycerides, HbA1c and weight in people with type 2 diabetes – A systematic reviewsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg /Institute of Medicineeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record