Show simple item record

dc.contributor.authorOlofsson, Elin
dc.contributor.authorOlsson, Åsa
dc.date.accessioned2007-06-04T09:02:12Z
dc.date.available2007-06-04T09:02:12Z
dc.date.issued2007-06-04T09:02:12Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/4515
dc.description.abstractStudiens syfte är att undersöka vad som spelar in vid förhandling av föräldraledighet. Detta har vi valt att göra genom att spegla blivande föräldrars berättelser mot offentliga diskurser om föräldraledighet. Formulerat som en fråga lyder syftet: Hur förhandlar blivande föräldrapar diskurser om föräldraledighet? Studien baseras på två typer av material. Dels har vi intervjuat blivande föräldrar om vilka faktorer de anser har påverkat deras planer på fördelning av föräldraledigheten. Dels har vi använt oss av olika skriftliga källor; akademisk litteratur, offentliga rapporter och utredningar samt media i form av Internet och dagstidningar. Vi använder diskursanalys för att tolka vårt material. Centrala begrepp för vår studie är kön, makt, förhandling och jämställdhet. Vi utgår från en socialkonstruktionistisk syn på kön och föräldraskap som något man skapar och förhandlar fram i den sociala praktiken. Genom våra informanters utsagor identifierade vi fem faktorer som mer eller mindre viktiga för fördelningen av föräldraledigheten: ekonomi, arbetsmarknad, föräldrafunktion, jämställdhet samt information och förebilder. Dessa faktorer ligger till grund för temaindelningen i analysen. Under varje tema har vi kunnat urskilja två diskurser som kan sägas vara varandras motpoler. I en fördjupad analys knyter vi de olika diskurserna till två övergripande diskurser som vi benämner offentlig respektive privat. Dessa kan kopplas till en ”socialdemokratisk” respektive en ”borgerlig” idétradition. Vi menar att den förstnämnda av de övergripande diskurserna länge varit dominerande, medan den andra är på frammarsch inte minst genom regeringsskiftet 2006. Vi försöker i vår studie visa hur våra informanter ”hämtat hem” olika, ibland motstridiga, diskurser och använder dessa när de förhandlar föräldraledighet, föräldraskap och jämställdhet.eng
dc.language.isosweeng
dc.subjectföräldraledigheteng
dc.subjectföräldraskapeng
dc.subjectjämställdheteng
dc.subjectköneng
dc.subjectförhandlingeng
dc.titleI princip jämställt – en kvalitativ studie av föräldraledighet.eng
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record