Show simple item record

dc.contributor.authorAlgulin, Stina
dc.contributor.authorModin, Maria
dc.date.accessioned2017-06-02T12:29:32Z
dc.date.available2017-06-02T12:29:32Z
dc.date.issued2017-06-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/52462
dc.descriptionAbstract Title: Can intake of cranberry juice reduce the recurrence of urinary tract infection in women? Authors: Stina Algulin och Maria Modin Supervisor: Anna Winkvist Examiner: Frode Slinde Programme: Programme in dietetics, 180/240 ECTS Type of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 hp Date: 2017-05-23 ___________________________________________________________________________ Background: Almost half of all women are affected by an acute urinary tract infection (UTI) at some point in their lives. It is a common problem and many women suffer from recurrent UTI. UTI is more common in women than in men, due to the shorter urethra in women. The most common treatment of confirmed UTI is antibiotics for 3-5 days, but the problem with antibiotic resistance is increasing and an alternative way of treatment is desirable. The effect of cranberry on UTI has been debated for a long time. Objectives: The aim of this systematic literature review is to find out whether cranberry juice can reduce the relapse of UTI in women with recurrent UTIs. Search strategy: The search for articles was carried out in two databases; PubMed and Scopus. The same keywords were used in both databases; “cranberry” or “cranberry juice” or “cranberries” or ”vaccinium macrocarpon” AND “urinary” or “urinary tract” or “urinary tract infection”. In the Scopus-search the words “RCT” or “randomized controlled trial” were included. Selection criteria: Randomized controlled human studies done on healthy, adult women with a history of at least one UTI, where the intervention was cranberry juice, were included. Articles published before year 2000 were excluded, as well as studies done on only elderly women and/or men and children and studies where the intervention was cranberryextract-, capsules- or powder. Data collection and analysis: We used the SBU´s Form for quality review of randomized trials for the evaluation of the articles. For the summary of evidence we used Foundation for the compiled evidence according to GRADE. Main results: In three of the studies cranberry juice showed some effect on recurrent UTI, but the result was significant in only one of the three studies (p=0.016). Furthermore cranberry juice showed to have significant effect on recurrent UTI in a subpopulation of women age 50 and older (p=0.0425). In one of the studies the result was the opposite i.e. more relapses of UTI was reported in the intervention group than in the control group. Conclusion: : This systematic literature review shows moderate strength (+++) of evidence that cranberry juice does not reduce the relapse of UTI in healthy, adult women. Keywords: Urinary tract infection (UTI), cranberry juice, antibiotic resistance.sv
dc.description.abstractSammanfattning Titel: Kan intag av tranbärsjuice minska återinsjuknande i urinvägsinfektion hos kvinnor? Författare: Stina Algulin och Maria Modin Handledare: Anna Winkvist Examinator: Frode Slinde Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 2017-05-23 ___________________________________________________________________________ Bakgrund: Nästan hälften av alla kvinnor drabbas av en akut urinvägsinfektion (UVI) någon gång i livet. Det är vanligt förekommande och många lider av återkommande UVI. UVI är mer vanligt förekommande hos kvinnor än hos män, på grund av kvinnans kortare urinrör. Den vanligaste behandlingsmetoden vid bekräftad UVI är antibiotika under 3-5 dagar, men problemet med antibiotikaresistens ökar och en alternativ behandlingsform är önskvärd. Tranbärets effekt på UVI har länge varit omdiskuterad. Syfte: Att med denna systematiska litteraturöversikt ta reda på om intag av tranbärsjuice kan minska återinsjuknandet i UVI hos kvinnor med återkommande UVI. Sökväg: Artikelsökningar gjordes i databaserna PubMed och Scopus. Samma sökord användes för båda databaserna och dessa såg ut som följer: “cranberry” or “cranberry juice” or “cranberries” or ”vaccinium macrocarpon” AND “urinary” or “urinary tract” or “urinary tract infection”. I sökningen i Scopus var även sökorden “RCT” or “randomized controlled trial” inkluderade. Urvalskriterier: Randomiserade kontrollerade humanstudier gjorda på vuxna, i övrigt friska kvinnor med en historia av tidigare diagnostiserad UVI, där interventionen var konsumering av tranbärsjuice, inkluderades. Artiklar publicerade före år 2000, studier gjorda på endast äldre kvinnor och/eller män och barn och studier där interventionen var någon form av tranbärsextrakt-, kapslar- eller pulver exkluderades. Datainsamling och analys: Till de fyra ingående artiklarna användes SBU:s Granskningsmall av randomiserade studier. För den sammanvägda evidensstyrkan användes underlag för sammanvägd bedömning enligt GRADE. Resultat: I tre av studierna visades tranbärsjuice ha viss effekt på återkommande UVI men skillnaden var signifikant i endast en av dessa tre studier (p=0,016). Utöver detta påvisades tranbärsjuice ha signifikant effekt på återkommande UVI i en subpopulation med kvinnor 50 år och äldre (p=0,0425). I en av studierna var effekten motsatt, det vill säga fler i interventionsgruppen återinsjuknade i UVI i jämförelse med kontrollgruppen. Slutsats: Denna systematiska litteraturöversikt visar att det finns måttlig (+++) evidensstyrka för att tranbärsjuice inte kan minska återinsjuknandet i UVI hos i övrigt friska, vuxna kvinnor. Nyckelord: Urinvägsinfektion (UVI), tranbärsjuice, antibiotikaresistens.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectUrinvägsinfektion (UVI)sv
dc.subjecttranbärsjuicesv
dc.subjectantibiotikaresistenssv
dc.subjectUrinary tract infection (UTI)sv
dc.subjectcranberry juicesv
dc.subjectantibiotic resistancesv
dc.titleKan intag av tranbärsjuice minska återinsjuknande i urinvägsinfektion hos kvinnor?sv
dc.title.alternativeCan intake of cranberry juice reduce the recurrence of urinary tract infection in women?sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg /Institute of Medicineeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record