Show simple item record

dc.contributor.authorThomassen, Anne Heidi
dc.date.accessioned2016-11-11T12:39:19Z
dc.date.available2016-11-11T12:39:19Z
dc.date.issued2016-11-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/49457
dc.description.abstractSyfte: Formålet med studien har på den ene siden vært å finne ut hvordan lærere lærer i et lærerfellesskap gjennom å bevisstgjøre lærere deres læreprosesser. På den andre siden har formålet vært å undersøke hvilke forutsetninger som må være tilstede for at ei lærergruppe kan samarbeide om å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving. Følgende forskningsspørsmål er stilt: Hva forstår vi med uttrykkene lesing i alle fag og skriving i alle fag? Hva skal til for å utvikle et lærerfellesskap? Hvordan kan refleksjon og lærende møter styrke læreres læring? Teori: Studiens utgangspunkt er aksjonsforskning, hvor forskeren griper inn i det studerte felt med tanke på å forbedre noe. Studien plasseres under den konstruktive samfunnsvitenskapen, og sosiokulturell teori med fokus på læring i en sosial setting knyttes inn. Analysearbeidet har et hermeneutisk perspektiv, hvor forforståelse og fortolkning er sentrale begreper for å skape mening i ord eller handling. Metod: Aksjonene har handlet om å skape et lærerfellesskap gjennom lærende møter. Fokusgruppeintervju med lydopptak, samt logg er benyttet som datainnsamlingsmetoder. Intervju av utvalget og egen logg er analysert. Resultat: Resultatene viser at alle lærerne har en rolle i elevenes lese- og skriveopplæring. Det finnes ulike måter å lese og skrive på i ulike fag, og elevene har behov for strategier for å utvikle seg, men systematikken rundt dette arbeidet kan med fordel forbedres. Lærerfellesskap utvikles gjennom gode relasjoner og samarbeid mellom mennesker. Dette gjelder både mellom lærerne, og mellom lærere og ledelse. Studien kommer frem til at lærende møter beskrives som et ledd i lærernes læring. Det er gjennom interaksjon med andre at vår forståelse øker eller endres. Studien viser også at å sette av tid til å snakke sammen i lærende møter, og å sette ord på det man erfarer, gjør at refleksjonen øker.sv
dc.language.isonorsv
dc.relation.ispartofseriesMastersv
dc.relation.ispartofseriesVT16 IPS PDA162:17sv
dc.subjectaksjonsforskningsv
dc.subjectlæreres læringsv
dc.subjectlærerfellesskapsv
dc.subjectlærende møtersv
dc.subjectrefleksjonsv
dc.title«Når skal vi møtes igjen?» En aksjonsforskningsstudie om læreres læring i arbeidet med elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving.sv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of education and special educationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogikswe
dc.type.degreeStudent Essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record